Leren en verbeteren
Leren en verbeteren

Leren en verbeteren

Kwaliteit van zorg staat voor Sensire in het licht van en draait om positieve gezondheid. Het kwaliteitsbeleid van Sensire sluit aan bij dit gedachtegoed. In ons kwaliteitsmanagement- systeem is het meten, evalueren en verbeteren een continu proces. Hiervoor gebruiken we de uitkomsten vanuit diverse signalen, zoals indicatoren, klanttevredenheid, incidenten, interne en externe audits etc. Binnen Sensire en Wonen met Zorg heerst een cultuur waarin het zoeken naar kleine en grote verbetermogelijkheden vanzelfsprekend is.

Kwaliteitsgesprekken

In 2018 is Sensire gestart met kwartaalgesprekken per cluster om in te zoomen op de kwaliteitsresultaten. De gemeten kwaliteitsgegevens worden per cluster verzameld en geïnterpreteerd in een dialoog tussen senior teamverpleegkundige, teamverpleegkundige, collega’s uit de teams en betrokken behandelaren. De dialoog heeft als doel om een gezamenlijk oordeel te vormen over de kwaliteit van zorg in het cluster en acties die nodig zijn In de terugkerende gesprekken worden eerder afgesproken acties geëvalueerd en aan de hand van de huidige gegevens nieuwe acties opgesteld.

Lerende netwerken

Vanwege het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is Sensire in een lerend netwerk gaan samenwerken met Carintreggeland en Carinova. De uitwisseling heeft veel opgeleverd en er uiteindelijk toe geleid dat het netwerk is opgegaan in de landelijke beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg.

Onze deelname in de landelijke beweging Radicale Vernieuwing Zorg, van regels naar relaties, is een groot lerend netwerk. We werken hierin met verschillende organisaties in de ouderenzorg en vanuit het stelsel (verzekeraars, IGJ, onderwijs, ministerie) samen om vanuit de relatie te blijven werken met bewoners en naasten. Zodat bewoners zeggenschap houden over hun eigen leven en volwaardig lid van de samenleving blijven, waarbij de zorg er slechts is ter ondersteuning van dat leven. Regelgeving en administratie wordt beoordeeld op relevantie en wordt teruggedrongen waar mogelijk. Sensire werkt samen in de beweging op zorginhoudelijke thema’s om deze vanuit de expertise en de kracht van de sector op te pakken. Sensire participeert in actieteams rondom thema’s als Anders opleiden, Wet zorg en dwang en Samen Zeggenschap, reflectie op RVZ en Ruimte voor dementie.

In de Achterhoek wordt leren en ontwikkelen breed ondersteund door de groep bestuurders, die met elkaar via Olifantenpaden versnelling willen aanbrengen op het gebied van arbeidsmarkt, samenwerken, opleiden en ontwikkelen. Het Olifantenpad bestaat uit bestuurders van VVT, GGZ en VG zorginstellingen, het Graafschap College en de Werkgeversorganisatie. In 2022 wordt het Olifantenpad onderdeel van het reguliere overlegstructuur in de regio. Vanuit dit gremium worden ook de regionale ontwikkel gelden voor de VVT besteed aan thema’s zoals het toepassen van domotica, opleiden van GZ psychologen in een duurzame samenwerking, het ontwikkelen van een toekomstbestendig perspectief voor de specialistische ouderengeneeskunde door specialisten ouderengeneeskunde, physician assistants en verpleegkundig specialisten. Belangrijk uitgangspunt in de ontwikkeling van leren & ontwikkelen is om de driehoek praktijk, onderwijs en onderzoek meer te integreren. Door de samenwerking tussen onderwijs en praktijk te intensiveren, dragen we bij aan dit uitgangspunt.

Invoering Moreel Beraad

Een Moreel Beraad is een gesprek waarin de deelnemers gezamenlijk een ethische kwestie uit hun werk bespreken. Zij doen dit gestructureerd, aan de hand van een gespreksmethodiek, en met behulp van een gespreksleider. Het helpt bij de dagelijkse gang van zorgverlening om in alle veiligheid en in onderling vertrouwen te onderzoeken hoe een morele vraag beantwoord dient te worden. Bewonerscasuïstieken kennen vaak een ingewikkelde achtergrond. Het helpt de teams om samen met het multidisciplinaire team (en de cliëntenraad) een ingewikkelde problematiek uit te pluizen.

Eind 2021 zijn er binnen Sensire vijf medewerkers met het certificaat ‘gespreksleider Moreel Beraad’. Corona heeft een negatieve invloed gehad op het aantal moreel beraden. Toch worden de gespreksleiders in toenemende mate gevonden voor het organiseren van een moreel beraad. De regio Noord is daar iets verder mee, omdat daar al een aantal jaren moreel beraden worden georganiseerd. In de periode van de afschaling medio november is de keus gemaakt om wel de moreel beraden fysiek door te laten gaan onder strikte afwegingen. Ervaring heeft geleerd dat het niet goed werkt om een beraad digitaal te houden. In totaal zijn 20 morele beraden gevoerd met als thema’s: bewonerscasuïstiek; familiecasuïstiek; samenwerking huisarts; teamondersteuning (bijvoorbeeld; hoe werken we samen met elkaar, wat verstaan we onder een goed leerklimaat); en in het kader van corona (willen we weten of medewerkers gevaccineerd zijn).

In 2021 heeft de groep gespreksleiders besloten de effecten van moreel beraden te gaan volgen. Elk beraad wordt beschreven en geëvalueerd met de casusinbrenger. Het blijkt dat het moreel beraad duidelijk een meerwaarde geeft binnen teams en dat er een lerende situatie vanuit ontstaat. Soms betekent dit dat er een teamcoachingstraject wordt opgestart. Soms komt een onderliggend probleem aan de orde en wordt er een nieuw moreel beraad georganiseerd. Indien er familie bij aanwezig is, ontstaat er wederzijds begrip.

Bevoegd en bekwaam

Sensire heeft in 2020 het beleid en proces rondom bevoegd en bekwaam aangescherpt, in 2021 is de invoering hiervan verder vormgegeven. Belangrijkste uitgangspunt is dat de professionals zelf verantwoordelijk zijn voor de bevoegd- en bekwaamheden en het op orde hebben daarvan. Daarnaast is ook een juiste registratie in de digitale leeromgeving van belang, zodat de wijkverpleegkundige, regie- en senior teamverpleegkundige gemakkelijk op afstand in kan zien wie bevoegd- en bekwaam is voor welke handeling. Op deze manier zorgt Sensire er voor dat er enkel deskundige collega’s zorg leveren aan bewoners en klanten en zij kunnen vertrouwen op goede zorg.

De werkgroep, die zich heeft bezig gehouden met het aanscherpen van het beleid en proces, blijft bestaan, om samen met afdeling Leren & Ontwikkelen, collega’s te blijven ondersteunen in vragen rondom het thema Bevoegd & Bekwaam.

In 2021 is binnen Sensire het nieuwe Learning Management Systeem (LMS) genaamd ‘het Leerplein’ geïmplementeerd. In het nieuwe Leerplein is het mogelijk om een basisprofiel toe te voegen (deze zijn samengesteld door de bevoegd en bekwaam commissie en Sensirebreed hetzelfde per functiegroep) en om teamspecifieke handelingen toe te voegen. Deze functie maakt dat de teams meer autonomie hebben op dit thema.

Opleidingsjaarplan

Sensire wil van organisatie naar organiseren door als lerende organisatie medewerkers in staat te stellen een leven lang te leren en hun werkzaamheden aan te passen aan een voortdurend veranderende omgeving door scholing, ontwikkeling en initiatief te stimuleren. Dit komt tot uiting in de opleidingsjaarplannen per cluster/team.

De opleidingsjaarplannen worden opgesteld voor en door professionals. De hierin opgenomen doelstellingen sluiten enerzijds aan bij de leer- en ontwikkelbehoefte binnen een cluster/team en anderzijds levert het cluster/team hiermee een bijdrage aan het realiseren van het jaarplan van de klantlijn, voortvloeiend uit de kaderbrief.

Er is een uniform format voor het opleidingsjaarplan, die door elke klantlijn wordt gebruikt. Daarnaast ligt er de wens om, voorafgaande aan het opstellen van het opleidingsjaarplan, duidelijkheid te creëren over het beschikbare clusterbudget en de daarvoor geldende kaders en afspraken. Conform CAO wordt tenminste 2% van de totale inkomsten van Sensire besteed aan leer- en/of ontwikkelactiviteiten. De klantlijn Wonen met Zorg is vervolgens zelf verantwoordelijk voor het toekennen van budget aan cluster/team.

De afdeling Leren & Ontwikkelen ondersteunt, adviseert en gaat in dialoog met professionals over het opstellen, uitvoeren en coördineren van de opleidingsjaarplannen. Daarnaast zal deze afdeling de doelstellingen van de klantlijn WmZ, waar wenselijk, aan andere klantlijnen verbinden om hiermee de efficiëntie en de kwaliteit te waarborgen binnen Sensire.

Deze werkwijze resulteert in een eenduidig opleidingsjaarplan en een efficiënte organisatie en bekostiging daarvan. Het cluster/team zijn autonome professionals die zelf verantwoordelijk zijn voor dit toegekende clusterbudget en nemen eigen regie in het (mede) realiseren van het opleidingsjaarplan.

Kwaliteitsverbetertraject Twello

Na de overname van de Martinushof en het Grotenhuis (voormalig Trimenzo) is een kwaliteitsverbeterplan opgesteld. Aan de hand van dit traject werken de locaties in Twello toe naar de kwaliteitsstandaarden die Sensire nastreeft. In 2021 zijn er een aantal goede stappen gezet op het gebied van formatie, dossiervorming en multidisciplinaire samenwerking. De locaties in Twello komen steeds meer in control wat betreft de kwaliteit van zorg. Het kwaliteitsverbeterplan is hierin een houvast voor de teams, net als de tweewekelijkse overleggen

met directie. De opwaartse lijn qua ontwikkeling wordt ook bevestigd door het IGJ bezoek aan de Martinushof op 15 juli 2021. Enkele kwaliteitsnormen zijn getoetst, waarbij het overall beeld was dat de Martinushof volledig of grotendeels hieraan voldoet. Ook in 2022 blijven we aandacht geven aan het kwaliteitsverbetertraject en staat een interne audit gepland voor beide locaties.

Deze webpagina is onderdeel van het Kwaliteitsvenster, waarin Sensire aan de hand van een aantal thema’s verantwoording aflegt over de manier waarop ze de kwaliteit van haar diensten waarborgt.