Innovatie
Innovatie

Innovatie

Sensire zoekt en vindt voortdurend nieuwe oplossingen om bij te dragen aan een zo fijn mogelijk leven van onze klanten, ook als er intensieve zorg nodig is. 

Over innovatie

De ontwikkelingen in de zorg voor ouderen staan nooit stil. Dat vraagt om continu aanpassen en waar mogelijk proactief veranderingen in gang zetten om zo goed mogelijk op de toekomst, nabij en op middellange termijn, voorbereid te zijn. Sensire doet dit door te kijken naar digitale mogelijkheden waardoor medewerkers zoveel als mogelijk bezig kunnen zijn met hun daadwerkelijke zorgtaken. Maar ook door het verkennen van nieuwe doelgroepen en zorgen dat onze locaties passend bij de zorgvraag gebouwd en ingericht zijn, waarbij de techniek ondersteunend is.

Digitale ontwikkelingen

Ambassadeurs zorgtechnologie

Om de inzet van zorgtechnologie de juiste aandacht te geven en te blijven doorontwikkelen wordt binnen Sensire al langere tijd gewerkt met ambassadeurs zorgtechnologie. Deze ambassadeurs houden zich bezig met het informeren en inspireren van collega´s over de inzet van zorgtechnologie en hulpmiddelen. Binnen Wonen met Zorg zijn er enkele ambassadeurs zorgtechnologie benoemd en opgeleid. Zij zijn vol enthousiasme aan de slag invulling te geven aan hun rol. Echter vraagt deze rol nog wel om doorontwikkeling in 2023. Zo gaat er klantlijnoverstijgend een plan geschreven worden om de ambassadeurs goed te positioneren. Het doel is dat de ambassadeur niet enkel actief blijft binnen het eigen team of de eigen locatie, maar binnen de gehele klantlijn of regio.

Verdere uitrol AVICS

In 2022 zijn er een groot aantal locaties bij gekomen waar we het AVICS systeem hebben uitgerold. Eind 2022 hebben we daarnaast een werkgroep opgestart dat onderzoek heeft gedaan naar incidenten waarbij het AVICS systeem betrokken is geweest. Hierbij hebben we het onderscheid gemaakt tussen ‘gebruikersfouten’ en ‘systeemfouten’. In de loop van 2023 zijn er extra scholingen ingepland voor de medewerkers en zal het systeem op de laatste locaties uitgerold worden.

Digitaal vaardig

Basisvaardigheden op digitaal gebied zijn een vereiste voor iedere medewerker van Sensire. Om medewerkers in deze vaardigheden te ondersteunen en begeleiden is het project ‘digitaal vaardig’ gestart. Het resultaat van het project is dat elke medewerker beschikt over de benodigde digitale vaardigheden om zijn of haar functie goed uit te kunnen oefenen, nu en in de toekomst. Daarmee realiseren we samen meer tijd voor de cliënt/patiënt, meer werkplezier, een efficiënte werkomgeving en een goede kwaliteit van zorg. Dit project wordt in 2023 verder opgepakt tezamen met de harmonisatie van het applicatielandschap of eventuele introductie van het nieuwe zorgdossier.

Harmonisatie dossiers

Vanuit de vorderende harmonisatie binnen Wonen met Zorg en Behandeling & Revalidatie zijn er stappen gezet in het harmoniseren van het applicatielandschap. Zo zijn de twee Ysis behandeldossiers samengevoegd naar één omgeving. Behandelaren en revalidatieafdelingen werken nu samen vanuit één behandeldossier, een mooie stap die de samenwerking bevordert. Voor Wonen met Zorg geldt dat de verkenning voor een gezamenlijk dossier opgestart is en in 2022 is de beslissing genomen om te harmoniseren naar één ONS omgeving. In 2023 zal de harmonisatie van het ONS dossier plaatsvinden.

KIK-V

De basis van het datastation KIK-V (Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg) is gebouwd. De personele indicatoren voor de aanlevering aan Desan zijn gemaakt en worden nu gecontroleerd op juistheid. Hiermee kan de eerste aanlevering met behulp van KIK-V in juni 2023 gedaan worden. Het beheer en onderhoud van het datastation is belegd bij de afdeling BI van Sensire. Afgesproken is dat voor een vervolg, van allereerst de basisveiligheid, een nieuw project wordt gestart. Dit omdat data voor basisveiligheid vanuit Puur en ONS moet komen. Op dit moment is dat nog niet in het eigen datawarehouse te ontsluiten.

Begin 2023 is het contract getekend met NLcom. NLcom biedt een DaaS (Datastation as a Server) oplossing waarmee Sensire op eenvoudige en efficiënte wijze de ketenpartijen van informatie en indicatoren kan voorzien. De NLcom DaaS oplossing vormt de brug tussen bronsystemen (zoals een ECD, HRM en FMS) en de ketenpartijen die volgens de KIK-V methodiek werken (bijv. IGJ, RIVM, NZA). In 2023 zal de koploperimplementatie binnen Sensire plaatsvinden.

De verpleegkundig informatiekundige (VIK)

De Verpleegkundig Informatiekundige (VIK) vertegenwoordigt de zorgprofessionals op het gebied van digitalisering. Zij is verantwoordelijk voor het inrichten van een adequate informatievoorziening, en het adviseren en begeleiden bij de doorontwikkeling van digitalisering in de primaire processen. De functie is in het afgelopen jaar goed ingebed in de klantlijnen, maar gaat ook de komende tijd weer een ontwikkeling doormaken waarbij we organisatie gaan toewerken naar het werken in regio’s in plaats van klantlijnen.

Video Interventie Ouderenzorg

Video Interventie Ouderenzorg (VIO) is een psychosociale interventie die zich richt op zorgverleners die problemen ervaren in de omgang met gedrags- en/of stemmingsstoornissen van oudere cliënten voor wie zij zorgen. Het kan worden toegepast bij zowel professionele zorgverleners als bij mantelzorgers. Wanneer eerder ingezette interventies onvoldoende resultaat hebben gehad en er aanwijzingen zijn dat er winst te behalen is in de interactie tussen de cliënt en de zorgverlener, kan de cliënt worden aangemeld bij een VIO begeleider.

VIO bestaat uit een aantal fases: een intake- en screeningsfase, een uitvoerende fase en een afsluitende fase. Er wordt gebruik gemaakt van video-opnames en video-feedback. De zorgverlener leert door middel van videofeedback het gedrag van de cliënt te begrijpen en de werkzame elementen van het eigen gedrag te herkennen en stapsgewijs toe te passen in moeilijkere (probleem)situaties. De totale duur van een traject is ongeveer vier maanden. Vanaf de eerste feedbackbijeenkomst gaat de zorgverlener aan de slag met opdrachten die gegeven worden.

Dokter op afstand - CLEO

In oktober zijn we op verschillende locaties gestart met een pilot waarbij we niet-acute medische basisvragen op een geheel nieuwe wijze afhandelen. De vragen worden niet meer ad hoc of tijdens de visite aan de eigen arts gesteld, maar afgehandeld via het CLEO Smartcare platform. In dit platform kun je als verpleegkundige op je eigen moment via een gestructureerde vragenlijst de vraag stellen. De arts van CLEO Smartcare beantwoordt een vraag binnen een uur in Ysis en via het bewonersdossier kan het antwoord teruglezen worden. We wilden hiermee onderzoeken of dit voor de verpleegkundige prettiger werkt en of de eigen arts hierdoor minder verstoring van de werkzaamheden ondervindt. Inmiddels is begin 2023 de pilot gestopt, en kijken we terug op een zeer succesvolle pilot, waarin bijna 400 vragen via het platform gesteld zijn. Toch is besloten om niet verder te gaan met partner CLEO, maar wèl met de geleerde lessen en werkwijze.

De pilot heeft ons geleerd dat niet het platform en de externe dokter de oplossing zou moeten zijn, maar de manier van werken in de pilot heeft ons een heel goed inzicht gegeven in de vragen die we onderling stellen. Dit is aanleiding om onze processen en procedures anders in te richten, zodat we taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden beter beleggen. Dus we stoppen niet, maar gaan ons richten op onze eigen processen en procedures. We blijven de werkwijze met de vragenlijsten continueren, maar nu in Sensire eigen systemen en in eigen beheer en zal de beantwoording door de bereikbaarheidsdiensten van Sensire gedaan worden.

Opening Bundelingpark

De renovatie en nieuwbouw van het Bundelingpark in Ruurlo is helemaal klaar. Vanwege de coronapandemie werd het even stilgelegd, maar er is daarna hard gewerkt op de plek waar de voormalige Bundeling stond. En nu is er dan een fijn park om te wonen en te leven in hartje Ruurlo. Sensire en ProWonen stonden lang te popelen om samen met de bewoners, het zorgteam en de buurt het feestelijke moment te vieren. Op 17 mei werd het nieuwe Bundelingpark symbolisch geopend.

Nieuwbouw den Ooiman

De behoeften van bewoners en zorgverleners in het verpleeghuis veranderen sterk. Daarom werkt Sensire aan nieuwbouwplannen voor haar oudste locatie, Den Ooiman somatiek in Doetinchem. Het huidige gebouw is na 60 jaar intensief gebruik aan vervanging toe. In het ontwerp wordt uitgegaan van twee nieuwe gebouwen naast het bestaande hoofdgebouw, dat in een latere fase wordt verwijderd. Bij de bouw van deze twee nieuwe gebouwen wordt uitgegaan van ‘kleinschalig wonen’ en is rekening gehouden met eisen op het gebied van duurzaamheid.

Ontwerp

Op basis hiervan is een ontwerp opgesteld waarin twee gebouwen staan getekend met elke 32 studio’s (vier groepen van acht bewoners), dus 64 studio’s in totaal. Het plan is dat de nieuwbouw gerealiseerd wordt naast de bestaande bebouwing. De oudbouw wordt verwijderd na oplevering van de nieuwbouw en als de revalidatie locatie bij het nieuwe Slingeland aan de A18 is gerealiseerd: naar verwachting niet eerder dan in 2026. Op het terrein dat vrijkomt, kunnen in een latere fase woningen worden gebouwd voor diverse groepen inwoners. Daarmee ontstaat een open, groene en inclusieve woonomgeving, die in verbinding staat met de bestaande wijk. Zo verkleinen we de afstand tussen bewoners van Den Ooiman en andere inwoners van Doetinchem.

Deze combinatie van Wonen met Zorg is alleen mogelijk door ook te bouwen op delen van het terrein waar nu geen gebouwen staan, en door het realiseren van reguliere woningen op het terrein. Daarvoor is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Sensire is hierover in gesprek geweest met de gemeente Doetinchem en betrekt omwonenden hierbij. Begin 2023 is een vergunning ingediend. Afhankelijk van de bestemmingsprocedure is de planning dat er in medio 2024 gestart kan worden met de bouw. De verwachte bouwtijd bedraagt 18 maanden.

Revalidatie verhuist

In het bestaande hoofdgebouw van Den Ooiman is een revalidatieafdeling van Sensire gevestigd. Naast Sensire is ook Klimmendaal revalidatie specialisten hier sinds april 2022 gevestigd. Samen maken we plannen voor een gezamenlijke revalidatieafdeling nabij het nieuw te bouwen Slingeland ziekenhuis aan de A18. Daarom is er geen revalidatieafdeling gepland in de nieuwbouw Den Ooiman. Sensire biedt Klimmendaal revalidatie specialisten ter overbrugging tijdelijk ruimte in de oudbouw van Den Ooiman. Zo kan de samenwerking op het gebied van revalidatie verder vorm krijgen en maken beide organisaties gebruik van elkaars faciliteiten.

Afdeling Clematis

Gevolg van deze samenwerking met Klimmendaal is dat er tijdelijk ruimte nodig was in de oudbouw Den Ooiman. De bewoners en medewerkers van afdeling Clematis met 21 bewoners zijn begin 2022 tijdelijk verhuisd naar de recent gebouwde locatie in Gaanderen, waar ook de Slingebeek gevestigd is en het zorghotel gevestigd was. Dit is een locatie die gebouwd is op het ontwerp ‘kleinschalig wonen'. Als de personele bezetting het toelaat zal de afdeling kunnen uitbreiden naar 32 bewoners. 

Nieuwe doelgroepen Vischpoort

In 2021 is met elkaar gesproken over verschillende nieuwe doelgroepen voor de locatie Vischpoort. Een aantal regieverpleegkundigen hebben de Meerzorg in Apeldoorn bezocht, hier wordt een combinatie van somatische, psychiatrische en verslavingszorg geleverd. Daarnaast zijn collega’s gaan kijken op de Parkinsonafdeling op Den Ooiman in Doetinchem. Met andere zorginstellingen zijn gesprekken gevoerd over zorg aan mensen met somatische problematiek en NAH.

Conclusie was dat de doelgroepen Parkinson en somatiek NAH het meest passend en haalbaar zijn voor Vischpoort. De locatie is minder geschikt voor mensen met verslavingsproblematiek omdat de toegang tot middelen te dicht bij huis is.

Vervolgens is een werkgroep aan de slag gegaan om de verbouwing passend te maken op de behoeften van de doelgroepen. Er is rekening gehouden met het kiezen van kleuren en andere zaken die te maken hebben met het creëren van prikkels. Per etage worden veertien studio’s gerealiseerd met eigen sanitair en een gezamenlijke huiskamer. Zo kunnen de bewoners op hun woonplek samenkomen met andere bewoners als die wens er is en hebben ze daarnaast een eigen ruimte. Er waren negen appartementen per etage, dus een totale uitbreiding met tien plaatsen. Begin 2023 zijn de nieuwe appartementen in gebruik genomen.

Kennisplein

Het is belangrijk dat alle medewerkers van Sensire toegang hebben tot de juiste en actuele procesbeschrijvingen en inhoudelijke documenten. Op die manier kunnen zij tijdens hun werkzaamheden ten allen tijde de juiste bronnen raadplegen om kwalitatieve zorg te kunnen leveren. Binnen Sensire was de toegang tot deze documenten in 2022 nog op verschillende manieren geregeld. De medewerkers hebben toegang tot de documenten via het handboek (Sensire regio Doetinchem) en via de werkwijzer drive (Sensire regio Zutphen). Zorg Thuis is sinds januari 2022 over op het Kennisplein.

Het Kennisplein is een nieuw documentbeheersysteem voor én door zorgprofessionals binnen Sensire, waarbij gebruik wordt gemaakt van zowel interne als externe bronnen. We gebruiken landelijke externe bronnen om het interne documentbeheer te beperken.

Om alleen geactualiseerde en geharmoniseerde documenten beschikbaar te maken via het Kennisplein, was er eerst een flinke actualisatie/harmonisatie slag te maken op de documenten vanuit de voorheen verschillende documentbeheersystemen. Daarom is er in zowel 2021 als 2022 veel aandacht geweest voor het harmoniseren van processen en inhoudelijke protocollen tussen Sensire regio Doetinchem en Sensire regio Zutphen. Met name voor de klantlijnen Wonen met Zorg en Behandeling & Revalidatie was hier in 2022 nog een hoop werk in te verschaffen. In Q1 2023 is het Kennisplein tevens geïmplementeerd voor deze twee klantlijnen. Zo hebben alle medewerkers binnen heel Sensire beschikking tot de processen en inhoudelijke protocollen op een eenduidige manier.

De stelregel voor het Kennisplein is:

  • Er worden alleen processen beschreven die noodzakelijk zijn om werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, daarbij gaan we uit van de kennis en kunde van onze eigen professionals. Niet elk proces zal daardoor tot in detail beschreven worden.
  • We maken gebruik van landelijke bronnen die we ontsluiten, tenzij het nodig is om binnen Sensire afwijkingen van deze landelijke bronnen te beschrijven (omdat we bijvoorbeeld andere werkafspraken hebben met elkaar, of omdat er verduidelijking nodig is op een landelijk protocol).
  • Documenteigenaren (zorgprofessionals) zijn zelf verantwoordelijk voor het evalueren en up to date houden van documenten.

Deze webpagina is onderdeel van het Kwaliteitsvenster, waarin Sensire aan de hand van een aantal thema’s verantwoording aflegt over de manier waarop ze de kwaliteit van haar diensten waarborgt.