Wonen met zorg
Wonen met zorg

Wonen met zorg

Wonen met zorg

Bij Sensire kunt u wonen op een manier die bij u past: zelfstandig of beschermd. Altijd met oog voor de dingen voor de dingen die voor u waardevol zijn. Samen met de mensen om u heen zorgen we dat u zoveel mogelijk kunt leven zoals u gewend bent.

Vanzelfsprekend goede zorg

Bij de woonzorgcentra van Sensire – ook wel verzorgingshuizen en verpleeghuizen genoemd – staan uw welzijn en woonplezier centraal, en is goede zorg een vanzelfsprekendheid. Samen met uw familie doen wij er alles aan om u een echt thuis te bieden, waar uw sociale netwerk even welkom is als voorheen.

De zorgteams op onze woonlocaties bestaan uit vakmensen met ruime ervaring in verpleging, verzorging en begeleiding. Wij leren uw naasten ook graag kennen, om zo nog beter te weten hoe we u het best kunnen ondersteunen. Wij werken met kleine teams, zodat u vaak dezelfde gezichten zult zien.

Welzijn

Wonen en welzijn zoals thuis betekent goed wonen, een zinvolle dagbesteding, in beweging zijn, geactiveerd blijven, contact hebben met anderen, aandacht krijgen en gezien worden. Dat bieden we in alle woonzorgcentra van Sensire.

De dagelijkse dingen van thuis doen, dat vindt Sensire erg belangrijk. Samen koken, de krant doornemen, aardappels schillen, naar muziek luisteren, een spelletje doen en een wandeling maken. U heeft ook volop de ruimte voor individuele activiteiten.

Naar behoefte zijn er soms ook grotere activiteiten, zoals sport en beweging, een filmavond of een uitstapje naar bijvoorbeeld een museum. De activiteiten worden per huis, in overleg met de bewoners georganiseerd.

Hoe wij dit vertalen naar concrete plannen vindt u in ons kwaliteitsplan 2021. Dit document kunt u vinden onder 'Aanvullende documenten'. 

Aanvullende services

Om ervoor te zorgen dat u zo prettig mogelijk woont en leeft, bieden wij op onze woonzorglocaties verschillende aanvullende services aan. Voorbeelden zijn de kapper, de pedicure, maaltijden voor familie of vrienden en een telefoonabonnement. Voor deze services betaalt u een vergoeding. Meer informatie hierover vindt u op de locatiepagina’s.

Specialistische zorg

Heeft u of uw naaste specialistische zorg nodig, bijvoorbeeld vanwege dementie op jonge leeftijd of parkinson, en lukt het niet meer om zelfstandig te wonen? Dan biedt Den Ooiman in Doetinchem een nieuw, warm en veilig huis.

U leidt hier uw eigen leven, waarbij we er alles aan doen om de impact van de ziekte te beperken. Uitgangspunt is dat u kunt doen wat u belangrijk en prettig vindt. Samen met u stemmen we daar de ondersteuning, behandeling en activiteiten op af.

Blijven verbeteren

Bij Sensire Den Ooiman werken we voortdurend aan verbeteringen in de zorg en aan de omgeving. Zo beschikken we nu over een zogenoemde Droombus, die mensen met dementie en hun naasten afleiding en plezier bezorgt. Ook de ‘rocking chairs’, waarin mensen heerlijk tot rust kunnen komen, zijn een voorbeeld van innovatie in de zorg aan mensen met dementie.

Den Ooiman heeft ook een eigen midgetgolftuin die wordt beheerd en onderhouden door jonge mensen met dementie. Daarmee hebben zij zinvol en bevredigend werk dat aansluit bij hun behoeften en mogelijkheden. Ook voor kinderen, kleinkinderen, vrienden en buurtbewoners is de midgetgolftuin een grote aanwinst. De tuin maakt het aantrekkelijker om langs te komen op Den Ooiman. Een echte win-winsituatie, dus.

Hier vindt u meer informatie over dementiezorg bij Den Ooiman

Hier vindt u meer informatie over de somatische zorg bij Den Ooiman

Kijken, denken en doen vanuit wat u echt belangrijk vindt

Samen met u en uw naasten zoeken we naar manieren waarop u zoveel mogelijk zelfstandig, en in veilig- en vrijheid kunt leven. Zoals u dat gewend bent en op een manier waar u gelukkig van wordt. Als er sprake is van de diagnose dementie en we ons samen genoodzaakt zien om dingen te doen die niet aansluiten bij wat u wilt, krijgen we met de Wet zorg en dwang te maken. De nieuwe wet dwingt ons nog beter te kijken, te denken en te doen vanuit dat wat onze bewoners en klanten echt van waarde vinden. We bepalen in dialoog met iedere bewoner of klant en zijn naasten individueel wat de afwegingen zijn om maatregelen in te zetten, die de vrijheid en privacy raken. Informatie over de Wet zorg en dwang vindt u hieronder en in de folder onderaan deze webpagina. 

Alleen door iemand te leren kennen en door met elkaar in gesprek te gaan kun je te weten komen hoe iemand zijn leven wil leiden. En wat geluk en vrijheid voor iemand betekent, ook als iemand ernstige dementie heeft. Op 1 januari 2020 ging de nieuwe Wet zorg en dwang in, een wet over onvrijwillige zorg. Dat wil zeggen: zorg waar klanten en bewoners niet mee instemmen. De wet gaat over onvrijwillige zorg, maar vooral over aandacht voor levensgeluk, welzijn en comfort in de zorg. We gaan samen met elkaar steeds op zoek naar de best passende en persoonlijke zorg. In een veilige omgeving, thuis of in een woonzorglocatie.

Wat houdt de wet in?

De nieuwe wet gaat uit van de persoonlijke omstandigheden in plaats van de regels over het toepassen van bepaalde vrijheidsbeperkende middelen. We zoeken samen naar manieren waarop iemand veilig en in vrijheid kan leven, zoals hij dat gewend is en op een manier waar hij gelukkig van wordt. Pas als we dingen doen die niet aansluiten bij wat de bewoner of klant wil, of als we hen belemmeren, pas dan krijgen we met de Wet zorg en dwang te maken. Dat is voor de ene klant of bewoner anders dan voor de andere. Het gaat echt om een persoonlijke situatie.

Daarnaast is deze wet alleen aan de orde bij mensen met de diagnose dementie én als er ‘ernstig nadeel’ is voor de bewoner, klant of zijn omgeving. Dus alleen wanneer het echt niet anders kan, omdat er sprake is van (of grote kans is op) levensgevaar, ernstig lichamelijk of psychisch letsel of agressie (naar en van anderen). En ook dan kijken we eerst naar alternatieven waar iemand het beste mee kan leven. Hiervoor moet je iemand heel goed kennen. In goed contact met familie of andere naasten bespreken we de afwegingen om samen tot een oplossing te komen. Alléén wanneer er geen alternatief gevonden wordt, mag de vrijheid worden beperkt of onvrijwillige zorg worden toegepast en dan zo kort mogelijk. We zien het als een laatste redmiddel, het uitgangspunt is dat vrijwillige zorg wordt verleend.

Voor wie geldt de wet?

De wet geldt voor mensen met de diagnose dementie die wonen in een woonzorglocatie, verpleeghuis of in een kleinschalige woonvorm. Daarnaast geldt de wet voor mensen met dementie die thuis verblijven of een dagbestedingslocatie bezoeken.

Samen in gesprek

Wanneer we genoodzaakt zijn iemands vrijheid te beperken, gaan we samen in gesprek. Dat doen we door middel van een stappenplan. In het stappenplan overleggen verschillende deskundigen met elkaar om passende alternatieven te vinden. De klant of bewoner, en zijn naasten worden altijd uitgenodigd voor de gesprekken over dit stappenplan. Het volgen van het stappenplan betekent in de praktijk, dat er regelmatig met verschillende deskundigen gesproken wordt over de situatie. Allemaal met het doel om maximale vrijheid te garanderen.

Evalueren in een gesprek

De nieuwe wet dwingt ons nog beter te kijken, te denken en te doen vanuit dat wat onze bewoners en klanten echt van waarde vinden. We bepalen in dialoog met iedere bewoner of klant en zijn naasten individueel wat de afwegingen zijn om maatregelen in te zetten, die de vrijheid en privacy raken. Zijn dit maatregelen die déze bewoner of klant belemmeren of waar hij ongelukkig van wordt? Kunnen we dat anders oplossen vanuit onze kennis over de gewoonten en leefwensen van deze bewoner? Daar gaan we over in gesprek, waardoor we nog meer de focus leggen op wat voor iemand persoonlijk van belang is. Daarmee sluit de wet heel goed aan op onze visie om iemand te (blijven) laten leven zoals iemand dat wil.

Het uitgangspunt is dat vrijwillige zorg wordt verleend. Wanneer iemand instemt met de verleende zorg hoeft, in het kader van de Wet zorg en dwang, hiervoor geen aparte registratie plaats te vinden. Pas als we dingen doen die niet aansluiten bij wat de klant of bewoner wil, of als we dingen belemmeren die hij juist wel wil, legt de wet verplichtingen op. Als de afwegingen, dat een maatregel nodig is, zorgvuldig zijn gedaan en eenmalig zijn vastgelegd, gaan we daar mee om als een gewone zorgafspraak. De verdere evaluatie ervan wordt meegenomen in dialoog met naasten van de bewoner of de klant. Op deze manier vastleggen en verder evalueren maakt dat we minder administratieve lasten hebben. Tijd die we graag aan de relatie met de bewoner of klant besteden.

Klachten rondom onvrijwillige zorg

Heeft u een klacht rondom onvrijwillige zorg? Daarvoor verwijzen we u graag naar de webpagina Privacy en klachten op deze website. 

Familie en vrijwilligers

Heeft u familieleden of zijn er anderen die u ondersteunen? Bij Sensire werken we zo veel mogelijk samen met uw naasten. Zij blijven nauw bij uw leven betrokken, net zoals u dat thuis gewend was.

Uw familieleden komen dus niet ‘op visite’, maar doen echt mee, bijvoorbeeld door met u te gaan wandelen of eens te helpen met koken. Dat zorgt voor een vertrouwde sfeer.

Onze medewerkers zijn geheel ingesteld op het op een prettige manier betrekken van uw familie bij uw leven. Uw naasten kunnen meepraten en blijven goed op de hoogte. Ze kunnen bijvoorbeeld foto’s en informatie sturen en bekijken via de veilige online omgeving Familienet.

Familienet

Familienet is een beveiligde pagina op internet waar u alles kunt terugvinden over het welzijn van uw dierbare. Geregeld wordt er een berichtje of foto geplaatst. In Familienet kunt u ook samen met uw familie en met de medewerkers van Sensire een agenda bijhouden. Handig om zo precies te zien wie wanneer wat gaat doen. Kijkt u zelf maar eens bij Familienet.

Samenwonen op onze locaties

Op veel locaties bieden wij u en uw partner de mogelijkheid om samen een kamer of appartement te betrekken. De teamverpleegkundige zal in overleg met u de mogelijkheden bespreken. De zorgbemiddelaars van Sensire geven u graag de informatie die u nodig hebt. Zij zijn op werkdagen bereikbaar via 088-260 6000.

Logeren en mee-eten

Op de meeste locaties bieden wij uw naasten de mogelijkheid om te blijven logeren. Hiervoor zijn koppel- en bijzetbedden beschikbaar. Uiteraard kunnen uw naasten dan ook met u mee-eten. Wilt u meer hierover weten? Uw teamverpleegkundige zal in overleg met u de mogelijkheden bespreken.

Vrijwilligers

Bijna duizend vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor de bewoners in onze woonzorgcentra. Zij zijn ontzettend belangrijk voor de sfeer in huis. Ze gaan graag met u op pad, doen een spelletje of komen langs voor een kop koffie. Kortom: ze zorgen voor net dat beetje extra aandacht. Sensire begeleidt vrijwilligers goed, zodat zij met veel plezier hun werk blijven doen.

Heeft u belangstelling om ook vrijwilliger te worden? U vindt meer informatie op onze webpagina voor en over vrijwilligers.

Uw bewonersdossier

Bewoners of hun naaste(n) bij Sensire wonen met zorg hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van het bewonersdossier ONS en bijbehorend klantportaal Caren. Het bewonersdossier biedt voor zorgprofessionals en bewoners en hun naasten de mogelijkheid om goed met elkaar samen te werken. Samen staan we op deze manier goed in verbinding rondom de klant.  

Caren is een veilig zorgnetwerk voor iedereen die zorg krijgt en/of zorg biedt bij Sensire. U kunt uw zorgdossier bekijken, zien welke afspraken gemaakt zijn en kunt u de rapportages van de verpleging lezen. Als u op een locatie met behandeling woont, kunt u ook de rapportages van behandelaren lezen. Daarnaast kunt u met Caren zelf afspraken maken, eventuele taken in uw zorgnetwerk verdelen en elkaar op de hoogte houden. Caren is snel en handig voor iedereen die te maken heeft met uw zorg. Of u nu bewoner bent, naaste of zorgprofessional. Wilt u meer weten kijk dan op de website van Caren voor uitleg over het zorgnetwerk Caren.

Uw zorgbemiddelaar

Woont u thuis en gaat uw situatie plotseling snel achteruit? Bijvoorbeeld omdat u meer last krijgt van dementieverschijnselen, vaker valt of ’s nachts gaat dwalen? Dat is een goed moment om de zorgbemiddelaar in te schakelen.

De zorgbemiddelaar bespreekt uw wensen en mogelijkheden en kan direct een oplossing regelen, ook als u nog geen indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) heeft. Dan brengt de zorgbemiddelaar rust, adviseert u over de mogelijkheden en zorgt dat u snel de juiste hulp krijgt.

Wanneer kan ik de zorgbemiddelaar inschakelen?

U kunt de zorgbemiddelaar inschakelen als uw situatie plotseling snel achteruitgaat. Vaak is het de mantelzorger die dan voor een partner of familielid aan de bel trekt. Ook mensen in de zorg zelf, bijvoorbeeld uw wijkverpleegkundige, doen geregeld een beroep op de zorgbemiddelaar, bijvoorbeeld als u:

 • veel meer last krijgt van verschijnselen van dementie
 • vaak valt of dreigt te vallen
 • ’s nachts gaat dwalen door en rondom het huis
 • heel verward wordt
 • niet goed herstelt van een verblijf in het ziekenhuis


Wat kan de zorgbemiddelaar voor mij doen?

De zorgbemiddelaar wordt doorgaans ingeschakeld door de wijkverpleegkundige of wordt rechtstreeks door klanten of familie benaderd voor informatie over uw situatie, uw wensen en uw mogelijkheden.

Gaat het om een tijdelijke oplossing of om een nieuwe woonplek? Wilt u als echtpaar samenwonen in een locatie voor wonen met zorg? Wat voor hulp heeft u precies nodig, en wat voor locatie spreekt u aan? De zorgbemiddelaar kan u ook de weg wijzen op het gebied van financiering, wetgeving en indicaties.

Onafhankelijke ondersteuning

Ook heeft u recht op onafhankelijke ondersteuning bij het vinden van een passende oplossing voor uw situatie. Dit wordt voor onze regio geregeld door Menzis. Meer informatie hierover vindt u in de brochure onderaan deze pagina.

Tijdelijk verblijf

Het is mogelijk tijdelijk op een van onze woonzorglocaties te verblijven. Bijvoorbeeld na een operatie of wanneer uw mantelzorger gedurende een periode geen zorg kan geven. Wilt u meer weten over het tijdelijk verblijf (of ook wel ELV, eerstelijns verblijf)? U kunt altijd contact met ons opnemen via telefoonnummer 0314 – 35 62 80.

Kosten en vergoedingen

Tijdens uw eerste afspraak met de wijkverpleegkundige, een woonzorglocatie of de zorgbemiddelaar bespreekt u samen de kosten van de zorg. De meeste zorg van Sensire wordt vergoed. Wij leggen u graag uit hoe de vergoedingen werken, welke opties er zijn en waar u moet zijn voor uw indicatie.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze webpagina Kosten en vergoedingen.


Praktische informatie

De zorgbemiddelaars van Sensire geven u graag de informatie die u nodig hebt. Ook kunnen zij u alles vertellen over indicaties en zorgprofielen. Zij zijn op werkdagen bereikbaar via 088-260 6000.

U kunt ons ook via ons algemene nummer bereiken: 0900 88 56 (24 uur per dag, 7 dagen in de week).

Voor onze diensten heeft u naast een geldig legitimatiebewijs een indicatie nodig van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Maar ook als u nog geen indicatie heeft, kan de zorgbemiddelaar u helpen. Hij of zij helpt u graag met uw aanvraag en kan ook gedurende de maximale wachttijd van zes weken voor de nodige hulp zorgen.

De kosten van verblijf en verzorging met indicatie worden doorgaans vergoed. De overheid vraagt van u wel een eigen bijdrage. Met vragen over deze bijdrage kunt u terecht bij het Centraal Administratiekantoor (CAK): 0800 1925. Klik hier als u meer wilt weten over Kosten en vergoedingen.

Vrijheid voor mensen hebben we hoog in het vaandel staan. Zo hechten wij ook waarde aan de geestelijke verzorging. De geestelijk verzorgers van Sensire zijn er voor iedereen, ongeacht geloof of levensovertuiging. Klik om te lezen wat zij voor u kunnen betekenen.

Wij vinden het belangrijk dat onze klanten meedenken, meepraten en ervaringen delen over de dienst- en zorgverlening. Juist uw beleving kan een belangrijke bijdrage zijn aan het verbeteren van ons werk. Het is niet mogelijk om alle klanten over onze ontwikkelingen mee te laten praten. Daarom werken wij met een locatieraad op iedere woonzorglocatie, die weer in verbinding staat met een centrale cliëntenraad die zowel een aanspreekpunt heeft voor bewoners/naasten op onze woonzorglocaties als de klanten/naasten die zorg ontvangen bij hun thuis. De leden van een cliëntenraad denken en praten mee over de manier waarop zorg wordt verleend. De cliëntenraad heeft een aantal rechten. Deze zijn door de regering in een wet vastgelegd. De cliëntenraad is geïnteresseerd in jouw ervaring en mening. Mede op basis daarvan kan de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies geven over bijvoorbeeld:

 • de kwaliteit van zorg
 • hoe het geld wordt uitgegeven
 • informatieverstrekking aan klanten
 • belangrijke wijzigingen in de organisatie
 • de bejegening van klanten en het nakomen van afspraken
 • het omgaan met de privacy
 • het klantdossier

Het uitgangspunt is dat het gaat om algemene zaken en niet over een persoonlijke klacht of situatie. Voor persoonlijke klachten heeft Sensire een klachtenfunctionaris en een eigen klachtenprocedure.

De cliëntenraad van Sensire is te bereiken via telefoonnummer 0900 - 88 56 en via e-mail: cr@sensire.nl. Ook kun je het reglement van de cliëntenraad hier bekijken.

Lid worden van de cliëntenraad?

Regelmatig zijn er vacatures in de cliëntenraad van Sensire. Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie, neem dan contact op met de ambtelijk secretaris via cr@sensire.nl.

Iedereen die recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz), kan hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij denkt met u mee hoe u de zorg die het beste bij u past, goed kunt organiseren. De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over uw zorg. Een cliëntondersteuner staat naast u, denkt mee (los van alle partijen) en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers) bij het zoeken naar oplossingen.

De wachttijd voordat er een plek beschikbaar is, verschilt per regio. Ook is de wachttijd afhankelijk van de mate van urgentie in de wachtlijststatus. Wilt u meer informatie over de wachttijd? De zorgbemiddelaars van Sensire geven u graag de informatie die u nodig hebt. Ook kunnen zij u alles vertellen over indicaties en zorgprofielen. Zij zijn op werkdagen bereikbaar via 088-260 6000.

Sensire hanteert strenge richtlijnen over het omgaan met uw persoonlijke gegevens en heeft een uitgebreide regeling voor als uw klachten heeft.