A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd

Sensire

Personeelssamenstelling verpleeghuiszorg

30-06-2017

In een samenleving waarin veel vragen leven over de zorg, is vertellen over hoe en met welke mensen wij werken in onze verpleeghuizen voor Sensire meer dan de wettelijke plicht uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Wij staan voor openheid en vertellen graag hoe onze zorgteams dagelijks het verschil willen maken voor onze bewoners.

Wonen bij Sensire is het leven voortzetten zoals de bewoner dat wenst. Zoveel mogelijk als thuis, met warmte, aandacht, goede zorg en een vanzelfsprekend blijvende actieve betrokkenheid van familie en de andere naasten.

Dit vraagt om medewerkers die hun vak uitstekend beheersen en dat combineren met de wil om echt iets voor een ander te betekenen. Zoals een collega onlangs zei: “Van goed zorg verlenen word je ook zelf een beter mens.”

Wie werken er in de zorgteams
Goede zorg vereist dat iedere medewerker de vakkennis heeft om professioneel te handelen en te zorgen voor een zo veilig mogelijke woonomgeving. Onze zorgteams werken daartoe nauw samen met behandelaars van het expertisecentrum om de bewoners optimaal te ondersteunen in hun dagelijkse leven.

Met de persoonlijke leefwensen van onze bewoners centraal, is ook aandacht voor zingeving en welbevinden onderdeel van ieders dagelijks werk. We hebben 20 zorgteams die elk met 15 tot 20 personen, en samen met familie en vrijwilligers, instaan voor het huiselijke leven en goede zorg.

Bij Sensire wonen met zorg werken meer dan 550 mensen. Van hen heeft 89 procent een contract voor onbepaalde tijd. Onder de overige 11 procent tijdelijke contracten vallen ook de vakantiekrachten. De gemiddelde omvang van een contract is 0,5 fte, ofwel een halftijdse dienstbetrekking.

Ons personeelsbestand is samengesteld als volgt:

  • 5 procent is verpleegkundige. 14 Verpleegkundigen zijn niveau 4 opgeleid, 6 hebben een hbo-opleiding en 3 zijn in opleiding aan een hbo en worden waar nodig ondersteund door een verpleegkundige;
  • 67 procent werkt als verzorgende;
  • 28 procent werkt als woonbegeleider.

Wonen met zorg kent 794 betrokken vrijwilligers die bij aanvang van hun vrijwilligerswerk allemaal deelnemen aan een scholing om goed toegerust te zijn op de omgang met onze bewoners en collega’s.

Hoe de teams van Sensire wonen met zorg werken
De twaalf woonlocaties van Sensire hebben door de aard van hun bewoners, de zelfstandigheid van de teams en hun bouw allemaal een eigen karakter. Daarom startte Sensire in 2009 al met de ontwikkeling naar teams die zelfstandig werken, met korte lijnen naar de ondersteunende diensten en het management.

Zo maken de teams zelf een passend werkrooster dat uitgaat van de wensen van de bewoners. Flexibele contracten maken het mogelijk om zelf voor vervanging te zorgen bij vakantie of ziekte, met oog voor het belang van bekende gezichten voor bewoners en familie.

Van onze opbrengsten gaat dan ook 70 procent naar de inzet van mensen: zorgteams, een behandelteam en ondersteuning van de teams. Het percentage overhead is minder dan 10 procent, het gros van de opbrengsten gaat direct naar de bewoners. Heel Sensire wonen met zorg wordt door twee managers aangestuurd.

Onze uitgangspunten in de organisatie van de zorgverlening zijn:

  • De teamverpleegkundige is verantwoordelijke voor de kwaliteit van zorg in het team. Zij kent de bewoners omdat zij zelf ook zorg verleent;
  • Om prettig te kunnen leven en wonen is de actieve inzet van familie en naasten van de bewoner een vereiste. Familie en vrijwilligers zijn een essentieel onderdeel van het dagelijks leven op onze 12 locaties;
  • Op de intensieve zorgmomenten van de dag zijn er meestal twee medewerkers aanwezig op woningen waar 8 tot 10 bewoners wonen. Op de dag en in de avond is er altijd tenminste één verzorgende aanwezig voor het team;
  • ’s Nachts is de aanwezigheid vaak in een samenwerking tussen teams georganiseerd. Ook dan is de bezetting afgestemd op de specifieke vragen van bewoners;
  • Zo nodig is er altijd binnen een half uur een verpleegkundige of specialist ouderengeneeskunde aanwezig. Via het medisch service centrum of op de locatie zelf is er altijd direct verpleegkundig advies beschikbaar;
  • Toezicht en aanwezigheid in huiskamers bieden we samen met familie en vrijwilligers en met ondersteuning van domotica;
  • Elke bewoner heeft een vast aanspreekpunt met een eigen contactverzorgende, die geregeld contact heeft met bewoner en familie.


Onze kijk op ontwikkelingen in de verpleeghuiszorg
We zien knelpunten in de ontwikkelingen in de verpleeghuiszorg. Er ontstaat een tekort aan zorgmedewerkers, de zorgvraag in verpleeghuizen neemt toe en de financiering is vrijwel ongewijzigd. In een bezetting die weinig speelruimte kent werken onze teams en vrijwilligers elke dag met veel inzet aan goede zorg. We zijn blij met de signalen dat de problematiek in de verpleeghuissector erkend wordt. We rekenen erop dat er voor de verpleeghuiszorg extra middelen beschikbaar komen.

Landelijk stijgt het ziekteverzuim bij organisaties in de ouderenzorg. In de afgelopen twaalf maanden was er, zonder seizoensinvloeden, 6,32% voortschrijdend verzuim (bron: Vernet 2017). Binnen Sensire wonen met zorg is dit verzuimpercentage 6,37%. Dit is dus nagenoeg gelijk aan de landelijke trend.

Een andere landelijke trend is een oplopend tekort aan mensen in de functie van verzorgenden niveau 3 IG, en ook dat herkent Sensire wonen met zorg. In de eerste helft van 2017 stroomde er 8 procent aan nieuwe mensen in, terwijl 6 procent uitstroomde vanwege pensionering of een andere dienstbetrekking. Van onze mensen stroomde anderhalf procent intern door naar een andere afdeling en/of functie.

Op Zorg Select, het platform voor zorgvacatures in Oost-Nederland, staan ruim duizend VIG-vacatures open, terwijl er juist een afname te zien is in het aantal studenten dat in Oost-Nederland kiest voor een VIG-opleiding. Sensire ondersteunt van harte het initiatief om met de regionale zorgaanbieders en opleidingsinstituten een actieplan te ontwerpen, zodat meer (toekomstige) studenten kiezen voor de opleiding en in de ouderenzorg gaan werken.

Dat is niet alleen goed voor onze bewoners en onze organisatie. Het is immers fantastisch werk om te doen. Geen dag is hetzelfde en als verzorgende of verpleegkundige heb je veel ruimte om écht iets voor een ander te betekenen en je in je vak te ontwikkelen. Zoals we al zeiden: “Van goed zorg verlenen word je zelf ook een beter mens”.

De toekomst: blijven leren
We zien dat de bewonersvraag is veranderd; mensen kunnen langer thuis blijven wonen en verblijven korter in een verpleeghuis. Dit vraagt om nog meer intensieve en deskundige zorg.

Sensire wonen met zorg investeert daarom in de ontwikkeling van alle medewerkers met een groot scholingstraject dat tot begin 2018 duurt. Meer dan 30 medewerkers volgen bovendien individuele opleidingen tot verzorgende IG of verpleegkundige.

Zo willen we samen werken aan nog betere zorg voor onze bewoners, en tegelijkertijd onze medewerkers een loopbaan bieden die ze blijft boeien en waarin ze zich doorlopend verder kunnen ontwikkelen.

Leren en ontwikkelen doen we ook graag samen met collega-instellingen. Dat heeft al een vorm in de projecten die we doen als deelnemer aan het initiatief Waardigheid en Trots en aan de landelijke beweging ‘Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg’. Verder spreken we met onze Twentse collega-instellingen Carinova en Carintreggeland over de opbouw van een lerend netwerk.

De steeds complexer wordende zorgvraag vraagt van wonen met zorg ook om kritisch te kijken naar hoe ons functiehuis. Hiertoe maakt een werkgroep van medewerkers en cliëntvertegenwoordigers een evaluatie met als centrale vraag: Welke functies en competenties hebben medewerkers nodig om duurzaam kwalitatief goede zorg te kunnen bieden én om waarde toe te voegen in het dagelijks leven van bewoners op onze locaties?

Het antwoord op die vraag bepaalt onze koers voor de toekomst. Zodat we ook straks kwaliteitszorg kunnen bieden. Vanuit een persoonlijke relatie met onze bewoners, in goed contact met hun naasten en midden in de samenleving.