Kwaliteitsvenster
Kwaliteitsvenster

Kwaliteitsvenster

Gelukkig zijn, dat is wat mensen willen. Meer nog dan geld en succes of zelfs gezondheid. Wie iemands diepste wens wil begrijpen, stelt de vraag: “Wanneer zou u volmaakt gelukkig zijn?” Geluk komt van binnen, kun je niet maken. Maar eraan bijdragen dat iemand zich gelukkig voelt, dat is het mooiste dat er is. Voor velen was het ooit de reden om de zorg in te gaan: mensen een beetje gelukkiger maken.

Wij nemen u graag mee in het jaar 2022 van Sensire. ‘Leven zoals u wilt’, dat is de belofte die Sensire doet aan haar bewoners en klanten. Een belofte die inspireert en motiveert. In 2022 kwam het einde van de coronapandemie in zicht. Daardoor konden wij als organisatie stappen zetten naar meer vrijheid. Onze klanten en bewoners konden - met de onmisbare hulp van hun naasten en onze collega’s - geleidelijk het gewone leven voortzetten. Corona werd onderdeel van ons reguliere proces door de afschaling van de maatregelen. Er ontstond meer vrijheid voor eenieder. We hadden weer meer aandacht voor het zoeken naar de balans tussen vrijheid en veiligheid. ‘Ruimte voor dementie’ was één van onze belangrijke thema’s.

Ook werden er mooie stappen gezet in verschillende regionale samenwerkingen om gezamenlijk aan de slag te gaan met toekomstbestendige zorg. Want samen staan we sterker. Het anders benaderen van zorg is nodig om deze voor de toekomst passend en houdbaar te maken. Maar ook om het werken in de zorg aantrekkelijk te houden.

Terugkijkend op 2022 hebben we het afgelopen jaar veel mooie stappen gezet, waaraan we de komende jaren een vervolg geven. De transformatieopdracht die Sensire in de meerjarenstrategie voor zich ziet, is drieledig:

  • Medewerkergeluk: wij verhogen medewerkergeluk, wat maakt dat we de beschikbaarheid en het plezier van medewerkers maximaliseren.
  • Meer klanten per medewerker: wij zullen meer klanten per medewerker moeten gaan bedienen, redenerend vanuit de schaarste van mensen en middelen, niet in termen van harder werken, maar slimmer en anders werken.
  • Sensire gaat van organisatie naar organiseren en wordt daarmee de beste ondersteuner van professionals.

Laatste update: juni 2023

Onderaan de pagina bij 'Aanvullende documenten' vindt u het kwaliteitsjaarverslag van Sensire over 2022 m.b.t. Wonen met Zorg (zoals ook hieronder te lezen) en daarop aansluitend het kwaliteitsjaarverslag van Zorg Thuis klanten met een WLZ indicatie.

Kwaliteitsverslag Wonen met Zorg 2022

Inleiding


Op 1 september 2020 zijn Sensire en Sutfene gefuseerd tot het nieuwe Sensire. Hoewel de verschillen tussen beide regio’s voelbaar waren, zijn er in 2022 weer mooie stappen gemaakt in het harmonisatieproces. Het functiehuis is definitief vastgesteld en er heeft een nieuwe clusterverdeling plaatsgevonden. Er heeft een jaarplandag plaatsgevonden waarin de thema’s voor het nieuwe jaar zijn opgesteld, wat een gevoel heeft gegeven van saamhorigheid. Zorgprofessionals weten elkaar steeds beter te vinden. Kijkend naar de ontwikkelingen in 2022, springen er een aantal uit. Er is een nieuwe apotheek geselecteerd die heeft gezorgd voor eenduidigheid met betrekking tot medicatieveiligheid. Ook zijn er belangrijke stappen gezet met de implementatie en harmonisatie van de incidentenprocedure binnen Wonen met Zorg. De doorontwikkeling van de Wet zorg en dwang heeft daarnaast een grote rol gespeeld in de klantlijn. Er zijn concrete eerste stappen genomen die hebben geleid tot een organisatiebrede ‘visie op vrijheid’ in plaats van enkel de borging van de wet. Eind van het jaar heeft de focus ook gelegen op het harmoniseren van alle andere processen en procedures, ter voorbereiding op het Kennisplein. Begin 2023 is het Kennisplein live gegaan wat de vindbaarheid van dergelijke documenten heeft vergroot.

Wat opvalt is dat er met toewijding is gewerkt aan de verschillende thema’s binnen Wonen met Zorg, ondanks dat er begin 2022 nog sprake was van bezorgdheid rondom covid uitbraken en hoog verzuim. We kunnen terugkijken op een jaar waarin veel is gebeurd en veel is bewerkstelligd door de medewerkers. Te allen tijde is voor ogen gebleven hoe we in de gegeven situatie de zorg en welzijn voor onze bewoners zo optimaal mogelijk hebben kunnen leveren.

In dit kwaliteitsverslag leggen we daarover verantwoording af.


Bij Sensire geloven we dat de beste zorg tot stand komt in een goede relatie tussen onze bewoners, hun familie en onze medewerkers. Daarom polsen we doorlopend waar onze bewoners waarde aan hechten en wat beter kan door te vragen: Hoe vindt u dat het gaat? Dit vragen onze medewerkers die hen goed kennen bij voorkeur elke dag, maar dit doen we ook op andere manieren. 


Tevredenheid van de bewoners

Analoog aan onze klantbelofte heeft Sensire ook een medewerkerbelofte: ‘Werken zoals jij wilt’. In een organisatie die draait om een optimale relatie tussen klanten en medewerkers is het welzijn en werkgeluk van onze mensen van groot belang. 

Tevredenheid van de medewerkers

Vrijwilligers verzetten bergen werk en helpen het leven van onze bewoners mooier te maken. Hier leest u wat volgens hen beter kan en hoe we dat aanpakken.

Tevredenheid van de vrijwilligers

Bij Sensire draait alles om een goede relatie tussen de bewoners, hun familie en onze medewerkers. De dialoog over: wat vindt u van het dagelijks wonen en leven? is de kern waar het om gaat. Sensire wil transformeren naar een organisatie waarbij het huis écht het huis van de bewoner en zijn naaste is, en dat betekent zeggenschap over het eigen wonen en leven.

Zeggenschap

Leven zoals u wilt. Dat is de belofte die we aan bewoners doen, ondanks beperkingen. Met de regie waar het hoort: bij bewoners en naasten. Daarom blijven we graag goed met hen in gesprek. Toch kan het gebeuren dat zij niet tevreden helemaal tevreden zijn. Als er klachten zijn gaan we samen op zoek naar een passende oplossing.

Klachten

De zorg voor ouderen wordt steeds complexer en blijft mensenwerk. Dingen die misgaan, zijn voor Sensire altijd aanleiding om te kijken hoe we het beter zouden kunnen doen.

Incidenten

De kwaliteit van onze professionele verpleeghuiszorg is in verschillende thema’s uit te drukken. Elk thema zegt iets over een deel van het zorgproces.

Zorginhoudelijke indicatoren

De zorgsector kent een aantal certificaten en keurmerken die de professionaliteit en kwaliteit van de zorg bevestigen. Ze bestrijken het gehele werkgebied van Sensire.

Certificaten en keurmerken

Sensire heeft een raad van toezicht en een raad van bestuur die met respect voor elkaars taken en verantwoordelijkheden samenwerken voor een goed resultaat.

Governance en management
Kwaliteit van zorg staat voor Sensire in het licht van en draait om positieve gezondheid. Het kwaliteitsbeleid van Sensire sluit aan bij dit gedachtegoed. In ons kwaliteitsmanagement- systeem is het meten, evalueren en verbeteren een continu proces. Hiervoor gebruiken we de uitkomsten vanuit diverse signalen, zoals indicatoren, klanttevredenheid, incidenten, interne en externe audits etc. Binnen Sensire en Wonen met Zorg heerst een cultuur waarin het zoeken naar kleine en grote verbetermogelijkheden vanzelfsprekend is.


Leren en verbeteren

In een samenleving waarin veel vragen leven over de zorg, is vertellen over hoe en met welke mensen wij werken in onze verpleeghuizen voor Sensire meer dan een wettelijke plicht.

Personele bezetting

Sensire zoekt en vindt voortdurend nieuwe oplossingen om bij te dragen aan een zo fijn mogelijk leven van onze klanten, ook als er intensieve zorg nodig is.

Innovatie

Kwaliteitspeiling Zorg Thuis 2022

Leven zoals u wilt. Dat is de belofte die wij al onze klanten in de wijk doen. Een belofte die al onze collega’s inspireert en motiveert. We maken deze waar met oprechte aandacht, het voeren van het goede gesprek om te weten wat er écht speelt en veel aandacht te hebben voor positieve gezondheid. Wat kan iemand nog wél en hoe ondersteunen we hier in? Daar draait het om. Samen met de klant maken we de belofte 'Leven zoals u wilt' waar. We vinden het belangrijk om te weten in hoeverre we hier volgens klanten in slagen.

PREM wijkverpleging vragenlijst

Hoe ervaart iemand de zorg thuis? Om erachter te komen wat de ervaring met onze zorg is, hebben we onafhankelijk onderzoeksbureau ZorgfocuZ gevraagd om de PREM Wijkverpleging uit te voeren. Een PREM (Patient Reported Experience Measurement) is een vragenlijst die klanten invullen om hun ervaringen met de zorg te delen. De relatie tussen de klant en Sensire als zorgverlener staat centraal. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen we de dienstverlening, waar nodig, verbeteren.