Hier vindt u alle informatie rondom Corona klik hier
Innovatie
Innovatie

Innovatie

Het staat nooit stil

De ontwikkelingen in de zorg voor ouderen staan nooit stil. Zo zijn er steeds geavanceerdere vormen van Zorg op afstand, waardoor mensen die thuis wonen veel minder dan vroeger voor controles naar hun arts of ziekenhuis moeten.

Ook binnen de woonlocaties van Sensire zijn er voortdurend nieuwe ontwikkelingen te zien. Er zijn ambassadeurs zorgtechnologie aangesteld. Zij proberen nieuwe technologieën uit, die een aanvulling of ondersteunend zijn op het huidige zorg- en behandelaanbod. Indien de technologie goed bevalt voor medewerker en bewoner, implementeren zij dit verder binnen de verschillende locaties van Sensire. Een recent voorbeeld hiervan is de Somnox, een slaaprobot die helpt voor het verkrijgen van een betere nachtrust.

In 2020 heeft het beeldbellen met naasten vorm gekregen. Door sluiting van de woonlocaties voor bezoek door het Coronavirus, werden alternatieven gezocht om bewoners contact te laten houden met naasten. Dit is mogelijk gemaakt door digitaal beeldbellen en door raambellen op locatie. 

Sensire in Twello en Voorst

In november 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de overname van de voormalige Trimenzo locaties goedgekeurd (de Benring, Grotenhuis en Martinushof). Op locatie De Benring biedt Sensire sinds september 2020 thuiszorg. De bewoners van de kleinschalige groepswoning zijn verhuisd naar de Martinushof in Twello. Dit was voor vele betrokken bewoners, naasten en medewerkers een pijnlijke beslissing, die nodig was om ook in de toekomst de intensieve zorg in de gemeente Voorst te behouden. Grotenhuis en Martinushof te Twello zijn locaties gebleven van de klantlijn Wonen met Zorg. Hier wonen ongeveer 100 bewoners. In 2019 is een start gemaakt met een traineeprogramma voor teamverpleegkundigen en is een ontwikkelplan opgesteld. Met ondersteuning van een lokale projectleider hebben de teams een start gemaakt met de ontwikkeling naar zelfstandige teams binnen Sensire. In 2019 is als eerste prioriteit bedrijfshulpverlening en medicatieveiligheid opgepakt. In 2020 is dit verder uitgerold, is het bewonersdossier PUUR geïmplementeerd en zijn verbeterpunten voor het bewonersdossier op basis van een interne audit geprioriteerd en is een start gemaakt met het oppakken hiervan. Daarnaast zijn aandachtsvelders aangesteld en om het toenemend aantal meldingen omtrent onbegrepen gedrag terug te dringen zijn klinische lessen en gedragsspreekuren gestart.

Verhuizing De Schoven

Aan het einde van 2019 waren de acht nieuwe appartementen van de Schoven gereed. In april 2020 zijn de bewoners van de Bundeling verhuisd naar de nieuwe locatie de Schoven en in mei is de Bundeling gesloopt. Daarna zijn op die plek nieuwe woningen en een nieuwe ontmoetingsruimte gebouwd. De Garven is uitgebreid met vier nieuwe woningen. Hiermee wil Sensire blijven aansluiten op de (woon)wensen en behoeften van de (toekomstige) bewoners in en rondom Ruurlo. Het terrein heeft een geheel nieuwe uitstraling gekregen. De verwachting is dat Het Bundelingpark eind 2021 officieel klaar is.  

Domotica

Op locatie Sydehem is in 2019 een nieuw domotica systeem uitgeprobeerd om bewoners meer vrijheid te geven. Er werd per bewoner bekeken wat die kan en wat nodig is om zo te bepalen wat iemands leefcirkel is: voor de één is dit alleen de woning, voor de ander het hele huis en de tuin. De toegepaste techniek werkte echter niet naar tevredenheid, bleek uit een evaluatie met zorgprofessionals, bewoners en familieleden. Na een intensief verbetertraject is besloten om het systeem op het Sydehem te gaan vervangen voor een ander systeem. Het selectieproces om te komen tot een nieuwe leverancier van domotica is uitgevoerd door een werkgroep met zorgprofessionals en de verpleegkundig informatiekundige van Wonen met Zorg. Dit systeem is medio augustus 2020 geïnstalleerd op locatie Sydehem en vervolgens ook op andere locaties.

Digitaal werken

In juli 2020 is het digitaal werken verder uitgerold. Geheel Sensire is vanuit de Citrix omgeving overgegaan op de Google cloud omgeving. Deze omgeving maakt het voor medewerkers mogelijk om door eenmalig in te loggen alle applicaties te kunnen openen die nodig zijn voor het dagelijkse werk. Daarbij wordt samenwerken in documenten en op afstand vergaderen vergemakkelijkt. Om het digitaal werken zo goed mogelijk te ondersteunen hebben alle medewerkers in juni 2020 een Ipad ontvangen, zodat zij altijd direct toegang hebben tot de benodigde applicaties en informatie. Vanwege de noodzaak tot contact en werken op afstand heeft het digitaal samenwerken met beeldcontact een grote impuls gekregen. Teams kunnen werkoverleg houden met behulp van Google Meet, ook vinden er digitale spreekuren of familiegesprekken plaats. Een mooie ontwikkeling die hopelijk behouden blijft, wel in een meer gezonde mix tussen persoonlijk en digitaal contact, dan nu het geval is.

Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg

Van regels naar relaties

Het uitdragen van onze visie was nog nooit zo noodzakelijk sinds het Coronavirus zijn intrede deed, begin 2020. De ambassadeurs ‘Leven zoals u wilt’ hebben iedere keer opnieuw gekeken, naar de wijze waarop zij teams konden faciliteren in de wijze waarop 'Leven zoals u wilt' dagelijks vorm krijgt. Initiatieven die zijn behouden waren het (online) contact met en tussen naasten, morele beraden voor medewerkers, maar vooral het belang benadrukken van de noodzaak van het dialoog, ook in moeilijke tijden.

'Leven zoals u wilt' behouden in tijden van Corona

De transitie van fysieke naar online gesprekken hebben veel tijd en energie gevergd en vroeg om een andere manier van denken en communiceren. De noodzaak van het continueren van het dialoog is in 2020 meer naar voren te komen, daar waar de verbinding met elkaar (tussen naasten en zorgteams) soms even zoek was. Begrip hebben en tonen zijn hierbij de sleutelwoorden geweest en de ambassadeurs zijn dan ook door de zorgprofessionals gevraagd hierin te ondersteunen. Een mooi gevolg hiervan was dat steeds meer huiskameroverleggen online hebben plaatsgevonden en familie elkaar ook meer online heeft opgezocht.

Er zijn reflectiegesprekken met het thema Corona gevoerd met de teams van de Lindenhof en Hackforterhof. Er zijn bijeenkomsten geweest met medewerkers van Klimop 1 en De Garven over de uitkomsten van de spiegelgesprekken en de vertaling ervan naar de praktijk. Daarnaast is de betekenisvolle dialoog is bij team Montferland geïntroduceerd.

In het tweede kwartaal heeft de aftrap op de locaties in Twello plaatsgevonden. Hier is aandacht besteed aan het borgen van onze visie ‘Leven zoals U wilt’, waarom PUUR wordt gebruikt als bewonersdossier. PUUR is sinds de zomerperiode in gebruik door de teams. In het derde en vierde kwartaal is PUUR van jou geïmplementeerd in het Grotenhuis en Martinushof in Twello. Ervaringen uit het gebruik van PUUR van jou in andere clusters is dat geluksmomenten ook met elkaar gedeeld kunnen worden, wat de positieve kanten van PUUR benadrukt.

Zeggenschap

Eind van het jaar is er gefocust op de teams waar de zeggenschap in een wat mindere mate aanwezig was. Sinds 1 juli 2020 is er een nieuwe wetgeving omtrent de zeggenschap. In 2021 wordt deze wet verder geïmplementeerd. Er is vanuit de cliëntenraad en de clusters in het vierde kwartaal van 2020 en het eerst kwartaal van 2021 aandacht besteed aan het vertalen van de minimale wettelijke kaders waaraan voldaan moet worden als we kijken naar zeggenschap. Op locatie wordt vervolgens bekeken hoe zeggenschap al wordt vormgegeven en hoe vervolgacties eruit gaan zien. De ambassadeurs blijven zich richten op de ondersteuning die de senior teamverpleegkundigen nodig hebben bij de ontwikkeling in hun cluster, maar de uiteindelijke regie blijft bij de seniors liggen. 

Deze webpagina is onderdeel van het Kwaliteitsvenster, waarin Sensire aan de hand van een aantal thema’s verantwoording aflegt over de manier waarop ze de kwaliteit van haar diensten waarborgt.