Hier vindt u alle informatie rondom Corona klik hier
Tevredenheid van de vrijwilligers
Tevredenheid van de vrijwilligers

Tevredenheid van de vrijwilligers

Vrijwilligers verzetten bergen werk en helpen het leven van onze bewoners mooier te maken. Hier leest u wat volgens hen beter kan en hoe we dat aanpakken.

Vrijwilligers zijn een waardevolle toevoeging in het leven van onze bewoners. Met passie en overgave zijn zij jaar in en uit beschikbaar voor onze bewoners en maken zij het mede mogelijk dat onze bewoners ‘ Leven zoals zij dit willen’.

Tot 1 september 2019 zijn vier welzijnscoördinatoren (2,11 fte) actief geweest met het begeleiden en ondersteunen van vrijwilligers binnen Wonen met Zorg (vanaf 1 september was de formatie 1,61 fte). Tot november kende Sensire ca. 600 vrijwilligers. Door de overname van Trimenzo is dit aantal gestegen met ca. 200 vrijwilligers wat een totaal maakt van 800 vrijwilligers. Het is bijzonder om te zien hoe lang mensen vrijwilliger zijn bij Sensire. In 2019 is binnen Sensire de beweging ‘Anders Ondersteunen’ ingezet. Als gevolg van deze beweging is besloten om de functie van welzijnscoördinator als schakel tussen de vrijwilligers en de teams te laten vervallen. Dit besluit past geheel bij de verzelfstandiging van de zorgteams waarbij taken rondom vrijwilligers en -werk worden opgepakt door het team zelf, samen met de aandachtsvelder vrijwilligers en de teamregisseur.

Sensire werkt vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid veel samen met diverse partners. Dit geldt ook voor de samenwerking op het gebied van vrijwilligerswerk. Zo is in 2019 samengewerkt met de Gruitpoort Doetinchem (met name met Den Ooiman en in iets mindere mate met de Pelgrim). Projecten als de voorleesbrigade en de schildersclub zijn ook in 2019 met enthousiasme door bewoners verwelkomd. Maar ook met diverse onderwijsinstellingen wordt veel samengewerkt. Het blijft erg waardevol om leerlingen een maatschappelijke (snuffel)stage te bieden. Ook heeft Sensire in 2019 weer deelgenomen aan het Duofietsevenement in de gemeente Montferland. Dit is een samenwerking tussen oa. de gemeente Montferland, Azora en Sensire.

In mei 2019 heeft een Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. 213 vrijwilligers hebben dit onderzoek ingevuld. Dit onderzoek heeft zich gericht op een onderdelen als vrijwilligersbeleving, de begeleiding op de locatie, vrijwilligerswerk, contact met de welzijnscoördinator en het onderdeel leren en ontwikkelen. Uit dit onderzoek blijkt onder andere dat vrijwilligers zich erg welkom voelen bij Sensire; zij beoordelen dit op een schaal van 1 tot 5 met het cijfer 4,5. Verder blijkt dat vrijwilligers de welzijnscoördinator goed weten te vinden (93%) en heeft 31,5 % interesse in een scholing over dementie.

In 2019 zijn een aantal speerpunten die zijn ingezet in 2018 voortgezet. Speerpunten als onder andere de nieuwsbrief, het registratiesysteem YouForce, het updaten van het vrijwilligersbeleid en -overeenkomst, deskundigheidsbevordering, en de vrijwilligersdag. Ook was er het welkom van de nieuwe vrijwilligers op de locaties Voorst/Twello. Daarnaast is er veel aandacht geweest voor de transitie vrijwilligerswerk in het kader van ‘Anders Ondersteunen’.

Nieuwsbrieven

In 2019 is er per kwartaal een digitale nieuwsbrief verstuurd. Onderwerpen waren divers zoals het digitaal declareren van reiskosten, vrijwilligersavonden, jubilea, vrijwilligersdag, en ‘Anders Ondersteunen’. In het vrijwilligerstevredenheidsonderzoek in 2019 is naar voren gekomen dat de vrijwilligers tevreden zijn over de nieuwsbrieven (cijfer 3,9 op een schaal van 1-5). Daarnaast gaf 87,8% aan de vrijwilligersnieuwsbrief te lezen.

YouForce

Om te voldoen aan een juiste wijze van het registreren van gegevens van vrijwilligers is de invoer van gegevens in YouForce in 2019 afgerond. Per september zijn alle 600 vrijwilligers ingevoerd in dit systeem. Op deze wijze wordt de privacy van onze vrijwilligers goed geborgd.

Vanaf 1 januari 2019 zijn voor de VOG van onze vrijwilligers geen kosten meer in rekening gebracht. Samen met de registratie in Youforce zorgt dat voor een prettigere manier van afhandeling van administratie.

Vrijwilligersovereenkomst en -beleid

Door de invoer van gegevens in YouForce is gebleken dat de gevraagde gegevens in de vrijwilligersovereenkomst niet overeenkomt met hetgeen bij de registratie wordt gevraagd. Reden om de overeenkomst een update geven. Hierin is ook het vrijwilligersbeleid meegenomen. De wijzigingen worden voorgelegd aan de cliëntenraad en zal in 2020 op de agenda komen.

Deskundigheidsbevordering

Al lange tijd is nagedacht over de deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers. Met name op het gebied van dementie is hier behoefte aan, maar ook blijkt er een behoefte te liggen op het gebied van bijvoorbeeld voedings- en slikproblemen en fysieke belastbaarheid. De inzet op het ontwikkelen van deskundigheidsbevordering heeft in 2019 geleid tot een nog beperkt aanbod met een E learning over dementie. Het streven is om in 2020 een goed scholingsaanbod te hebben voor vrijwilligers via onder andere E-learning.

Vrijwilligersdag

Op 29 november 2019 is er een vrijwilligersdag voor onze vrijwilligers georganiseerd. Deze dag in het Amphiontheater is door ca. 250 vrijwilligers bezocht. Onder andere ervaringstheater de Participatiekliniek heeft een inspirerende voorstelling gegeven. Het Klein Theater Doetinchem verzorgde herkenbare sketches uit ervaringen van vrijwilligers met de nodige humor. Het thema van deze dag was ‘Beweging’. Om de vrijwilligers van Twello/Voorst alvast kennis te laten maken met Sensire zijn ook deze vrijwilligers uitgenodigd. Ca. 50 vrijwilligers van Twello/Voorst waren aanwezig en hebben de uitnodiging erg gewaardeerd.

Vrijwilligers Twello/Voorst

In 2019 heeft Sensire de locaties van Trimenzo in Twello/Voorst overgenomen. Ook op deze locaties spelen vrijwilligers een grote rol. In het najaar van 2019 zijn er 2 avonden geweest om deze vrijwilligers te informeren over de werkwijze van Sensire. Beide avonden zijn goed bezocht. De overname heeft er ook voor gezorgd dat alle vrijwilligers een vrijwilligersovereenkomst van Sensire hebben ontvangen en getekend.

Waardering van vrijwilligers

In 2019 zijn de vrijwilligers op diverse manieren gewaardeerd. Vrijwilligers met een jubilea (12,5, 25 en 40 jaar) zijn op de vrijwilligersavonden in het voorjaar in het zonnetje gezet. Ca. 16 mensen hadden in 2019 een jubileum. De vrijwilligersavonden (met buffet) zijn goed bezocht. Van alle locaties is altijd ruim twee derde van de vrijwilligers aanwezig. Ook is er aandacht voor vrijwilligers bij ziekte middels bijvoorbeeld een bloemetje. Voor vrijwilligers die afscheid van Sensire nemen is er een attentie in de vorm van een cadeaubon. In de kerstperiode zijn er op elke locatie kerstpakketten uitgedeeld. Ook dit wordt altijd zeer gewaardeerd door onze vrijwilligers."

Ik wil graag dit vrijwilligerswerk blijven doen, ik breng graag een lach op iemands gezicht.
~Vrijwilliger Sensire~

Koninklijke onderscheiding

Vier vrijwilligers hebben in 2019 een Koninklijke Onderscheiding ontvangen als blijk van waardering voor onder andere hun jarenlange inzet als vrijwilligers voor Sensire.

In- en uitstroom

Veel vrijwilligers blijven lange tijd bij Sensire. Maar soms stoppen vrijwilligers om diverse redenen. Reden van vertrek zijn bijvoorbeeld, het vinden van een baan, een opleiding, de leeftijd. In 2019 hebben 117 vrijwilligers Sensire verlaten. Daar staat tegenover dat er ook nieuwe vrijwilligers komen. In 2019 hebben wij 172 vrijwilligers mogen verwelkomen. Eind 2019 zijn nog niet alle nieuwe vrijwilligers van de locaties Voorst/Twello ingevoerd in het systeem.

Transitie vrijwilligers

In 2019 is er veel aandacht besteed aan de transitie vrijwilligerswerk. Deze transitie is een gevolg van de ingezette beweging ‘Anders Ondersteunen’. De welzijnscoördinatoren hebben zich ingezet om een transitieplan te schrijven met daarin een beschrijving van alle onderdelen van het vrijwilligerswerk bij Sensire. Het doel van dit transitieplan is om de vrijwilligers nog meer dan het geval is een onderdeel te laten zijn van het zorgteam. Dit heeft gevolgen voor enkele processen aangaande het vrijwilligerswerk. Om ervoor te zorgen dat dit goed wordt geborgd is er naast het opstellen van het transitieplan ook voorlichting gegeven aan de teamregisseurs. In 2020 wordt het transitieplan op diverse punten verder uitgewerkt en uitgevoerd met betrokkenen en zal de transitie een feit zijn."

Deze webpagina is onderdeel van het Kwaliteitsvenster, waarin Sensire aan de hand van een aantal thema’s verantwoording aflegt over de manier waarop ze de kwaliteit van haar diensten waarborgt.