A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd

Sensire

E-health in de wijkverpleging dreigt in 2016 te verdwijnen

26-06-2015

Vooruitlopend op het debat in de Tweede Kamer op 1 juli over de bekostiging van de wijkverpleging in 2016, heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een voorstel gedaan voor bekostiging van technologie thuis (e-health) in de wijkverpleging. De financieringsvoorstellen van de NZA helpen deze technologie om zeep en ondermijnen de haalbaarheid van de innovatiedoelstellingen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De NZA-voorstellen zijn gericht op een vereenvoudiging van beleid en regelgeving betreffende e-health, maar leiden ertoe dat het kind met het badwater wordt weggegooid. De beeldschermzorg aan 1.400 klanten van Sensire staat daarmee vanaf 2016 op de tocht.

De NZA heeft een nieuwe prestatie geformuleerd voor beeldzorg en de farmaceutische telezorg:

“De prestatie ‘beloning op maat’ is per 1 januari 2016 een nieuwe prestatie en kent een vrij tarief. Deze prestatie heeft een generieke prestatiebeschrijving, zodat zorgverzekeraars en zorgaanbieders een grote mate van ruimte hebben om de aanvullende afspraken zelf vorm te geven. Het biedt ruimte om onderling op lokaal niveau afspraken te maken over het belonen van innovatieve zorg of uitkomsten van zorg. Daarmee kan maatwerk worden verricht wanneer in bepaalde regio’s bijzondere aandacht aan een thema gegeven wordt dat voortvloeit uit de kenmerken van die regio”.

Met de invoering van deze prestatie vervalt de huidige financiering van beeldzorg (huidige declaratie 4 uur per maand) en de farmaceutische telezorg (huidige declaratie 2,5 uur per maand). In plaats hiervan dienen er tussen de zorgaanbieder en zorgverzekeraar afspraken gemaakt te worden over de beloning van de innovatie zorg. En hier zit nu het grote probleem, want:

1. De verzekeraar denkt in deze steeds in termen van substitutie: financiering van innovatieve zorg vindt alleen plaats als er andere kosten worden bespaard;  Beeldschermcommunicatie gaat echter nauwelijks over substitutie. Dit gaat over het “in regie zetten, zelfstandig maken” van klanten. Een, ook volgens VWS, essentieel onderdeel van de transformatie in zorg.

2. De verzekeraar denkt vooral in termen van (individuele) polishouders en is daarom weinig genegen te investeren in de voor e-health noodzakelijke infrastructuur;

3. De prestatieformuleringen gaan uit van ‘daadwerkelijk geleverde zorg’ en daarmee wordt vooral de door arbeid geleverde zorg bedoeld. Deze formuleringen maken het erg moeilijk om de zorg op afstand vergoed te krijgen.

De NZA bereikt door de ondoordachte verschuiving van e-health naar de prestatie ‘beloning op maat’ dat zorgaanbieders gestimuleerd worden om klassiek te blijven werken om geen financieringrisico’s te lopen. Door de grote onzekerheid van de financiering is de kans groot dat de beeldzorg van bijvoorbeeld Sensire (1.400 klanten) per 1 januari 2016 moet stoppen. Daarmee is het kind met het badwater weggegooid en zijn de doelen van VWS, zoals verwoord in haar innovatiebrief, onhaalbaar geworden.