Hier vindt u alle informatie rondom Corona klik hier
Zeggenschap
Zeggenschap

Zeggenschap

Bij Sensire draait alles om een goede relatie tussen de bewoners, hun familie en onze medewerkers. De dialoog over: wat vindt u van het dagelijks wonen en leven? is de kern waar het om gaat. Sensire wil transformeren naar een organisatie waarbij het huis écht het huis van de bewoner en zijn naaste is, en dat betekent zeggenschap over het eigen wonen en leven.

Inspraak en verantwoordelijkheid

De bewoners en familie van Sensire hebben zeggenschap over de zorg en het leven bij Sensire. Op dit moment kent deze zeggenschap niet een vorm, maar verschillende vormen binnen de woningen. Dit komt door de transformatie waarin wij zitten, er vinden veranderingen plaats in zeggenschap. Dit ontstaat organisch op de woningen en is nergens hetzelfde. Er bestaan bewonersraden, een familieraad en huiskamergesprekken.

De bewonersraden komen op voor de gemeenschappelijke belangen van de bewoners en van iedereen die gebruik maakt van de diensten van Sensire. Zij komen op voor de bewoners zodat ze fijn kunnen wonen. Binnen Den Ooiman in Doetinchem, waar vele soorten zorg samenkomen, is er een bewonersraad voor somatiek en één voor psychogeriatrie. In de bewonersraden zitten mensen die veelal geen directe relatie meer hebben met de bewoners van de woningen.

Het huis van de bewoner

De huiskameroverleggen zijn ontstaan vanuit de visie dat het huis van de bewoner en zijn naaste is en iemand kan leven zoals hij wil. Ook is de bewoner gewoon nog een onderdeel van de maatschappij, zoals de dorp of de stad waar hij woont. Maar we hebben familie nodig om ervoor te zorgen dat iemand zijn gewone leven kan voortzetten in ongewone omstandigheden. En om samen verantwoordelijkheid te nemen is het belangrijk om voortdurend met elkaar in gesprek te zijn.

In de huiskameroverleggen bespreken betrokken familieleden van de bewoners van de huiskamers het dagelijks wonen en leven. Regelmatig sluiten medewerkers aan en soms ook vrijwilligers.

De huiskameroverleggen vinden plaats op de woningen (Pelgrimhof, De Heikant, De Lindenhof, Montferland, de Garven, den Ooiman, en Hackforterhof) waarbij een spiegelgesprek is geweest en de transformatie is ingezet. Tijdens de spiegelgesprekken krijgen wij een spiegel voorgehouden door familie, zij geven aan hoe zij het wonen en leven ervaren. Medewerkers mogen daar alleen maar luisteren. Op veel plekken is het nog zoeken naar inhoud, frequentie en samenstelling. Het meest bijzondere is dat er mensen aan deelnemen die een directe relatie hebben met de bewoners. Hierdoor zie je grote betrokkenheid over de thema’s en ontstaat er ook eigenaarschap en gedeelde verantwoordelijkheid. Ook ontstaat er lotgenotencontact, nieuwe familieleden worden opgenomen in de huiskameroverleggen. Er is meer gevoel van een gezamenlijke gemeenschap

Veel goede ideeën vanuit de spiegelgesprekken en de bewoners- en familieraden zijn inmiddels al ingevoerd. Zo is er een schilderclub op de Pelgrim, organiseert familie activiteiten op De Heikant en werken teams steeds kleinschaliger en zoveel mogelijk per huiskamer. De bewoners- en familieraden zorgen ervoor dat familieleden en medewerkers zich echt verbonden, betrokken en verantwoordelijk voelen.

In de familieraad (op de woning De Heikant) worden de overstijgende thema’s van de gehele woning (vier huiskamers met in totaal 32 bewoners) besproken. En daarbij houdt men elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen per huiskamer, want deze zijn per huiskamer verschillend. Eind 2019 heeft er een overleg plaatsgevonden om te brainstormen over hoe we het zeggenschap dichterbij de huiskamers kunnen neerleggen. De uitkomsten worden in 2020 verder uitgerold.

De Cliëntenraad

De Sensire-onderdelen Wonen met Zorg, Wijkzorg en Yunio hebben elk een eigen cliëntenraad waarin klanten, bewoners en naasten meepraten over zaken die binnen het eigen gebied spelen. Zo hebben ze invloed op de zorgverlening ter plekke, maar bijvoorbeeld ook op de besteding van het huishoudelijke budget van een woonlocatie, of hoe de privacy is geregeld.

Elke locatie heeft een bewonersraad. Vanuit elke bewonersraad is er één afgevaardigde naar de cliëntenraad Wonen met Zorg. De cliëntenraad Wonen met Zorg spreekt met de directie Wonen met Zorg over het beleid voor heel Wonen met Zorg. Vanuit de cliëntenraad Wonen met Zorg is er weer een afvaardiging naar de cliëntenraad Sensire.

De centrale cliëntenraad is het overkoepelende orgaan van deze cliëntenraden en is namens de cliënten de gesprekspartner van de raad van bestuur van Sensire. Het gaat dan om onderwerpen die voor heel Sensire spelen, zoals het algemene beleid voor de afhandeling van klachten, de begroting en de jaarrekening.

Kijken door de ogen van de klant

Nu we de zeggenschap van bewoners herinrichten, willen we waken voor een vast systeem. Dus zijn we in gesprek met de bewonersraden, leden van de huiskameroverleggen en de cliëntenraad hoe wij vorm willen gaan geven aan de cliëntenraad Wonen met Zorg in de toekomst. Vragen die daarbij spelen zijn: Moeten daar mensen aan deelnemen die een directe relatie hebben met de bewoner? Of kunnen dat ook mensen zijn die zich betrokken voelen? Of kan dat een mix zijn? En hoe houd je de noodzakelijke verbinding?

Het huiskameroverleg faciliteert de zeggenschap over het dagelijks leven en wonen. Daarnaast leert familie elkaar beter kennen en ontstaat een natuurlijk ‘lotgenotencontact’. Men heeft steun aan elkaar en dat maakt ook dat verwanten zich meer thuis voelen en met meer plezier op bezoek komen.

Sensire wil dat de mensen die bij Sensire wonen, hun leven zo veel mogelijk voortzetten zoals zij dat altijd hebben geleefd. Het faciliteren van de constante dialoog tussen familie, medewerkers en vrijwilligers over welke bijdrage een ieder vanuit zijn of haar rol daaraan wil en kan leveren helpt daar enorm bij.

De Verpleegkundige en verzorgende Adviesraad

Vakmensen met een missie

Op 5 oktober 2017 is de Verpleegkundige en verzorgende Adviesraad (VAR) officieel geïnstalleerd. De leden van de VAR hebben sindsdien hard gewerkt aan hun positie binnen de organisatie. De VAR bestaat momenteel uit zeven leden, te weten enkele team- en wijkverpleegkundigen maar ook een jeugd- en een gespecialiseerd verpleegkundige. Samen met de raad van bestuur en alle andere zorgprofessionals, ‘van woonbegeleider tot wijkverpleegkundige’, hebben zij als doel de kwaliteit van zorg bij Sensire naar een hoger plan te tillen. Alles wat daarmee te maken heeft, komt aan bod en is bespreekbaar.

Collega’s zijn de motor

Voor het overleg met de bestuurder heeft de VAR de input van medewerkers nodig. De zorgprofessional weet immers hoe het eraan toe gaat in de praktijk, bij de klant en bewoner. Die kunnen als geen ander vertellen waar ze tegenaan lopen, welke zaken in de uitvoering van hun functie belemmerend werken en vooral waar en hoe het beter kan.

De Ondernemingsraad

Een eenvoudiger structuur

De Ondernemingsraad (OR) was jarenlang de plek waar Sensire de invloed van haar medewerkers zoveel mogelijk bundelde. Er was tot 2016 een zogenoemde strategische OR, ondersteund door een aantal kernteams (binnen de klantlijnen), die elk over relevante onderwerpen rapporteerden. Doordat steeds meer eigenaarschap bij de zelfstandige teams is komen te liggen, kon de structuur van deze medezeggenschap aanzienlijk vereenvoudigd worden. Er is nog één OR met elf leden, afkomstig uit verschillende onderdelen van de organisatie (uit de verschillende klantlijnen en uit de ondersteuning). Die leden staan in goed contact met de medewerkers en directie van de klantlijnen en ondersteuning en weten daardoor goed wat er speelt, en welke onderwerpen voor die collega’s belangrijk zijn. De belangrijkste taak van de OR is te borgen dat participatie (actieve deelname) van zoveel mogelijk verschillende medewerkers op medezeggenschapsthema’s wordt georganiseerd of de OR neemt hiertoe zelf het initiatief.

Nieuw beleid ontstaat in samenwerking

Via haar medewerkers beschikt Sensire over een geweldige verzameling kennis, deskundigheid en interesses. In een nooit stilstaande sector als de zorg is de participatie van medewerkers cruciaal om goed te kunnen inspelen op alle ontwikkelingen, binnen en buiten Sensire. Daarnaast beschikken we door de familieraden en cliëntenraden over een schat aan informatie en deskundigheid. Beiden betrekken we waar mogelijk bij de ontwikkeling van nieuw beleid in werkgroepen. Zo werken leden van de cliëntenraad en verzorgenden bijvoorbeeld samen in werkgroepen over nieuwe domotica, facilitaire zaken en kwaliteitskader. Ook zoeken de leden van de CCR, VAR en OR elkaar steeds vaker op bij bespreking van overlappende thema’s. Als het de medewerker goed gaat, heeft dit een positief effect op de klant en bewoner. En vice versa!

Deze webpagina is onderdeel van het Kwaliteitsvenster, waarin Sensire aan de hand van een aantal thema’s verantwoording aflegt over de manier waarop ze de kwaliteit van haar diensten waarborgt.