Kwaliteitsvenster
Kwaliteitsvenster

Kwaliteitsvenster

Gelukkig zijn, dat is wat mensen willen. Meer nog dan geld en succes of zelfs gezondheid. Wie iemands diepste wens wil begrijpen, stelt de vraag: “Wanneer zou u volmaakt gelukkig zijn?” Geluk komt van binnen, kun je niet maken. Maar eraan bijdragen dat iemand zich gelukkig voelt, dat is het mooiste dat er is. Voor velen was het ooit de reden om de zorg in te gaan: mensen een beetje gelukkiger maken.

Om de zorg ook in de toekomst toegankelijk te houden, zal deze op een andere manier georganiseerd moeten worden. Tezamen met de landelijke trend van meer samenwerking in de keten, langer zelfstandig thuis wonen en aandacht voor positieve gezondheid, maakt dat Sensire begin 2023 een transitie is gestart. Een deel van de transitie vond in 2023 nog achter de schermen plaats. Echter zijn er ook in 2023 al concrete, zichtbare stappen in de transitie gezet. Zo is ervoor gekozen de ondersteuning van de zorgteams anders in te richten, om zo deze nog optimaler te benutten. Deze ondersteuning vindt vanaf 2024 plaats vanuit de regioteams. In 2023 zijn daarnaast de voorbereidingen getroffen om per 2024 over te gaan naar drie regio’s binnen Sensire.

Naast deze ontwikkeling heeft Sensire in 2023 natuurlijk niet stilgezeten op andere kwaliteitsthema’s. Een aantal van deze thema’s springt eruit. Zo is de nieuwe klantreis geïmplementeerd, welke zorgt voor een soepelere overgang tussen wonen in de thuissituatie naar wonen op een woonzorglocatie van Sensire. De cliëntdossiers zijn geharmoniseerd waardoor alle intramurale locaties nu gebruikmaken van hetzelfde cliëntdossier. In samenspraak met de cliëntenraad, de regieverpleegkundigen ouderenzorg en de medische vakgroep zijn de kaders waar behandeling wordt geboden binnen Wonen met Zorg, aangescherpt. Ook zijn er belangrijke stappen gezet in het Verpleegkundig Meesterschap. De functienaam is van coördinerend cluster verpleegkundige naar regieverpleegkunde ouderenzorg aangepast. Daarnaast hebben de regieverpleegkundigen ouderenzorg het afgelopen jaar een steunstructuur ingericht met platform en domeinhouders en is in december het professioneel statuut officieel ondertekend. Tegelijkertijd is er een nieuwe visie op kwaliteit geformuleerd, waarbij ervoor gekozen is het meten/beoordelen van kwaliteit en het leren & verbeteren rondom kwaliteit daar te beleggen waar de kwaliteit ontstaat > in de relatie zorgprofessional - klant. In lijn hierin is in 2023 het intern visiteren binnen Wonen met Zorg opgezet, waarbij teams onderling in gesprek gaan over thema’s rondom kwaliteit van zorg. De praktische uitwerking van de nieuwe visie op kwaliteit wordt in 2024 verder uitgewerkt.

We kijken al met al terug op een jaar waarin er veel ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Zowel in de organisatiestructuur als op inhoud van zorg. In dit kwaliteitsverslag leggen we daarover verantwoording af. 

Laatste update: juni 2024

Onderaan de pagina bij 'Aanvullende documenten' vindt u het kwaliteitsjaarverslag van Sensire over 2023 m.b.t. Wonen met Zorg (zoals ook hieronder te lezen) en daarop aansluitend het kwaliteitsjaarverslag van Zorg Thuis klanten met een WLZ indicatie.

Kwaliteitsverslag Wonen met Zorg 2023

Bij Sensire geloven we dat de beste zorg tot stand komt in een goede relatie tussen onze bewoners, hun familie en onze medewerkers. Daarom polsen we doorlopend waar onze bewoners waarde aan hechten en wat beter kan door te vragen: Hoe vindt u dat het gaat? Dit vragen onze medewerkers die hen goed kennen bij voorkeur elke dag, maar dit doen we ook op andere manieren. 


Tevredenheid van de bewoners

Analoog aan onze klantbelofte heeft Sensire ook een medewerkerbelofte: ‘Werken zoals jij wilt’. In een organisatie die draait om een optimale relatie tussen klanten en medewerkers is het welzijn en werkgeluk van onze mensen van groot belang. 

Tevredenheid van de medewerkers

Vrijwilligers verzetten bergen werk en helpen het leven van onze bewoners mooier te maken. Hier leest u wat volgens hen beter kan en hoe we dat aanpakken.

Tevredenheid van de vrijwilligers

Bij Sensire draait alles om een goede relatie tussen de bewoners, hun familie en onze medewerkers. De dialoog over: wat vindt u van het dagelijks wonen en leven? is de kern waar het om gaat. Sensire wil transformeren naar een organisatie waarbij het huis écht het huis van de bewoner en zijn naaste is, en dat betekent zeggenschap over het eigen wonen en leven.

Zeggenschap

Leven zoals u wilt. Dat is de belofte die we aan bewoners doen, ondanks beperkingen. Met de regie waar het hoort: bij bewoners en naasten. Daarom blijven we graag goed met hen in gesprek. Toch kan het gebeuren dat zij niet tevreden helemaal tevreden zijn. Als er klachten zijn gaan we samen op zoek naar een passende oplossing.

Klachten

De zorg voor ouderen wordt steeds complexer en blijft mensenwerk. Dingen die misgaan, zijn voor Sensire altijd aanleiding om te kijken hoe we het beter zouden kunnen doen.

Incidenten

De kwaliteit van onze professionele verpleeghuiszorg is in verschillende thema’s uit te drukken. Elk thema zegt iets over een deel van het zorgproces.

Zorginhoudelijke indicatoren

De zorgsector kent een aantal certificaten en keurmerken die de professionaliteit en kwaliteit van de zorg bevestigen. Ze bestrijken het gehele werkgebied van Sensire.

Certificaten en keurmerken

Sensire heeft een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur die met respect voor elkaars taken en verantwoordelijkheden samenwerken voor een goed resultaat.

Governance en management
Kwaliteit van zorg staat voor Sensire in het licht van en draait om positieve gezondheid. Het kwaliteitsbeleid van Sensire sluit aan bij dit gedachtegoed. In ons kwaliteitsmanagement- systeem is het meten, evalueren en verbeteren een continu proces. Hiervoor gebruiken we de uitkomsten vanuit diverse signalen, zoals indicatoren, klanttevredenheid, incidenten, interne en externe audits etc. Binnen Sensire en Wonen met Zorg heerst een cultuur waarin het zoeken naar kleine en grote verbetermogelijkheden vanzelfsprekend is.


Leren en verbeteren

In een samenleving waarin veel vragen leven over de zorg, is vertellen over hoe en met welke mensen wij werken in onze verpleeghuizen voor Sensire meer dan een wettelijke plicht.

Personele bezetting

Sensire zoekt en vindt voortdurend nieuwe oplossingen om bij te dragen aan een zo fijn mogelijk leven van onze klanten, ook als er intensieve zorg nodig is.

Innovatie

Kwaliteitspeiling Zorg Thuis 2022

Leven zoals u wilt. Dat is de belofte die wij al onze klanten in de wijk doen. Een belofte die al onze collega’s inspireert en motiveert. We maken deze waar met oprechte aandacht, het voeren van het goede gesprek om te weten wat er écht speelt en veel aandacht te hebben voor positieve gezondheid. Wat kan iemand nog wél en hoe ondersteunen we hier in? Daar draait het om. Samen met de klant maken we de belofte 'Leven zoals u wilt' waar. We vinden het belangrijk om te weten in hoeverre we hier volgens klanten in slagen.

PREM wijkverpleging vragenlijst

Hoe ervaart iemand de zorg thuis? Om erachter te komen wat de ervaring met onze zorg is, hebben we onafhankelijk onderzoeksbureau Van Loveren & Partners gevraagd om de PREM Wijkverpleging uit te voeren. Een PREM (Patient Reported Experience Measurement) is een vragenlijst die klanten invullen om hun ervaringen met de zorg te delen. De relatie tussen de klant en Sensire als zorgverlener staat centraal. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen we de dienstverlening, waar nodig, verbeteren.