Innovatie
Innovatie

Innovatie

Sensire zoekt en vindt voortdurend nieuwe oplossingen om bij te dragen aan een zo fijn mogelijk leven van onze klanten, ook als er intensieve zorg nodig is. 

Over innovatie

De ontwikkelingen in de zorg voor ouderen staan nooit stil. Dat vraagt om continu aanpassen en waar mogelijk proactief veranderingen in gang zetten om zo goed mogelijk op de toekomst, nabij en op middellange termijn, voorbereid te zijn. Sensire doet dit door te kijken naar digitale mogelijkheden waardoor medewerkers zoveel als mogelijk bezig kunnen zijn met hun daadwerkelijke zorgtaken. Maar ook door het verkennen van nieuwe doelgroepen en zorgen dat onze locaties passend bij de zorgvraag gebouwd en ingericht zijn, waarbij de techniek ondersteunend is.

Digitale ontwikkelingen

In 2023 is er gestart met het vormen van een visie over de inzet van zorgtechnologie binnen Wonen met zorg. Vanuit deze visie zullen er kaders opgesteld worden van waaruit zorgtechnologie verder vormgegeven wordt.

Digitaal vaardig

Basisvaardigheden op digitaal gebied zijn een vereiste voor iedere medewerker van Sensire. Om medewerkers in deze vaardigheden te ondersteunen en begeleiden worden er diverse activiteiten ondernomen, met als doel dat elke medewerker beschikt over de benodigde digitale vaardigheden om zijn of haar functie goed uit te kunnen oefenen, nu en in de toekomst. Daarmee realiseren we samen meer tijd voor de bewoner, meer werkplezier, een efficiënte werkomgeving en een goede kwaliteit van zorg. Afgelopen jaar is bij de harmonisatie van ONS specifiek op het thema digitale vaardigheden geschoold via een e-learning en door middel van fysieke scholing. Daarnaast is er op elke locatie contact geweest met de digicoaches. De digicoaches zijn verantwoordelijk voor de digitale ondersteuning in het team. Het inbedden van de scholing digitale vaardigheden staat voor 2024 op de agenda.

KIK-V

Begin 2023 is een contract getekend met NLcom. NLcom biedt een DaaS (Datastation as a Server) oplossing waarmee Sensire op eenvoudige en efficiënte wijze de ketenpartijen van informatie en indicatoren kan voorzien. De NLcom DaaS oplossing vormt de brug tussen bronsystemen (zoals een ECD, HRM en FMS) en de ketenpartijen die volgens de KIK-V methodiek werken (bijv. IGJ, RIVM, NZA).

In 2023 hebben verschillende grote projecten plaatsgevonden, waaronder de ONS harmonisatie en de implementatie van onze BI tool Looker vs. de uitfasering van XLCubed. De indicatoren personeelssamenstellingen over 2023 worden in juni 2024 gevalideerd, waarna de eerste aanlevering met behulp van het KIK-V (Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg) datastation gedaan kan worden. Nadat deze aanlevering is gedaan, wordt gekeken hoe hier een strategisch project van gemaakt kan worden, waarbij we meer gegevens gaan aanleveren via het datastation.

Avics

In 2023 zijn ook de laatste Wonen met zorglocaties uitgerust met het Avics systeem. Dat betekent dat alle locaties nu gebruikmaken van hetzelfde systeem voor alarmeringen. Ondertussen wordt er door de werkgroep Avics ook gewerkt aan een verdere optimalisatie en borging van Avics op alle locaties. Daarop is eind 2023 een audit uitgevoerd in alle teams met als doel om de ervaringen op te halen rondom de inzet van Avics. Uit deze audit zijn diverse adviezen voortgekomen om Avics beter te kunnen borgen in de teams. Hierop hebben alle teams een eigen verbeterplan opgesteld, welke in 2024 gemonitord zal worden.

Track & trace voor hulpmiddelen

Zorgprofessionals maken van veel verschillende hulpmiddelen gebruik: van tilhulpmiddelen tot kleine medische apparatuur. Het is echter niet altijd duidelijk waar de hulpmiddelen zich bevinden, waardoor er soms veel tijd verloren gaat aan het zoeken naar het hulpmiddel. Een track & trace systeem is een effectieve technologie en geeft real-time met behulp van sensoren de exacte locatie van het hulpmiddel door. Dit bespaart de zorgprofessional kostbare tijd, frustratie en geld. Daarom is in 2023 een selectietraject gestart met verschillende leveranciers, welke inmiddels is afgerond. In 2024 start de implementatie.   

De Grachten Promenade

De sterke vergrijzing en een tekort aan personeel maakt dat de druk op de zorg de komende jaren steeds groter wordt. De ouderenzorg zoals we die al decennialang kennen zal sterk veranderen. Er wordt veel over gesproken, maar het is ook goed om gewoon aan de slag te gaan. In 2023 is Sensire daarom gestart met de Grachten Promenade. Een proeftuin waar de ouderenzorg op een vernieuwende manier wordt ingericht in samenspel tussen zorggeschoolde professionals, professionals uit een ander werkveld, familie en naasten en natuurlijk de bewoner zelf.

Sensire begon blanco en heeft ervoor gekozen om alle voor de hand liggende verpleeghuis standaarden los te laten. Zowel qua huisvesting, als professionals en de manier van werken. In de Grachten Promenade ligt de regie bij de bewoners zelf, waar dit nog mogelijk is. De woning is bewust geen plek waar men van A tot Z ontzorgd wordt. Iedereen die woont, werkt en leeft op de Grachten Promenade wordt een samenwerker genoemd, dus ook de bewoners en naasten. Van de betaalde samenwerkers hebben sommigen een zorgachtergrond, anderen niet. Sensire onderzoekt op deze manier de juiste balans tussen getrainde zorgprofessionals en mensen die vanuit een andere motivatie in de zorg willen werken. Welke achtergrond ze ook hebben, ze werken allemaal vol mee. Bekwaam is bevoegd, dus iedereen deelt medicatie, gebruikt de tillift en verzorgt katheters.

Deze verschuiving in het systeem is lastig en nog niet iedereen is er klaar voor. Ook zijn er nog diverse vraagstukken waar nog geen eenduidig antwoord op is. Toch is de overtuiging dat dit de toekomst van de verpleeghuiszorg is. In 2024 gaan we daarom door met de Grachten Promenade en blijven we leren, onderzoeken en ontdekken met elkaar.

Medicijndispenser

Op Saltpoort en Olypoort is in 2023 de pilot Medido gestart. De Medido is een slimme medicijndispenser die de medicatie uitreikt aan de bewoner. Er is gekozen voor Saltpoort en Olypoort omdat zij samenwerken met de apotheek in de Lunette. Het is namelijk gebleken dat het op dit moment nog niet mogelijk is om ook bij bewoners met behandeling (en dus Medigoed als apotheek) de Medido in te zetten. De eerste ervaringen op Saltpoort en Olypoort zijn positief, echter is wel de wens om de Medido bij meerdere klanten in te zetten. Om deze reden wordt de pilot in 2024 uitgebreid naar meerdere locaties, waaronder Wehmepark en de Schoven. Daarnaast lopen er gesprekken met Medigoed om de Medido ook voor bewoners met behandeling te realiseren.

Kennisplein

Het is belangrijk dat alle medewerkers van Sensire toegang hebben tot de juiste en actuele procesbeschrijvingen en inhoudelijke documenten. Op die manier kunnen zij tijdens hun werkzaamheden ten allen tijde de juiste bronnen raadplegen om kwalitatieve zorg te kunnen leveren. Binnen Sensire was de toegang tot deze documenten in 2022 nog op verschillende manieren geregeld. De medewerkers hebben toegang tot de documenten via het handboek (Sensire regio Doetinchem) en via de werkwijzer drive (Sensire regio Zutphen). Zorg Thuis is sinds januari 2022 over op het Kennisplein. In Q1 2023 zijn de klantlijnen Wonen met Zorg en Behandeling & Revalidatie overgegaan naar het Kennisplein.

Het Kennisplein is een documentbeheersysteem voor én door (zorg)professionals binnen Sensire, waarbij gebruik wordt gemaakt van zowel interne als externe bronnen. We gebruiken landelijke externe bronnen om het interne documentbeheer te beperken. Het Kennisplein blijft in ontwikkeling, zowel door nieuwe/vervangende interne bronnen als de applicatie die geoptimaliseerd wordt.

De stelregel voor het Kennisplein is:

Er worden alleen processen beschreven die noodzakelijk zijn om werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, daarbij gaan we uit van de kennis en kunde van onze eigen professionals. Niet elk proces zal daardoor tot in detail beschreven worden.

We maken gebruik van landelijke bronnen die we ontsluiten, tenzij het nodig is om binnen Sensire afwijkingen van deze landelijke bronnen te beschrijven (omdat we bijvoorbeeld andere werkafspraken hebben met elkaar, of omdat er verduidelijking nodig is op een landelijk protocol).

Documenteigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het evalueren en up to date houden van documenten.

Deze webpagina is onderdeel van het Kwaliteitsvenster, waarin Sensire aan de hand van een aantal thema’s verantwoording aflegt over de manier waarop ze de kwaliteit van haar diensten waarborgt.