Sensire gaat in de Benring verder als thuiszorgaanbieder
Sensire gaat in de Benring verder als thuiszorgaanbieder

Sensire gaat in de Benring verder als thuiszorgaanbieder

11 juni 2020

Vanaf 1 augustus 2020 gaat Sensire in De Benring verder als thuiszorgaanbieder. Daarmee komt er in De Benring een eind aan de intensieve 24-uurszorg door Sensire, waarvan nu zes bewoners gebruikmaken. Sensire kan alle bewoners zorg blijven bieden. Met de zes bewoners die nu intensieve zorg ontvangen op de Benring gaat de zorgorganisatie in gesprek over een alternatief op een andere locatie. Voor de overige twintig bewoners blijft zorg in De Benring beschikbaar in de vorm van wijkverpleging met 24-uurs beschikbaarheid. Over de gevolgen van deze keuze vinden op 13 juni kleinschalige bijeenkomsten plaats met bewoners en/of hun naasten.

Het had onze voorkeur om eerst alle betrokkenen in te lichten, voordat dit nieuws breder bekend zou worden. Echter verschijnt er al eerder een artikel in De Stentor. Dit heeft ons doen besluiten om het nieuws voorafgaand aan de bijeenkomsten te delen.

Sensire heeft dit besluit moeten nemen, omdat het niet haalbaar is om de intensieve zorg voor een kleine groep inwoners 24/7 duurzaam te blijven aanbieden. Het huurcontract van de locatie loopt af per 1 juli, maar het gebruik is in overleg met de verhuurder nog met een maand verlengd tot 1 augustus.

Sensire nam de ouderenzorg in De Benring eind 2019 over van het failliete Trimenzo. Het concept op de Benring wordt ervaren als een fijne woongemeenschap voor ouderen en anderen uit Voorst, daar kan Sensire zich helemaal in vinden. Echter was bij aanvang ook duidelijk dat er iets moest veranderen om de zorg in De Benring op de lange termijn haalbaar te houden. Vanaf januari is met verschillende partijen verkend welke mogelijkheden er zijn om in samenwerking met de woonzorgcoöperatie, mede zorgaanbieders, de verhuurder, het zorgkantoor, vrijwilligers en medewerkers van Sensire de zorgverlening op andere wijze vorm te geven binnen de gemeenschap van Voorst. Hoe waardevol deze ontmoetingen ook zijn geweest en hoe mooi het concept Benring ook is, het heeft helaas niet geleid tot een oplossing om intensieve 24-uurszorg vanuit Sensire te kunnen blijven aanbieden op de Benring.

Gevolgen voor bewoners

"Sensire heeft dit besluit niet lichtzinnig genomen, zegt directeur Wonen met Zorg Marleen van der Sijs. "We willen de veranderingen dan ook heel zorgvuldig en in overleg met iedereen die betrokken is realiseren. Daarom gaan we samen met bewoners, hun vaste contactpersoon, de verhuurder, woonzorgcoöperatie en het zorgkantoor in gesprek over de gevolgen van dit besluit. Want de situatie is per bewoner echt verschillend en vraagt ook om een persoonlijke aanpak." Sensire is zich ook terdege bewust van de lastige periode waarin dit besluit valt. Door corona staat het dagelijks leven op zijn kop en dat geldt zeker voor de kwetsbare mensen in De Benring. Reden te meer om extra zorgvuldig om te gaan met deze verandering en iedereen goed in te lichten over de gevolgen en de mogelijkheden die er zijn.

Informatiebijeenkomsten

Daarom vinden er zaterdag 13 juni kleinschalige informatiebijeenkomsten plaats, waar betrokkenen worden ingelicht en vragen worden beantwoord. De komende weken vinden er individuele gesprekken plaats, om de specifieke situatie en zorgvraag van iedere bewoner nader te bespreken.

Kleinschalig wonen

Door te stoppen met langdurige intensieve zorg kan Sensire de zorg voor zes bewoners van de groepswoning (kleinschalig wonen) niet continueren in De Benring. Het alternatief dat Sensire heeft is om deze mensen intensieve 24-uurszorg met verblijf te bieden in De Martinushof in Twello. Er zijn plekken vrij gehouden in De Martinushof, waardoor Sensire een verhuizing desgewenst snel kan faciliteren.

Voor acht andere bewoners geldt dat zij hun appartement in De Benring zelfstandig kunnen huren, als zij op De Benring willen blijven wonen. De zorg kan worden verleend door het thuiszorgteam van Sensire of desgewenst door een andere zorgaanbieder. Als men dit niet wil of niet wenselijk vindt, dan kan Sensire een alternatief bieden in De Martinushof of in Het Grotenhuis in Twello.

Tot slot zijn er nog twaalf bewoners die een appartement huren in De Benring en gebruik maken van thuiszorg van Sensire. Voor hen verandert de nabijheid van zorg, zowel overdag als ‘s nachts. De nachtzorg zal vanaf 1 augustus verleend worden door het nachtteam van de thuiszorg en is op afroep beschikbaar.

Sensire zal eten en drinken blijven verzorgen voor bewoners waarbij dat onderdeel is van de zorgindicatie. Daarnaast zal Sensire in overleg treden met bewoners en de woonzorgcoöperatie over alternatieve oplossingen voor enkele bewoners die nu op particuliere basis gebruik maken van de diensten van het horecateam van Sensire.

Sensire wil graag benadrukken dat iedere bewoner keuzevrijheid heeft om voor een andere zorgaanbieder te kiezen. Als een bewoner voorkeur heeft voor een andere zorgaanbieder, is Sensire bij een eventuele wachttijd bereid te zoeken naar een tijdelijke oplossing en zal zij de zorg vervolgens zorgvuldig overdragen.

Onafhankelijk advies van zorgkantoor

Het zorgkantoor Midden IJssel, dat verantwoordelijk is voor de continuering van de langdurige zorg, is op de hoogte van de situatie. Het zorgkantoor is beschikbaar voor onafhankelijk advies aan bewoners en hun naasten.

Gevolgen voor medewerkers

Ook met de betrokken medewerkers gaat Sensire in gesprek over de impact die deze verandering voor hen heeft. Sensire heeft werk voor alle zorgmedewerkers en zal zich inspannen om de persoonlijke wensen van medewerkers zoveel mogelijk te honoreren. 

Heeft u vragen? Of wilt u uw mening geven? U kunt hieronder reageren.