Hier vindt u alle informatie rondom Corona klik hier
Medezeggenschap
Medezeggenschap

Medezeggenschap

Bij Sensire draait alles om een goede relatie tussen de bewoners, hun familie en onze medewerkers. De dialoog over: wat vindt u van het dagelijks wonen en leven? is de kern waar het om gaat. Sensire wil transformeren naar een organisatie waarbij het huis écht het huis van de bewoner en zijn naaste is, en dat betekent zeggenschap over het eigen wonen en leven.

Inspraak en verantwoordelijkheid

De bewoners en familie van Sensire hebben zeggenschap over de zorg en het leven bij Sensire. Op dit moment kent deze zeggenschap niet een vorm, maar verschillende vormen binnen de woningen. Dit komt door de transformatie waarin wij zitten, er vinden veranderingen plaats in zeggenschap. Dit ontstaat organisch op de woningen en is nergens hetzelfde. Er bestaan bewonersraden, een familieraad en huiskamergesprekken.

De bewonersraden komen op voor de gemeenschappelijke belangen van de bewoners en van iedereen die gebruik maakt van de diensten van Sensire. Zij komen op voor de bewoners zodat ze fijn kunnen wonen. Binnen Den Ooiman in Doetinchem, waar vele soorten zorg samenkomen, is er een bewonersraad voor somatiek en één voor psychogeriatrie. In de bewonersraden zitten mensen die veelal geen directe relatie meer hebben met de bewoners van de woningen.

Het huis van de bewoner

De huiskamer overleggen zijn ontstaan vanuit de visie dat het huis van de bewoner en zijn naaste is en iemand kan leven zoals hij wil. Ook is de bewoner gewoon nog een onderdeel van de maatschappij, zoals de dorp of de stad waar hij woont. Maar we hebben familie nodig om ervoor te zorgen dat iemand zijn gewone leven kan voortzetten in ongewone omstandigheden. En om samen verantwoordelijkheid te nemen is het belangrijk om voortdurend met elkaar in gesprek te zijn.

Sensire wil dat de mensen die bij Sensire wonen, hun leven zo veel mogelijk voortzetten zoals zij dat altijd hebben geleefd. Het faciliteren van de constante dialoog tussen familie, medewerkers en vrijwilligers over welke bijdrage een ieder vanuit zijn of haar rol daaraan wil en kan leveren helpt daar enorm bij.

In de huiskamer overleggen bespreken betrokken familieleden van de bewoners van de huiskamers het dagelijks wonen en leven. Regelmatig sluiten medewerkers aan en soms ook vrijwilligers.

Door het huiskamer overleg leert familie elkaar beter kennen en ontstaat een natuurlijk ‘lotgenotencontact’. Men heeft steun aan elkaar en dat maakt ook dat verwanten zich meer thuis voelen en met meer plezier op bezoek komen.

De huiskamer overleggen vinden plaats op de woningen (Pelgrimhof, De Heikant, De Lindenhof, Montferland en Hackforterhof) waarbij een spiegelgesprek is geweest en de transformatie is ingezet. Tijdens de spiegelgesprekken krijgen wij een spiegel voorgehouden door familie, zij geven aan hoe zij het wonen en leven ervaren. Medewerkers mogen daar alleen maar luisteren. Op veel plekken is het nog zoeken naar inhoud, frequentie en samenstelling. Het meest bijzondere is dat er mensen aan deelnemen die een directe relatie hebben met de bewoners. Hierdoor zie je grote betrokkenheid over de thema’s en ontstaat er ook eigenaarschap en gedeelde verantwoordelijkheid. Ook ontstaat er lotgenoten contact, nieuwe familieleden worden opgenomen in de huiskamer overleggen. Er is meer gevoel van een gezamenlijke gemeenschap

Veel goede ideeën vanuit de spiegelgesprekken en de bewoners- en familieraden zijn inmiddels al ingevoerd. Zo is er een schilderclub op de Pelgrim, organiseert familie activiteiten op De Heikant en werken teams steeds kleinschaliger en zoveel mogelijk per huiskamer. De bewoners- en familieraden zorgen ervoor dat familieleden en medewerkers zich echt verbonden, betrokken en verantwoordelijk voelen.

In de familieraad (op locatie De Heikant) worden de overstijgende thema’s van de gehele woning (vier huiskamers met in totaal 32 bewoners) besproken. En daarbij houdt men elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen per huiskamer, want deze zijn per huiskamer verschillend.

De Cliëntenraad

Vanuit elke bewonersraad is er één afgevaardigde naar de cliëntenraad Wonen met Zorg. De cliëntenraad Wonen met Zorg spreekt met de directie Wonen met Zorg over het beleid voor heel Wonen met Zorg.

Nu we de zeggenschap van bewoners herinrichten, willen we waken voor een vast systeem. Dus zijn we in gesprek met de bewonersraden, leden van de huiskamer overleggen en de cliëntenraad hoe wij vorm willen gaan geven aan de cliëntenraad Wonen met Zorg in de toekomst. Vragen die daarbij spelen zijn: Moeten daar mensen aan deelnemen die een directe relatie hebben met de bewoner? Of kunnen dat ook mensen zijn die zich betrokken voelen? Of kan dat een mix zijn? En hoe houd je de noodzakelijke verbinding?

Kijken door de ogen van de klant

De Sensire-onderdelen Wonen met Zorg, Wijkzorg en ook Yunio hebben elk een eigen cliëntenraad waarin klanten, bewoners en naasten meepraten over zaken die binnen het eigen gebied spelen. Zo hebben ze invloed op de zorgverlening ter plekke, maar bijvoorbeeld ook op de besteding van het huishoudelijke budget van een woonlocatie, het cliënt dossier of hoe de privacy is geregeld.

De centrale cliëntenraad is het overkoepelende orgaan van deze cliëntenraden en is namens de cliënten de gesprekspartner van de raad van bestuur van Sensire. Het gaat dan om onderwerpen die voor heel Sensire spelen, zoals het algemene beleid voor de afhandeling van klachten, de Sensire begroting en - jaarrekening.

Bij onderwerpen die voor afzonderlijke delen van de organisatie van belang zijn, wint de centrale cliëntenraad het advies in van de raad die ermee te maken heeft. De centrale cliëntenraad is samengesteld uit een financieel adviseur en de voorzitters met nog een lid van de verschillende cliëntenraden, geleid door een onafhankelijke voorzitter.

Deze webpagina is onderdeel van het Kwaliteitsvenster, waarin Sensire aan de hand van een aantal thema’s verantwoording aflegt over de manier waarop ze de kwaliteit van haar diensten waarborgt.

Sensire kent uiteraard ook een ondernemingsraad (OR) en daarnaast sinds oktober 2017 de Verpleegkundige en verzorgende Adviesraad (VAR).