Innovatie
Innovatie

Innovatie

Sensire zoekt en vindt voortdurend nieuwe oplossingen om bij te dragen aan een zo fijn mogelijk leven van onze klanten, ook als er intensieve zorg nodig is. 

Over innovatie

De ontwikkelingen in de zorg voor ouderen staan nooit stil. Dat vraagt om continu aanpassen en waar mogelijk proactief veranderingen in gang zetten om zo goed mogelijk op de toekomst, nabij en op middellange termijn, voorbereid te zijn. Sensire doet dit door te kijken naar digitale mogelijkheden waardoor medewerkers zoveel als mogelijk bezig kunnen zijn met hun daadwerkelijke zorgtaken. Maar ook door het verkennen van nieuwe doelgroepen en zorgen dat onze locaties passend bij de zorgvraag gebouwd en ingericht zijn, waarbij de techniek ondersteunend is.

Digitale ontwikkelingen

Ambassadeurs zorgtechnologie

Om de inzet van zorgtechnologie de juiste aandacht te geven en te blijven doorontwikkelen wordt binnen Sensire al langere tijd gewerkt met ambassadeurs zorgtechnologie. Deze ambassadeurs houden zich bezig met het informeren en inspireren van collega´s over de inzet van zorgtechnologie en hulpmiddelen. Binnen Wonen met Zorg zijn er in 2021 nu ook vanuit de zorgteams vier ambassadeurs zorgtechnologie benoemd en opgeleid. Zij zijn vol enthousiasme aan de slag invulling te geven aan hun rol.

Een voorbeeld van een nieuwe zorgtechnologie die wordt ingezet ter ondersteuning van de te verlenen zorg is het SOS systeem van Avics. De SOS zorgt er voor dat als een beweging wordt geregistreerd die is aangemerkt als een mogelijke alarmsituatie, dit doorgegeven wordt aan de dienstdoende medewerker via de smartphone. De zorgmedewerker kan op zijn/haar smartphone het geblurde alarm fragment terugkijken en beoordelen of bezoek aan de betreffende bewoner noodzakelijk is. Met de SOS wordt zelfstandig wonen bevordert en krijgen bewoners meer rust.

Digitaal vaardig

Basisvaardigheden op digitaal gebied zijn een vereiste voor iedere medewerker van Sensire. Om medewerkers in deze vaardigheden te ondersteunen en begeleiden is het project ‘digitaal vaardig’ gestart. Het resultaat van het project is dat elke medewerker beschikt over de benodigde digitale vaardigheden om zijn of haar functie goed uit te kunnen oefenen, nu en in de toekomst. Daarmee realiseren we samen meer tijd voor de cliënt/patiënt, meer werkplezier, een efficiënte werkomgeving en een goede kwaliteit van zorg. Dit project wordt in 2022 verder opgepakt tezamen met de harmonisatie van het applicatielandschap of eventuele introductie van het nieuwe zorgdossier.

Harmonisatie dossiers

Vanuit de vorderende harmonisatie binnen Wonen met Zorg en Behandeling & Revalidatie zijn er stappen gezet in het harmoniseren van het applicatielandschap. Zo zijn de twee Ysis behandeldossiers samengevoegd naar één omgeving. Behandelaren en revalidatieafdelingen werken nu samen vanuit dossier, een mooie stap die de samenwerking bevordert. Voor Wonen met Zorg geldt dat de verkenning voor een gezamenlijk dossier opgestart is en in 2022 verder uitgevoerd wordt.

KIK-V

De basis van het datastation KIK-V (Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg) is gebouwd. De personele indicatoren voor de aanlevering aan Desan zijn gemaakt en worden nu gecontroleerd op juistheid. Hiermee kan de eerste aanlevering met behulp van KIK-V in juni 2022 gedaan worden. Het beheer en onderhoud van het datastation is belegd bij de afdeling BI van Sensire. Afgesproken is dat voor een vervolg, van allereerst de basisveiligheid, een nieuw project wordt gestart. Dit omdat data voor basisveiligheid vanuit Puur en ONS moet komen. Op dit moment is dat nog niet in het eigen datawarehouse te ontsluiten.

De verpleegkundig informatiekundige (VIK)

De Verpleegkundig Informatiekundige (VIK) vertegenwoordigt de zorgprofessionals op het gebied van digitalisering. Zij is verantwoordelijk voor het inrichten van een adequate informatievoorziening, en het adviseren en begeleiden bij de doorontwikkeling van digitalisering in de primaire processen. Deze functie is in 2021 verder doorontwikkeld. Zo is er een tweede VIK aangesteld en zijn de werkpakketten verdeeld over de klantlijnen Wonen met Zorg en Behandeling & Revalidatie. Reden voor de uitbreiding is dat ondersteuning aan beide klantlijnen te omvattend werd om binnen één rol te kunnen ondersteunen.

Video Interventie Ouderenzorg

Video Interventie Ouderenzorg (VIO) is een psychosociale interventie die zich richt op zorgverleners die problemen ervaren in de omgang met gedrags- en/of stemmingsstoornissen van oudere cliënten voor wie zij zorgen. Het kan worden toegepast bij zowel professionele zorgverleners als bij mantelzorgers. Wanneer eerder ingezette interventies onvoldoende resultaat hebben gehad en er aanwijzingen zijn dat er winst te behalen is in de interactie tussen de cliënt en de zorgverlener, kan de cliënt worden aangemeld bij een VIO begeleider.

VIO bestaat uit een aantal fases: een intake- en screeningsfase, een uitvoerende fase en een afsluitende fase. Er wordt gebruik gemaakt van video-opnames en video-feedback. De zorgverlener leert door middel van videofeedback het gedrag van de cliënt te begrijpen en de werkzame elementen van het eigen gedrag te herkennen en stapsgewijs toe te passen in moeilijkere (probleem)situaties. De totale duur van een traject is ongeveer vier maanden. Vanaf de eerste feedbackbijeenkomst gaat de zorgverlener aan de slag met opdrachten die gegeven worden.

Nieuwbouw den Ooiman

De behoeften van bewoners en zorgverleners in het verpleeghuis veranderen sterk. Daarom werkt Sensire aan nieuwbouwplannen voor haar oudste locatie, Den Ooiman somatiek in Doetinchem. Het huidige gebouw is na 60 jaar intensief gebruik aan vervanging toe. In het ontwerp wordt uitgegaan van twee nieuwe gebouwen naast het bestaande hoofdgebouw, dat in een latere fase wordt verwijderd. Bij de bouw van deze twee nieuwe gebouwen wordt uitgegaan van ‘kleinschalig wonen’ en is rekening gehouden met eisen op het gebied van duurzaamheid.

Ontwerp

Op basis hiervan is een ontwerp opgesteld waarin twee gebouwen staan getekend met elke 32 studio’s (vier groepen van acht bewoners), dus 64 studio’s in totaal. Het plan is dat de nieuwbouw gerealiseerd wordt naast de bestaande bebouwing. De oudbouw wordt verwijderd na oplevering van de nieuwbouw en als de revalidatie locatie bij het nieuwe Slingeland aan de A18 is gerealiseerd: naar verwachting niet eerder dan in 2026. Op het terrein dat vrijkomt, kunnen in een latere fase woningen worden gebouwd voor diverse groepen inwoners. Daarmee ontstaat een open, groene en inclusieve woonomgeving, die in verbinding staat met de bestaande wijk. Zo verkleinen we de afstand tussen bewoners van Den Ooiman en andere inwoners van Doetinchem.

Deze combinatie van Wonen met Zorg is alleen mogelijk door ook te bouwen op delen van het terrein waar nu geen gebouwen staan, en door het realiseren van reguliere woningen op het terrein. Daarvoor is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Sensire is hierover in gesprek met de gemeente Doetinchem en betrekt omwonenden hierbij. Naar verwachting wordt na de zomer 2022 de aanvraag ingediend bij de gemeente. Afhankelijk van de bestemmingsprocedure is de planning dat er in het najaar van 2023 gestart kan worden met de bouw. De verwachte bouwtijd bedraagt 18 maanden.

Revalidatie verhuist

In het bestaande hoofdgebouw van Den Ooiman is een revalidatieafdeling van Sensire gevestigd. Naast Sensire is ook Klimmendaal revalidatie specialisten hier sinds april 2022 gevestigd. Samen maken we plannen voor een gezamenlijke revalidatieafdeling nabij het nieuw te bouwen Slingeland ziekenhuis aan de A18. Daarom is er geen revalidatieafdeling gepland in de nieuwbouw Den Ooiman. Sensire biedt Klimmendaal revalidatie specialisten ter overbrugging tijdelijk ruimte in de oudbouw van Den Ooiman. Zo kan de samenwerking op het gebied van revalidatie verder vorm krijgen en maken beide organisaties gebruik van elkaars faciliteiten.

Afdeling Clematis

Gevolg van deze samenwerking met Klimmendaal is dat er tijdelijk ruimte nodig was in de oudbouw Den Ooiman. De bewoners en medewerkers van afdeling Clematis met 21 bewoners zijn begin 2022 tijdelijk verhuisd naar de recent gebouwde locatie in Gaanderen, waar ook de Slingebeek gevestigd is en het zorghotel gevestigd was. Dit is een locatie die gebouwd is op het ontwerp ‘kleinschalig wonen'. Als de personele bezetting het toelaat zal de afdeling kunnen uitbreiden naar 32 bewoners.  

Renovatie en nieuwbouw Bundelingpark

De renovatie en nieuwbouw van het Bundelingpark is in 2021 afgerond. Het vernieuwde en gemoderniseerde Bundelingpark voorziet in de wens en behoefte van inwoners van Ruurlo en omgeving om tot op hoge leeftijd zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven wonen – ook als daarbij intensieve zorg en ondersteuning nodig is. Het Bundelingpark is een voorbeeld van een nieuw woonzorgconcept waar ontmoeten, eten en activiteiten centraal staan. Er is uitvoerig nagedacht over de invloed van de omgeving op de beleefwereld van de bewoners, zowel met een somatische zorgvraag als bewoners met dementie. Tegelijkertijd kunnen de zorgprofessionals, in gezonde werkomstandigheden, de zorg blijven bieden zoals bewoners dat van ons gewend zijn.

Nieuwe doelgroepen De Lunette

In 2021 is met elkaar gesproken over verschillende nieuwe doelgroepen voor De Lunette (Coehoornsingel 5). Een aantal regieverpleegkundigen hebben de Meerzorg in Apeldoorn bezocht, hier wordt een combinatie van somatische, psychiatrische en verslavingszorg geleverd. Daarnaast zijn collega’s gaan kijken op de Parkinsonafdeling op Den Ooiman in Doetinchem. Met andere zorginstellingen zijn gesprekken gevoerd over zorg aan mensen met somatische problematiek en NAH.

Conclusie is dat de doelgroepen Parkinson en somatiek NAH het meest passend en haalbaar zijn voor De Lunette. De locatie is minder geschikt voor mensen met verslavingsproblematiek omdat de toegang tot middelen te dichtbij huis is.

Vervolgens is een werkgroep aan de slag gegaan om de verbouwing passend te maken op de behoeften van de doelgroepen. Er wordt rekening gehouden met het kiezen van kleuren en andere zaken die te maken hebben bij het creëren van prikkels. Per etage worden veertien studio’s gerealiseerd met eigen sanitair en een gezamenlijke huiskamer. Zo kunnen de bewoners op hun woonplek samenkomen met andere bewoners als die wens er is en hebben daarnaast een eigen ruimte. Er waren negen appartementen per etage, dus een totale uitbreiding met tien plaatsen.

Individueel Persoons Volgend Budget

Het individueel Persoons Volgend Budget (iPVB) is een budget op maat, waarmee de bewoner zorg en ondersteuning kan ‘inkopen’. Dit bedrag is gekoppeld aan de Wlz-indicatie. De bewoner krijgt zeggenschap en dat betekent een overdracht van regie (en macht) van de zorgaanbieder naar de zorgvragen (klant/bewoner). Versterking van de positie van de bewoner is het gevolg.

In 2021 is gestart met de pilot iPVB. Het is een pilot van twee jaar waarbij de zorgverleners aan de bewoner inzicht geven over de invulling van het zorgzwaartepakket. Hiervoor gebruikt de verzorgende een digitaal hulpmiddel. Er is bewust gekozen om deze pilot op locaties te laten plaatsvinden met verschillende doelgroepen. De Borkel, afdeling De Enk, verpleeghuis zonder behandeling en voornamelijk somatische problematiek. De Beekdelle, een psychogeriatrische locatie met behandeling. Bij de Beekdelle is de familie hierdoor meer aan zet, maandelijks gaan er koffie momentjes plaatsvinden om het iPVB te bespreken en zo nodig aan te passen. Doen we nog wat we hebben afgesproken? Moeten we afspraken bijstellen? Wat kan de zorgvrager zelf? Wat doet de familie? Aan de pilot doen binnen De Enk 26 appartementen mee met momenteel 29 bewoners.

Het werken met het iPVB vraagt een enorme omslag in denken bij de medewerker, omdat de zorg daardoor meer vraaggericht wordt. In 2021 is daar vooral aandacht voor geweest. De contactverzorgenden zijn geschoold en daarnaast is er een kick-off geweest met het hele team. Door corona was het helaas nog niet mogelijk om gesprekken met de bewoner en/of familie aan te gaan. Dit wordt in 2022 verder opgepakt.

Kennisplein

Het is belangrijk dat alle medewerkers van Sensire toegang hebben tot de juiste en actuele procesbeschrijvingen en inhoudelijke documenten. Op die manier kunnen zij tijdens hun werkzaamheden ten allen tijde de juiste bronnen raadplegen om kwalitatieve zorg te kunnen leveren. Binnen Sensire was de toegang tot deze documenten in 2021 nog op verschillende manieren geregeld. De medewerkers hebben toegang tot de documenten via het handboek (Sensire Zuid) en via de werkwijzer drive (Sensire Noord).

Er is in 2021 veel aandacht geweest voor het harmoniseren van processen en inhoudelijke protocollen tussen Sensire Noord en Sensire Zuid. Dit zal in 2022 worden voortgezet en afgerond. De implementatie van het kennisplein zal hierbij ondersteunend zijn. Dit is een nieuwe omgeving waar alle (noodzakelijke) procesbeschrijvingen en inhoudelijke protocollen beschikbaar zijn. Zo hebben alle medewerkers binnen heel Sensire beschikking tot de processen en inhoudelijke protocollen op een eenduidige manier. Bovendien zal er gebruik gemaakt worden van landelijke ontsluitingen, wat betekent dat er minder intern documentbeheer noodzakelijk is.

De stelregel voor het kennisplein is:

Er worden alleen processen beschreven die noodzakelijk zijn om werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, daarbij gaan we uit van de kennis en kunde van onze eigen professionals. Niet elk proces zal daardoor tot in detail beschreven worden.

We maken gebruik van landelijke bronnen die we ontsluiten, tenzij het nodig is om binnen Sensire afwijkingen van deze landelijke bronnen te beschrijven (omdat we bijvoorbeeld andere werkafspraken hebben met elkaar, of omdat er verduidelijking nodig is op een landelijk protocol). 

Deze webpagina is onderdeel van het Kwaliteitsvenster, waarin Sensire aan de hand van een aantal thema’s verantwoording aflegt over de manier waarop ze de kwaliteit van haar diensten waarborgt.