Informatie over vaccinatie voor bewoners en naasten
Informatie over vaccinatie voor bewoners en naasten

Informatie over vaccinatie voor bewoners en naasten

De bewoners woonachtig op de locaties van Sensire, onder zorg van de specialist ouderengeneeskunde, zijn in november en december 2021 gevaccineerd met de boostervaccinatie. In maart 2022 wordt de tweede boostervaccinatie toegediend aan de bewoners die dat willen.

Bewoners met zorg van de eigen huisarts

De boostervaccinaties voor mensen die onder de zorg vallen van de eigen huisarts worden georganiseerd door de GGD en niet door Sensire. Wel speelt Sensire een rol in het aanmelden van bewoners voor deze prik. De bewoners die een tweede boostervaccinatie willen ontvangen worden aangemeld. Deze vaccinatie wordt door de GGD toegediend. De datum is nog onbekend.

Meer informatie over de boostervaccinaties

U vindt hieronder antwoorden op de meest gestelde vragen rondom de boostervaccinatie. Deze informatie is afkomstig van de Rijksoverheid.

Vraag en antwoord

Van het coronavirus kunt u ziek worden. Sommige mensen worden ernstig ziek. Dat geldt vooral voor mensen ouder dan 60 jaar en voor mensen die al een ziekte hebben. Als u besmet raakt met dit virus kunt u last krijgen van klachten. Zoals koorts, hoesten, keelpijn, een loopneus en verlies van reuk en smaak. Ook kunt u last krijgen van ernstige klachten. Zoals benauwdheid en een longontsteking. Sommige mensen overlijden aan het coronavirus. U krijgt dit vaccin om te voorkomen dat u ziek wordt door het coronavirus.

Het coronavaccin beschermt u tegen het coronavirus. En verkleint de kans dat u ernstig ziek wordt van corona. Eerder heeft u al één of twee prikken gehad, afhankelijk van het type vaccin dat u heeft gekregen. En ook de eerste boostervaccinatie. Na een tijdje neemt de bescherming af. U krijgt daarom een extra prik aangeboden, zodat u goed beschermd blijft tegen corona. 

Door de coronaprik wordt u niet ziek of minder ziek van het coronavirus. Na 3 maanden neemt de bescherming van uw laatste prik af. Vanwege uw leeftijd of aandoening loopt u extra risico om ziek te worden van corona. U krijgt daarom een herhaalprik aangeboden. Zo blijft u goed beschermd tegen ernstige ziekte door het coronavirus. Het is nog niet duidelijk hoe lang de werking van de herhaalprik aanhoudt.

Alle mensen van 60 jaar en ouder kunnen een booster krijgen.

Ook alle bewoners van instellingen (verpleeghuizen, gehandicapteninstellingen, begeleid beschermd wonen, revalidatiecentra en GGZ geestelijke gezondheidszorg -instellingen) die ouder zijn dan 18 jaar kunnen worden geprikt als zij dat willen. In deze instellingen neemt het aantal infecties toe, wonen overwegend kwetsbare mensen en bestaat er een hogere kans op besmetting en op ernstige ziekte.

Ook zorgmedewerkers krijgen een booster. De boostervaccinatie moet voorkomen dat het personeel in de zorg ziek wordt door corona en dat de druk op de zorg daarmee verder toeneemt. Uiteindelijk is voor iedereen die het wil een boostervaccinatie beschikbaar.

De oudsten en meest kwetsbaren komen als eerst aan de beurt. De bewoners van onze locaties die onder de zorg van de specialist ouderengeneeskunde vallen krijgen in maart een tweede boostervaccinatie. U ontvangt in deze dagen een uitnodiging van Sensire.

Binnenkort kan Sensire de bewoners die een eigen huisarts hebben aanmelden voor een vaccinatie door de GGD op de eigen woonlocatie. Wanneer deze vaccinatie zal plaatsvinden is nog niet bekend. Het kan zijn dat deze bewoners tevens een uitnodiging ontvangen om voor de boostervaccinatie naar de lokale GGD te komen omdat zij vallen in de categorie mensen van 80 jaar en ouder, die categorie wordt in heel Nederland namelijk uitgenodigd. U beslist zelf aan welke uitnodiging u gehoor geeft.  

Het kan zijn dat u naast de uitnodiging om u via Sensire aan te melden een uitnodiging krijgt voor de boostervaccinatie op een locatie van de GGD. Bewoners vanaf 60 jaar die in staat zijn om (al dan niet met begeleiding) naar een GDD-priklocatie te gaan kunnen ook ingaan op de uitnodiging van het RIVM voor vaccinatie op een GGD-locatie. Hiervoor kunt u de aanwijzingen volgen in de persoonlijke uitnodiging die u in de loop van dit jaar en januari ontvangt.

Het is aan u van welke uitnodiging u gebruik wilt maken. Maar we raden u aan om van uw persoonlijke uitnodiging van het RIVM gebruik te maken als u in staat bent zelf naar een GGD locatie te komen voor de boostervaccinatie. Op deze wijze is de kans groot dat u eerder de boostervaccinatie kunt ontvangen dan wanneer u wacht op een vaccinatie op een van de Sensire locaties door het medische team van de GGD.

Op 24, 25, 28 en 29 maart starten we met het toedienen van vaccins aan bewoners die onder de zorg van de specialist ouderengeneeskunde van Sensire vallen. 

Bewoners met zorg van de eigen huisarts

De boostervaccinaties voor mensen die onder de zorg vallen van de eigen huisarts worden georganiseerd door de GGD en niet door Sensire. De GGD neemt in de komende weken contact op met Sensire om de herhaalprik in te plannen. Dit zal minimaal drie maanden na de 1e boostervaccinatie plaatsvinden. De herhaalprik zal door de GGD worden toegediend. Laat het uw zorgteam zo snel mogelijk weten weten of u zich wilt laten aanmelden voor een boostervaccinatie door de GGD via Sensire zodat zij over deze informatie beschikken wanneer de GGD contact opneemt.

Het kan zijn dat uw buurman of buurvrouw (omdat hij of zij onder de zorg van de specialist ouderengeneeskunde valt) eerder of later een uitnodiging en/of boostervaccinatie ontvangt.

Bewoners die onder de specialist ouderengeneeskunde van Sensire vallen worden geprikt door het speciaal daarvoor samengestelde prikteam of het eigen zorgteam onder verantwoording van de specialist ouderengeneeskunde. Dit gebeurt gewoon op uw eigen woonlocatie, u hoeft hiervoor niet te reizen.

Bewoners die op een van onze locaties wonen maar onder de zorg vallen van de huisarts worden geprikt door de GGD.

De boostervaccinatie en ook de tweede boostervaccinatie is geheel vrijwillig, u beslist zelf of u de boostervaccinatie wilt laten toedienen. Ook is de boostervaccinatie gratis. Als u op een van onze locaties woont en onder de zorg van de specialist ouderengeneeskunde valt, moet u hiervoor wel toestemming geven.

Om de vaccinatie te kunnen toedienen is toestemming van de bewoner of zijn wettelijk vertegenwoordiger nodig. Wanneer u eerder al toestemming aan Sensire heeft gegeven om de eerste en tweede vaccinatie en een boostervaccinatie toe te dienen, volstaat een mondelinge toestemming aan het zorgteam. Wanneer hier nog geen sprake van is, kan u of uw naaste (als wettelijk vertegenwoordiger) dit schriftelijk doen door het toestemmingsformulier dat bij uw uitnodigingsbrief zit (of het document onderaan de pagina) in te vullen. Het formulier kan worden afgegeven of gemaild aan het zorgteam en wordt vervolgens opgeslagen in het medisch dossier.

Wij verzoeken bewoners en/of eerste contactpersonen (wanneer in de rol van wettelijk vertegenwoordigers) uiterlijk 10 maart 2022 de mondelinge toestemming te geven of uiterlijk 23 maart het ingevulde toestemmingsformulier aan ons te verstrekken. 

De vaccinatie wordt gezet met een mRNA vaccin: Pfizer/BioNTech. Het maakt niet uit welk vaccin iemand als 1e en 2e prik heeft gehad. Er is geen keuzemogelijkheid. Bij de eerste boostervaccinatie ging het ook om het mRNA vaccin Pfizer/BioNTech.

Mensen die een booster krijgen met Pfizer/BioNTech worden gevaccineerd met dezelfde dosis als de 1e en 2e prik en de eerste boostervaccinatie. 

De Gezondheidsraad over het Pfizer vaccin: mensen van 60 jaar en ouder hebben het grootste risico op ernstige ziekte en sterfte door COVID-19. Dit vaccin beschermt in 95% van de gevallen tegen het coronavirus. Ook bij ouderen en risicogroepen. Hier leest u meer informatie van de Rijksoverheid over het coronavaccin van Pfizer.

Bij elke bewoner - ook als er al toestemming voor vaccinatie is gegeven - beoordeelt de specialist ouderengeneeskunde of de huisarts zorgvuldig of het medisch verantwoord is om te vaccineren. Er wordt hierbij zoveel mogelijk risico uitgesloten. Dit gebeurde zowel voorafgaand aan de eerste en tweede vaccinatie als nu voor de eerste en tweede boostervaccinatie.

De specialist ouderengeneeskunde of de huisarts kijkt bij het beoordelen van ieders persoonlijke situatie naar contra indicaties uit de bijsluiter en landelijke richtlijnen van het RIVM en Verenso. Wanneer er zorgen zijn over het risico dat uw naaste loopt om het vaccineren, wordt er contact met u opgenomen. Als u zelf zorgen heeft over de kwetsbaarheid van uw naaste, adviseren we u ook om deze te bespreken met de specialisten ouderengeneeskunde of de eigen huisarts, in overleg met het zorgteam.

Ook als u corona hebt gehad, krijgt u een uitnodiging voor een boostervaccinatie. Er moet minimaal 3 maanden zitten tussen de besmetting en de boostervaccinatie. Met uitzondering van bewoners die in november/december een besmetting hebben doorgemaakt. Zij mogen de eerste boostervaccinatie na acht weken ontvangen. Ook dient er minimaal 3 maanden te zitten tussen de 2e vaccinatie en de boostervaccinatie. En de 1ste boostervaccinatie en de 2de boostervaccinatie. 

Mensen krijgen een derde prik en vierde prik als hun bescherming na 2 of 3 keer prikken mogelijk nog onvoldoende is. Dit geldt met name voor bepaalde groepen mensen met een ernstig gecompromitteerd immuunsysteem (onvoldoende afweer).

Een booster wordt ingezet voor mensen die in eerste instantie voldoende bescherming hebben aangemaakt, maar bij wie we de bescherming willen oppeppen.

Wanneer de boostervaccinatie plaatsvindt ná de griepvaccinatie moet er minimaal 1 week tussen zitten. Wanneer de boostervaccinatie vóór de griepvaccinatie plaatsvindt moet er minimaal 2 weken tussen zitten. 

Er kunnen bijwerkingen optreden na een booster en ook de tweede booster zoals dat ook kan na de 1ste en 2de prik.

De coronavaccins zijn getest op tienduizenden mensen. Dat gebeurde in de laatste fase van het onderzoek. De meeste bijwerkingen treden op binnen zes weken na vaccinatie. Ze zijn dus tijdens de studies al ontdekt. Bijwerkingen zijn nooit helemaal uit te sluiten. Dit geldt voor alle vaccins en medicijnen. Dus ook voor een coronavaccin.

De bijwerkingen: sommige mensen hebben een paar dagen last van spierpijn of koorts. Ook kunt u last krijgen van hoofdpijn, moeheid of een pijnlijke arm. Dat gebeurt vaker bij vaccinaties. Het kan ook zijn dat er onbekende bijwerkingen optreden bij het coronavaccin. Maar die kans is heel klein.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de specifieke bijwerkingen van het Pfizer vaccin.

Lees hier op de website van de Rijksoverheid (www.coronavaccinatie.nl) meer over de veiligheid, bijwerkingen en uitleg over waarom het vaccin zo snel kon worden ontwikkeld.

Het Lareb (Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen) monitort de bijwerkingen en publiceert de gegevens daarvan op haar website

Veiligheid van het coronavaccin staat bovenaan. Hier gelden strenge eisen voor. Net als bij andere vaccins. Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) keurt vaccins alleen goed als ze veilig zijn, goed werken en de juiste kwaliteit hebben. Bij twijfel over de veiligheid van een vaccin mag het niet worden toegelaten in Nederland. Ook voor de bijwerkingen gelden strenge regels. De voordelen (de werkzaamheid van vaccins) moeten groter zijn dan de nadelen (eventuele bijwerkingen).

Lees hier op de website van de Rijksoverheid (www.coronavaccinatie.nl) meer over de veiligheid, bijwerkingen en uitleg over waarom het vaccin zo snel kon worden ontwikkeld. 

Een vaccin zorgt ervoor dat uw lichaam ‘afweerstoffen’ maakt tegen het coronavirus. Deze afweerstoffen beschermen u tegen het coronavirus. Als u na de vaccinatie toch corona krijgt, zorgt de vaccinatie ervoor dat u minder ernstig ziek wordt. Ook als u corona heeft gehad, is het goed om u te laten vaccineren. In dit filmpje van de Universiteit van Nederland wordt de werking van het coronavaccin op een heldere wijze uitgelegd.

We en ook de GGD vragen uw toestemming of de arts uw gegevens zoals uw burgerservicenummer, geboortedatum, voornaam- en achternaam en andere persoonsgegevens, mag doorgeven aan het RIVM. Ook worden deze gegeven vastgelegd in uw behandeldossier.

Uw keuze om uw gegevens te delen met het RIVM heeft geen invloed op uw vaccinatie. Het vaccin wordt ook toegediend als u geen toestemming geeft voor het delen van informatie met het RIVM.

Daarentegen is het delen van uw gegevens wel belangrijk voor uw veiligheid. En voor onderzoek om te kijken of het vaccin goed werkt, en om te besluiten of er bij een voldoende hoge vaccinatiegraad maatregelen kunnen worden versoepeld. Ook kunt u bijvoorbeeld snel gewaarschuwd worden bij eventuele bijwerkingen.

Meer informatie over de registratie van gegevens vindt u op de website van de Rijksoverheid 

We proberen u zo goed en duidelijk mogelijk te informeren over het vaccinatieprogramma voor bewoners. De informatie die we verschaffen is gebaseerd op betrouwbare informatie van de Rijksoverheid.

Ook op de website corona.steffie.nl/vaccinatie is een begrijpelijke en duidelijke uitleg te vinden in de vorm van filmpjes. U kunt ook informatie vinden op www.coronavaccinatie.nl. Of bel naar 0800-1351, de informatielijn over het coronvaccin van de Rijksoverheid. Heeft u nog meer vragen of twijfels? Bespreek dit met uw arts.

Aanvullende documenten