A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd

Sensire

Senioren dagopvang in Dorpshuis de Korenaar in Halle

02-02-2012

Met de opening van het Dorpshuis in Halle (Streefdatum begin apil 2012) start de Stichting Welzijn Zelhem met dagopvang voor senioren. Van deze dagopvang kunnen senioren zonder AWBZ indicatie gebruik maken. Op initiatief van de Stichting Welzijn Zelhem ( verenigd in de Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst) zijn in juli 2010 diverse organisaties en personen uitgenodigd voor een bijeenkomt waarin het onderwerp dagopvang/dagbesteding voor mensen die geen AWBZ indicatie meer hebben of krijgen centraal stond.

Uitgenodigd waren een afvaardiging van
ANBO (ouderenbond), Diaconie Protestantse Gemeente Halle, Halle’s Belang, Stichting Noodhulp, Diaconaal werker Diaconie Protestantse Gemeente Zelhem, Stichting Welzijn Zelhem, Sensire (organisatie voor gezondheid, zorg en welzijn), Rode Kruis Afdeling Bronckhorst, Markenheem (centra voor zorg en dienstverlening), Huisarts, Buurtzorg (thuiszorgorganisatie), Stichting de Boerderij en Ouderenadviseur/Coördinator Stichting Welzijn Zelhem. Uit deze groep genodigden is een werkgroep samengesteld. Vanuit de aangesloten organisaties kwam naar voren dat er grote behoefte is aan Dagopvang/Dagbesteding buiten de AWBZ begeleiding groep (dagverzorging, dagbehandeling).

Doelstelling dagopvang
De doelstelling van dagopvang voor ouderen is, ouderen zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen, de regie over hun eigen leven te voeren en mee te kunnen doen in het algemeen maatschappelijk leven. Specifieke doelstelling is: bieden van dagstructuur, verminderen/voorkomen van eenzaamheidsproblematiek, bieden van sociaal contact, verminderen van passiviteit, bieden van hulp, begeleiding en ondersteuning en bieden indien nodig van lichte zorg, ontlasten van thuissituatie, mantelzorgers. Aanbieden van creatieve activiteiten, geheugentraining, meer bewegen voor ouderen, stimuleren van activiteiten en maatschappelijke participatie.

Doelgroep
In eerste instantie gaat het om de groep ouderen die bij herindicatie door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) geen verlenging van de indicatie meer hebben gekregen of bij een nieuwe aanvraag geen indicatie krijgen voor AWBZ gefinancierde begeleiding groep. De groep die dit treft zijn mensen met lichte/matige klachten op het gebied van lichamelijk en geestelijk functioneren. De werkgroep is van mening dat het opzetten van dagopvang/dagbesteding buiten de AWBZ in Zelhem/Halle gezien kan worden als pilot binnen de gemeente Bronckhorst. Deze vorm van dagopvang/dagbesteding zal voorzien in een grote behoefte. De groep ouderen waar het om gaat zal alleen maar groter worden. De dagopvang die de werkgroep voor ogen heeft wordt begeleidt door een professionele kracht en vrijwilligers. De groep vrijwilligers neemt af. Individuele inzet van een vrijwilliger wordt minder. Door mensen samen te brengen kan men met relatief minder vrijwilligers toch een grote groep bereiken.

Investering en locatie
De benodigde investeringen zijn in beeld gebracht. Er zijn voor de zomervakantie 2011 een tiental organisaties, fondsen en instellingen aangeschreven voor een financiële bijdrage. Dit heeft er toe geleid dat er voldoende financiële ondersteuning vanuit deze organisaties, fondsen en instellingen is toegezegd om de senioren dagopvang te kunnen realiseren. In Zelhem wordt het dorpshuis de Korenaar in Halle beschikbaar gesteld. In aanvang voor 2 dagdelen. Groepsgrootte: 12 tot 14 personen. Opvang voor mensen buiten Zelhem behoort tot de mogelijkheden. Bv als er in een thuissituatie dringend opvang nodig is. Voor deelname aan de dagopvang wordt een eigen bijdrage gevraagd van 10 euro, inclusief gebruik warme maaltijd.

De werkgroep is op zoek naar vrijwilligers en een passende naam voor de dagopvang
Liefst een naam waarin het woord dagopvang niet voorkomt. Hiermee voorkomt men de verwarring met de bestaande AWBZ dagopvang van de zorginstellingen. Voor de bedenker van de meest passende naam is een attentie gereserveerd. Tevens zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die creatief, behulpzaam zijn, affiniteit met ouderen hebben en het een uitdaging vinden om te werken met ouder wordende mensen. Voor vragen, informatie of aanmelding kan men contact opnemen met Paul Tiggeloven, ouderenadviseur/coördinator Stichting Welzijn Zelhem. Tel: mobiel. 06-13280466 algemene nummer 0314-622074 Mail: p.tiggeloven@sswb.nl