Hier vindt u alle informatie rondom Corona klik hier
Leren en verbeteren
Leren en verbeteren

Leren en verbeteren

Kwaliteit van zorg staat voor Sensire in het licht van en draait om positieve gezondheid. Het kwaliteitsbeleid van Sensire sluit aan bij dit gedachtegoed. In ons kwaliteitsmanagementsysteem is het meten, evalueren en verbeteren een continu proces. Hiervoor gebruiken we de uitkomsten vanuit diverse signalen, zoals indicatoren, klanttevredenheid, incidenten, interne en externe audits etc. Binnen Sensire en Wonen met Zorg heerst een cultuur waarin het zoeken naar kleine en grote verbetermogelijkheden vanzelfsprekend is.

In 2018 begonnen we met kwartaalgesprekken per cluster om in te zoomen op de kwaliteitsresultaten en dit wordt tot op heden nog steeds gedaan. De gemeten kwaliteitsgegevens worden per cluster verzameld en geïnterpreteerd in een dialoog tussen senior teamverpleegkundige, teamverpleegkundige, collega’s uit de teams en betrokken behandelaren. In deze terugkerende gesprekken werden eerder afgesproken acties geëvalueerd en aan de hand van de huidige gegevens nieuwe acties opgesteld. De dialoog heeft als doel om een gezamenlijk oordeel te vormen over de kwaliteit van zorg in het cluster en acties die nodig zijn. In 2020 zagen we bijvoorbeeld onverwachte effecten van de gesloten locaties. Rust keerde terug, prikkels namen af en dit had in sommige situaties een positief effect op het welbevinden van bewoners. Andersom kwam het natuurlijk ook voor; onderprikkeld, somber en verdrietig vanwege het gemis aan contact met naasten.

Verhoging kwaliteit in de teams

Om de teamverpleegkundige goed te ondersteunen om de kwaliteit van zorg continu te verbeteren is in de strategische personeelsplanning 2017 gesteld om minimaal 0,8 FTE aan verpleegkundigen in een team per 16 bewoners te hebben. Hoewel dit streven eind 2020 op 5 van de 28 teams nog niet gehaald is, voldoen we Wonen met Zorg - breed wel aan de norm. We leiden waar mogelijk verzorgenden op tot verpleegkundigen en volgen per cluster de inzet van verpleegkundigen. In 2020 zijn er 15 leerlingen gestart met de opleiding tot verpleegkundige, waarvan 10 collega´s eerder als verzorgende werkzaam waren. De overige 5 collega´s starten een nieuwe loopbaan binnen de zorg.

Samenwerking per cluster

In de transformatie naar zelfstandige clusters merken we ook binnen de samenwerking met de behandelaren een verschuiving. Nu behandelaren weer meer op locatie komen (tijdens de Corona piek was dit niet het geval), zijn zij zichtbaarder, waardoor ze makkelijker benaderbaar zijn en meer en laagdrempeliger worden ingezet. Samen worden onderwerpen per cluster uitgewerkt en opgepakt. De doelen met betrekking tot wonen met zorg worden in de jaarplannen van Wonen met Zorg en Behandeling & Revalidatie op elkaar afgestemd door behandelaren en verpleegkundigen.

Van elkaar leren

Vanwege het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is Sensire in een lerend netwerk gaan samenwerken met Carintreggeland en Carinova. De uitwisseling heeft veel opgeleverd en er uiteindelijk toe geleid dat we gedrieën deelnemer werden van de landelijke beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg.

Onze deelname in de landelijke beweging Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg, van regels naar relaties, is een groot lerend netwerk. We werken hierin met verschillende organisaties in de ouderenzorg en vanuit het stelsel (verzekeraars, IGJ, onderwijs, ministerie) samen om vanuit de relatie te blijven werken met bewoners en naasten. Zodat bewoners zeggenschap houden over hun eigen leven en volwaardig lid van de samenleving blijven, waarbij de zorg er slechts is ter ondersteuning van dat leven. Regelgeving en administratie wordt beoordeeld op relevantie en wordt teruggedrongen waar mogelijk. We werken samen in de beweging op zorginhoudelijke thema’s om deze vanuit de expertise en de kracht van de sector op te pakken. Sensire participeert in werkgroepen rondom thema’s als Anders opleiden, Wet zorg en dwang en Gedeeld Zeggenschap.

In de Achterhoek wordt leren en ontwikkelen breed ondersteund door de groep bestuurders, die met elkaar via Olifantenpaden versnelling willen aanbrengen op het gebied van arbeidsmarkt, samenwerken, opleiden en ontwikkelen. Het Olifantenpad bestaat uit bestuurders van VVT, GGZ en VG zorginstellingen, het Graafschap College en de Werkgeversorganisatie. Vanuit dit gremium worden ook de regionale ontwikkel gelden voor de VVT besteed aan thema’s zoals het toepassen van domotica, opleiden van GZ psychologen in een duurzame samenwerking, het ontwikkelen van een toekomstbestendig perspectief voor de specialistische ouderengeneeskunde door specialisten ouderengeneeskunde, physician assistants en verpleegkundig specialisten.

Deze webpagina is onderdeel van het Kwaliteitsvenster, waarin Sensire aan de hand van een aantal thema’s verantwoording aflegt over de manier waarop ze de kwaliteit van haar diensten waarborgt.

Aanvullende documenten