Hier vindt u alle informatie rondom Corona klik hier
Tevredenheid van de vrijwilligers
Tevredenheid van de vrijwilligers

Tevredenheid van de vrijwilligers

Vrijwilligers verzetten bergen werk en helpen het leven van onze bewoners mooier te maken. Hier leest u wat volgens hen beter kan en hoe we dat aanpakken.

Vrijwilligers zijn een waardevolle toevoeging in het leven van onze bewoners. Met passie en overgave zijn zij jaar in en uit beschikbaar voor onze bewoners en maken zij het mede mogelijk dat onze bewoners ‘ Leven zoals zij dit willen’.

In 2020 heeft Corona veel impact gehad op de aanwezigheid en inzet van onze vrijwilligers. Vrijwilligers zijn niet of nauwelijks op de locaties van Wonen met Zorg aanwezig geweest. Dit heeft ook gevolgen gehad voor de samenwerking met onze partners als het onderwijs en de Gruitpoort. Veel projecten hebben geen doorgang gevonden. Zo is bijvoorbeeld ook het duo fiets- evenement gecanceld in 2020.

Waar in 2019 gewerkt is aan het transitieplan vrijwilligers, is in 2020 gestart met de transformatie. De vrijwilligers zijn nu onderdeel van het team. In januari en maart heeft een voorlichting plaatsgevonden over de transitie vrijwilligers aan de teamregisseurs van Wonen met Zorg. Het onderwerp vrijwilligers(werk) is ook met enige regelmaat teruggekomen op de agenda van het overleg van de teamregisseurs. Dit om de ontwikkelingen van de transformatie goed onder de aandacht te kunnen houden.

Door het jaar heen

Nieuwsbrieven

 In 2020 zijn er geen nieuwsbrieven verstuurd. Er is op andere wijze contact onderhouden met onze vrijwilligers. Zo heeft Sensire in het voorjaar van 2020 een brief gestuurd naar onze vrijwilligers in verband met alle Corona maatregelen en is in de zomer een kaart gestuurd om vrijwilligers te laten weten dat Sensire aan hen denkt. Daarnaast hebben diverse zorgteams op eigen wijze contact onderhouden met de vrijwilligers middels telefonisch contact, het sturen van een kaart, of het organiseren van een leuke avond (dit natuurlijk conform de Corona maatregelen). 

Klankbord- en stuurgroep Transitie Vrijwilligers

Eind 2019 is er zowel een klankbordgroep als een stuurgroep Transitie Vrijwilligers opgericht waarin teamregisseurs, de klantlijndirectie en de cliëntenraad vertegenwoordigd waren. Er is een communicatieplan vastgesteld, het vrijwilligersbeleid en -overeenkomst zijn herzien en zorgteams zijn nu zelf verantwoordelijk voor het attentiebeleid.

T-profiel Vrijwilligerswerk

Om het vrijwilligerswerk bij Sensire de juiste aandacht te geven is er gekozen om een T-Profiel Vrijwilligerswerk in het leven te roepen (alle teamregisseurs Wonen met Zorg hebben een expertisegebied). In 2020 zijn 2 Teamregisseurs gestart met dit T-Profiel. Er is een wisseling geweest en er heeft zich een derde Teamregisseur aangesloten bij dit T-Profiel.

Deskundigheidsbevordering

Er is een enquête uitgezet onder vrijwilligers om de behoefte voor deskundigheidsbevordering te inventariseren. Naar aanleiding van deze enquête is gekozen om de aandachtsvelders vrijwilligers te scholen. Samen met de afdeling Leren en Ontwikkelen is een e-learning ontworpen. Deze is eind 2020 beschikbaar gekomen voor de aandachtsvelders van Wonen met Zorg. In 2021 zullen als vervolg hierop digitale bijeenkomsten georganiseerd worden.

In- en uitstroom

Door Corona zijn er niet veel wijzigingen geweest in het aantal vrijwilligers bij Sensire. Een enkeling heeft Sensire verlaten, en er zijn nauwelijks nieuwe vrijwilligers ingestroomd.

Waardering van vrijwilligers

Ook in 2020 hadden een aantal vrijwilligers (ca. 12) weer een jubileum van 12,5, 25 of 40 jaar. Op eigen wijze hebben de teams hier aandacht aan geschonken, passend binnen de Corona maatregelen van dat moment. In de maand december hebben de vrijwilligers een kerstattentie per post ontvangen, wat positieve geluiden heeft opgeleverd van onze vrijwilligers.

Ik wil graag dit vrijwilligerswerk blijven doen, ik breng graag een lach op iemands gezicht.
~Vrijwilliger Sensire~

Deze webpagina is onderdeel van het Kwaliteitsvenster, waarin Sensire aan de hand van een aantal thema’s verantwoording aflegt over de manier waarop ze de kwaliteit van haar diensten waarborgt.