Kwaliteitsvenster
Kwaliteitsvenster

Kwaliteitsvenster

Gelukkig zijn, dat is wat mensen willen. Meer nog dan geld en succes of zelfs gezondheid. Wie iemands diepste wens wil begrijpen, stelt de vraag: “Wanneer zou u volmaakt gelukkig zijn?” Geluk komt van binnen, kun je niet maken. Maar eraan bijdragen dat iemand zich gelukkig voelt, dat is het mooiste dat er is. Voor velen was het ooit de reden om de zorg in te gaan: mensen een beetje gelukkiger maken.

Dat is ook wat Sensire beweegt, wat ons elke dag stimuleert om dat stapje extra te zetten. Goede zorg verlenen, goed met onze verantwoordelijkheid omgaan, kundig zijn: dat mag je van elke organisatie verwachten. Maar wij verlenen geen goede zorg ‘omdat het moet’: we doen dat omdat we om mensen geven, om hun geluk. Zo pakken we niet alleen onze zorgverantwoordelijkheid op, zo richten we ook onze organisatie in. We weten wat bijdraagt aan geluk: eigen wensen, eigen gewoonten, eigen omgeving. ‘Leven zoals u wilt’, dat is dus ook het uitgangspunt waar Wonen met Zorg voor wil gaan. Dit kan alleen als we samenwerken met de bewoner en zijn netwerk (familie, buurt, verenigingen en vrijwilligers) vanuit eigen regie over het dagelijks leven. Leven zoals u wilt heeft voor iedere bewoner een andere betekenis.

Corona heeft afgelopen jaar echter een grote impact gehad op onze visie ‘leven zoals u wilt’. De locaties van Sensire moesten sluiten voor bezoekers, vrijheden werden beperkt met schrijnende situaties als gevolg. Er werd zoveel mogelijk contact gehouden met naasten middels videobellen of een raam-bezoek. Binnen de beperkende grenzen werd er zoveel mogelijk gedaan om het levensgeluk er toch te laten zijn. We hebben op verschillende manieren geprobeerd om de dialoog te blijven voeren om te kunnen voldoen aan de wensen en behoeften van onze bewoners.

Daarnaast verandert de wereld van de zorg snel en dat vraagt veel van klanten, medewerkers en organisaties. De fusie met Sutfene in september 2020 maakt dat we (nog) beter in staat zijn om die verandering samen vorm te geven. Door de omvang van de huidige organisatie kunnen we innovatie beter spreiden en toepassen en hebben we meer middelen beschikbaar. Ook is er een betere balans tussen intramurale en extramurale zorg. Voor de klant betekent dat: zorg die beter op elkaar aansluit, meer innovatie in specialistische zorg en in Zutphen aansluiting tussen zorg en behandeling thuis en verpleeghuiszorg. De huidige omvang van de organisatie heeft ook een splitsing tussen de klantlijnen Wonen met Zorg en Behandeling & Revalidatie als gevolg gehad. De samenvoeging van behandeling en revalidatie geeft ruimte tot doorontwikkeling en verbinding met eerstelijnszorg.

Daarbij hoort zorg van hoge kwaliteit. Kwaliteit willen we verbeteren in continue dialoog. Bij dat gesprek betrekken we de bewoner en zijn netwerk in de dagelijkse dialoog en alle disciplines: van de Cliëntenraad en de medewerkers uit de zorgteams Wonen met Zorg, tot de Ondernemingsraad, de Verpleegkundige en verzorgende Adviesraad (VAR en PAR) en behandelaren. Kwaliteit is immers geen foto, maar een film. Als we samen leren, geven we elkaar richting en handreikingen, terwijl we er tegelijkertijd allen op een eigen manier invulling aan kunnen geven.

In dit kwaliteitsverslag leggen we daarover graag verantwoording af. Het laat zien wat we toetsen en hoe we met de uitkomsten omgaan.   

Laatste update: juni 2021

Onder 'aanvullende documenten' vindt u de volgende documenten:

  • het Kwaliteitsvenster Wonen met Zorg over 2020 (versie juni 2021) 
  • het Kwaliteitsplan Wonen met Zorg 2021
  • het Kwaliteitsverslag 2020 regio Zutphen-Lochem 
  • het Kwaliteitsvenster Zorg Thuis 2021

Bij Sensire geloven we dat de beste zorg tot stand komt in een goede relatie tussen onze bewoners, hun familie en onze medewerkers. Daarom polsen we doorlopend waar onze klanten waarde aan hechten en wat beter kan door te vragen: Hoe vindt u dat het gaat? Dit vragen onze medewerkers die u goed kennen bij voorkeur elke dag, maar dit doen we ook op andere manieren.

Tevredenheid van de bewoners

In een organisatie die draait om een optimale relatie tussen klanten en medewerkers is het welzijn van onze mensen van groot belang. Daarom meten we geregeld hun tevredenheid.

Tevredenheid van de medewerkers

Vrijwilligers verzetten bergen werk en helpen het leven van onze bewoners mooier te maken. Hier leest u wat volgens hen beter kan en hoe we dat aanpakken.

Tevredenheid van de vrijwilligers

Bij Sensire draait alles om een goede relatie tussen de bewoners, hun familie en onze medewerkers. De dialoog over: wat vindt u van het dagelijks wonen en leven? is de kern waar het om gaat. Sensire wil transformeren naar een organisatie waarbij het huis écht het huis van de bewoner en zijn naaste is, en dat betekent zeggenschap over het eigen wonen en leven.

Medezeggenschap

Hoe goed we ook ons best doen om iedere bewoner naar eigen gewoonte te ondersteunen in het wonen bij Sensire, soms duiken er toch klachten op. Sensire is blij dat deze laagdrempelig worden geuit.

Klachten

De zorg voor ouderen wordt steeds complexer en blijft mensenwerk. Dingen die mis gaan, zijn voor Sensire altijd aanleiding om te kijken hoe we het beter zouden kunnen doen.

Incidenten

De kwaliteit van onze professionele verpleeghuiszorg is in verschillende thema’s uit te drukken. Elk thema zegt iets over een deel van het zorgproces.

Zorginhoudelijke indicatoren

De zorgsector kent een aantal certificaten en keurmerken die de professionaliteit en kwaliteit van de zorg bevestigen. Ze bestrijken het gehele werkgebied van Sensire.

Certificaten en keurmerken

Sensire heeft een raad van toezicht en een raad van bestuur die met respect voor elkaars taken en verantwoordelijkheden samenwerken voor een goed resultaat.

Governance en management

Kwaliteit van zorg staat voor Sensire in het licht van en draait om positieve gezondheid. Het kwaliteitsbeleid van Sensire sluit aan bij dit gedachtegoed. In ons kwaliteitsmanagementsysteem is het meten, evalueren en verbeteren een continu proces. Hiervoor gebruiken we de uitkomsten vanuit diverse signalen, zoals indicatoren, klanttevredenheid, incidenten, interne en externe audits etc. Binnen Sensire en Wonen met Zorg heerst een cultuur waarin het zoeken naar kleine en grote verbeter- mogelijkheden vanzelfsprekend is.


Leren en verbeteren

In een samenleving waarin veel vragen leven over de zorg, is vertellen over hoe en met welke mensen wij werken in onze verpleeghuizen voor Sensire meer dan een wettelijke plicht.

Personele bezetting

Sensire zoekt en vindt voortdurend nieuwe oplossingen om bij te dragen aan een zo fijn mogelijk leven van onze klanten, ook als er intensieve zorg nodig is.

Innovatie