A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd

Sensire

Privacy en klachtenregeling

Uw privacy
Van welke diensten van Sensire u ook gebruik maakt, in bijna alle gevallen zullen wij een aantal persoonlijke gegevens van u noteren. Deze gegevens hebben wij nodig voor een goede dienstverlening. Onze medewerkers werken volgens de regels van het privacyreglement van Sensire. Hieronder zetten we de belangrijkste zaken uit het reglement voor u op een rijtje.

Wij vragen uw toestemming
U heeft het recht om te weten welke gegevens van u worden genoteerd en waarom. Gegevens mogen worden vastgelegd nadat u hiervoor toestemming heeft verleend. Bovendien worden alleen die gegevens vastgelegd, die voor de verleende dienst nodig zijn. Soms kan het voor de dienstverlening van belang zijn dat een medewerker van Sensire met iemand anders (uw huisarts bijvoorbeeld) overlegt of informatie uitwisselt. Ook dat mag de medewerker echter alleen doen, als u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Zwijgplicht
De medewerker van Sensire noteert een aantal gegevens over u en over de gesprekken die hij of zij met u voert en bewaart deze in een dossier. De medewerker aan wie u de informatie hebt gegeven, is tot strikte geheimhouding verplicht (de zogenaamde ‘zwijgplicht’). Binnen Sensire mogen slechts diegenen uw gegevens inzien voor wie dat vanwege hun functie nodig is.

Uw recht op inzage
U mag te allen tijde vragen uw dossier in te zien. Als u vindt dat daar foutieve gegevens of teveel gegevens in vermeld staan, hebt u het recht te vragen om deze te laten veranderen.

Anoniem
De gegevens die wij vastleggen zijn nodig om een zo goed mogelijke zorg te kunnen verlenen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om aan onze financiers te kunnen verantwoorden waaraan het geld wordt besteed. De gegevens worden altijd anoniem aangeleverd en van alle klanten samen. De gegevens zijn dus niet meer tot individuele personen herleidbaar.

Bewaren
Uw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig opgeborgen. De gegevens worden volgens de wettelijk vereiste termijn bewaard en daarna vernietigd.

Bezwaren
Het kan zijn dat u vindt dat wij de afgesproken regels niet nakomen. U kunt daartegen dan bezwaar aantekenen. Hoe u dat moet doen, is vastgelegd in ons privacyreglement.

Privacyreglement
Wilt u meer informatie? In het privacyreglement  zijn uw rechten en plichten en die van Sensire uitgebreid vastgelegd. U kunt het reglement downloaden of opvragen via ons algemene telefoonnummer: 0900 - 88 56.

Onze klachtenregeling
Wij proberen zo goed mogelijk aan uw wensen te voldoen. Toch is het mogelijk dat u klachten hebt. Wij horen dat dan graag, zodat wij uw klacht kunnen oplossen en herhaling kunnen voorkomen.

Bespreek uw klacht
 
Hebt u een klacht, dan kunt u op verschillende manier contact met ons opnemen:

  1. U kunt uw klacht bespreken met de betrokken zorgverlener. De ervaring leert dat de meeste klachten in zo’n gesprek naar tevredenheid worden opgelost.
  2. U kunt uw klacht voorleggen aan de manager. Uw zorgverlener is op de hoogte van de gegevens van de manager. U kunt uw klacht ook hier aan ons doorgeven. U wordt binnen twee dagen gebeld door de betreffende manager. Binnen een week na de indiening van de klacht volgt een gesprek om de klacht samen te bespreken. Uiteraard streven we er altijd naar om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Als dat onverhoopt toch niet lukt, kunt u contact opnemen met de Klachtencommissie Sensire & Sutfene.
  3. U kunt er ook voor kiezen uw klacht te bespreken met de klachtenfunctionaris. Deze is aangesteld om u te helpen als u een klacht in wilt dienen en om u te ondersteunen tijdens de klachtenprocedure, bijvoorbeeld met het helpen van het formuleren van de klacht. In principe handelt de manager de klacht af. Om contact op te nemen met de klachtenfunctionaris belt u 06 - 42 08 56 09 (of 24 uur per dag naar 0900 – 8856) of mailt u naar klachtenfunctionaris@gmail.com. De klachtenfunctionaris neemt binnen twee dagen contact met u op. Binnen een week na de indiening van de klacht volgt een gesprek om de klacht samen te bespreken. Uiteraard streven we er altijd naar om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Als dat onverhoopt toch niet lukt, kunt u contact opnemen met de Klachtencommissie Sensire & Sutfene.
  4. Ook kunt u uw klacht rechtstreeks voorleggen aan de Klachtencommissie Sensire & Sutfene.

Klachtencommissie Sensire & Sutfene
Sensire maakt gebruikt van de Klachtencommissie Sensire & Sutfene. U krijgt de gelegenheid uw klacht toe te lichten in een bijeenkomst met de commissie. Tevens zullen medewerkers van Sensire worden uitgenodigd om de commissie nader te informeren. De klachtencommissie doet schriftelijk uitspraak. Deze uitspraak wordt aan u en aan de bestuurder van Sensire voorgelegd. De klachtencommissie bestaat uit drie leden: een voorzitter, een lid dat is voorgedragen door de Centrale Cliëntenraad van Sensire en een lid dat kennis heeft van het terrein van zorg- en dienstverlening. Daarnaast kan de commissie worden aangevuld met een deskundige van het specifieke gebied waarop de klacht zich richt. De leden zijn niet verbonden aan Sensire en hebben een geheimhoudingsplicht.

Beroepscommissie
Het is mogelijk dat u het niet eens bent met de uitspraak van de klachtencommissie of met het standpunt van de directie. U kunt over de uitspraak in hoger beroep gaan bij een onafhankelijke landelijke beroepscommissie.

Klachtenreglement
In het klachtenreglement wordt uitvoerig beschreven hoe Sensire met klachten omgaat. U kunt het reglement hier downloaden of opvragen via het algemene informatienummer van Sensire 0900 – 8856.

Zorgbelang Gelderland
Graag willen wij u wijzen op de mogelijkheid van klachtenopvang door de afdeling Informatie en Klachtenopvang van Zorgbelang Gelderland. Deze dienstverlening is onafhankelijk, laagdrempelig en kosteloos en is bereikbaar voor alle Gelderse burgers die klachten of vragen hebben over de gezondheidszorg. De medewerkers van de afdeling geven u informatie en advies. Ze kunnen u de weg wijzen, helpen uw vragen te beantwoorden en een oplossing te vinden voor uw klacht. De medewerkers geven geen antwoord op medische vragen en hebben geen oordeel over de inhoud van de klacht. Zorgbelang Gelderland is de provinciale belangenorganisatie voor gebruikers van zorg en welzijn. De afdeling Informatie en Klachtenopvang is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30 uur op 026 - 384 28 22. Een e-mail sturen kan ook: ikg@zorgbelanggelderland. nl. Informatie vindt u ook op: www.zorgbelanggelderland.nl

Leveringsvoorwaarden
Voor alle diensten van Sensire gelden algemene leveringsvoorwaarden. Deze zijn op te vragen via ons algemene informatienummer 0900 - 88 56. U vindt ze ook op deze website in de regel helemaal onderaan de pagina.

Meer informatie?
Onze medewerkers van informatie en advies zijn 24 uur per dag bereikbaar voor uw vragen. Wilt u meer informatie over onze privacy en klachtenregeling of over de diensten van Sensire, dan kunt u contact opnemen via ons algemene telefoonnummer 0900 - 88 56. Meer informatie vindt u ook op deze website.