Leren en verbeteren
Leren en verbeteren

Leren en verbeteren

Kwaliteit van zorg staat voor Sensire in het licht van en draait om positieve gezondheid. Het kwaliteitsbeleid van Sensire sluit aan bij dit gedachtegoed. In ons kwaliteitsmanagement- systeem is het meten, evalueren en verbeteren een continu proces. Hiervoor gebruiken we de uitkomsten vanuit diverse signalen, zoals indicatoren, klanttevredenheid, incidenten, interne en externe audits etc. Binnen Sensire en Wonen met Zorg heerst een cultuur waarin het zoeken naar kleine en grote verbetermogelijkheden vanzelfsprekend is.

Kwaliteitsgesprekken

Elk kwartaal vinden er clustergesprekken plaats. De gemeten kwaliteitsgegevens worden per cluster verzameld en geïnterpreteerd in een dialoog tussen coördinerend (cluster) verpleegkundige, collega’s uit de teams en betrokken behandelaren. De dialoog heeft als doel om een gezamenlijk oordeel te vormen over de kwaliteit van zorg in het cluster en acties die nodig zijn. In de terugkerende gesprekken worden eerder afgesproken acties geëvalueerd en aan de hand van de huidige gegevens nieuwe acties opgesteld. Dit is ook onderdeel van de kwartaalrapportage kwaliteit.

Lerende netwerken

Vanwege het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is Sensire in een lerend netwerk gaan samenwerken met Carintreggeland en Carinova. De uitwisseling heeft veel opgeleverd en er uiteindelijk toe geleid dat het netwerk is opgegaan in de landelijke beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg.

Onze deelname in de landelijke beweging Radicale Vernieuwing Zorg, van regels naar relaties, is een groot lerend netwerk. We werken hierin met verschillende organisaties in de ouderenzorg en vanuit het stelsel (verzekeraars, IGJ, onderwijs, ministerie) samen om vanuit de relatie te blijven werken met bewoners en naasten. Zodat bewoners zeggenschap houden over hun eigen leven en volwaardig lid van de samenleving blijven, waarbij de zorg er slechts is ter ondersteuning van dat leven. Regelgeving en administratie wordt beoordeeld op relevantie en wordt teruggedrongen waar mogelijk. Sensire werkt samen in de beweging op zorginhoudelijke thema’s om deze vanuit de expertise en de kracht van de sector op te pakken. Sensire participeert in actieteams rondom thema’s als Anders opleiden, Wet zorg en dwang en Samen Zeggenschap, reflectie op RVZ en Ruimte voor dementie.

Onze deelname in de landelijke beweging Radicale Vernieuwing Zorg, van regels naar relaties, is een groot lerend netwerk. We werken hierin met verschillende organisaties in de ouderenzorg en vanuit het stelsel (verzekeraars, IGJ, onderwijs, ministerie) samen om vanuit de relatie te blijven werken met bewoners en naasten. Zodat bewoners zeggenschap houden over hun eigen leven en volwaardig lid van de samenleving blijven, waarbij de zorg er slechts is ter ondersteuning van dat leven. Regelgeving en administratie wordt beoordeeld op relevantie en wordt teruggedrongen waar mogelijk. Sensire werkt samen in de beweging op zorginhoudelijke thema’s om deze vanuit de expertise en de kracht van de sector op te pakken. Sensire participeert in actieteams rondom thema’s als Anders opleiden, Wet zorg en dwang en Samen Zeggenschap, reflectie op RVZ en Ruimte voor dementie.

In de Achterhoek wordt leren en ontwikkelen breed ondersteund door de groep bestuurders, die met elkaar via Olifantenpaden versnelling willen aanbrengen op het gebied van arbeidsmarkt, samenwerken, opleiden en ontwikkelen. Het Olifantenpad bestaat uit bestuurders van VVT, GGZ en VG zorginstellingen, het Graafschap College en de Werkgeversorganisatie. In 2022 wordt het Olifantenpad onderdeel van de reguliere overlegstructuur in de regio. Vanuit dit gremium worden ook de regionale ontwikkel gelden voor de VVT besteed aan thema’s zoals het toepassen van domotica, opleiden van GZ psychologen in een duurzame samenwerking, het ontwikkelen van een toekomstbestendig perspectief voor de specialistische ouderengeneeskunde door specialisten ouderengeneeskunde, physician assistants en verpleegkundig specialisten. Belangrijk uitgangspunt in de ontwikkeling van leren & ontwikkelen is om de driehoek praktijk, onderwijs en onderzoek meer te integreren. Door de samenwerking tussen onderwijs en praktijk te intensiveren, dragen we bij aan dit uitgangspunt. 

Invoering Moreel Beraad

Ethiek heeft een structurele plek binnen Sensire vanuit haar visie op Kwaliteit en Veiligheid. Er is voor gekozen dit verder vorm te geven m.b.v een Commissie Ethiek die zich onder andere richt op het beantwoorden van morele (organisatiebrede) vraagstukken. Een van de vormen van ethiekondersteuning is Moreel Beraad (MB). Al een aantal jaren (sinds 2019) worden er binnen Sensire MB georganiseerd. Het doel van MB is om de waarden van de verschillende betrokkenen in een specifieke casus te onderzoeken via een gestructureerde methode.

In de jaarrapportage die de moreel beraad gespreksleiders over 2022 hebben geschreven, wordt een korte weergave gegeven van de ontwikkelingen rondom de groep MB-gespreksleiders, de hoeveelheid gehouden beraden en van de veel voorkomende thema’s die terug zijn gekomen in de beraden.

Op het moment van schrijven is er een 8-tal MB-gespreksleiders opgeleid om de MB te mogen leiden. Daarnaast is er een zorgethica in dienst; ook zij mag MB leiden. Zij houden elkaar scherp middels intervisie.

In 2022 zijn er in totaal 31 MB gehouden. De meeste MB zijn gehouden binnen Wonen met Zorg

(WmZ), maar liefst 23. Bij Zorg Thuis (ZT) vonden er 6 MB plaats en op de revalidatie vonden er 2 MB plaats.

Uiteraard is het goed om met elkaar niet alleen per casus te leren tijdens- en van een MB, maar ook analyse uit te voeren op de veelvoorkomende thema’s en de oogst die opgehaald wordt uit de beraden. Opvallend is dat het thema terminale zorg vaak terug is gekomen bij de beraden. Met name binnen WmZ is hier veelvuldig over gesproken en concluderen de gespreksleiders dat er binnen WmZ nog winst is te behalen. Momenteel worden hier acties op uitgezet. Ook zal de commissie Ethiek zich over dit organisatiebrede vraagstuk buigen en advies uitbrengen over hoe de organisatie meer morele sensitiviteit kan creëren rondom dit thema.

Bevoegd en bekwaam

In 2022 is besloten om te stoppen met het Leer Management Systeem dat in 2021 geïmplementeerd was. Alle inspanningen ten spijt was de conclusie dat Bevoegd en Bekwaam (B&B) niet juist gefaciliteerd kon worden in dit systeem terwijl dat eigenlijk de ruggengraat van een dergelijk systeem dient te zijn. Samen met zorgprofessionals is de selectie voor een nieuw systeem (Sensire Leerplein door de SDB groep) gedaan, dat ook gelijk aanleiding was om het beleid B&B verder door te ontwikkelen.

Dit beleid is uitgewerkt in samenspraak met zorgprofessionals en geaccordeerd door de ondernemingsraad (OR). Belangrijke uitgangspunten in dit nieuwe beleid zijn:

  • Toetsing in praktijk staat centraal (d.m.v. toetscarrousel met onafhankelijke toetsers)
  • Medewerker heeft de regie over de voorbereiding van deze toetsing (waarmee de verplichte e-learning geen standaard meer is)
  • De medewerker toetst alleen dat wat in de praktijk ook voorkomt, dit is een dynamisch proces.

De registratie hiervan vindt plaats in het Sensire Leerplein, waar ook duidelijke overzichten van de teams in terug te vinden zijn.

Op deze manier zorgt Sensire ervoor dat er enkel deskundige collega’s zorg leveren aan bewoners en klanten en zij kunnen vertrouwen op goede zorg.

De werkgroep, die zich heeft beziggehouden met het doorontwikkelen van het beleid en proces, blijft bestaan, om samen met afdeling Leren & Ontwikkelen, collega’s te blijven ondersteunen in vragen rondom het thema Bevoegd & Bekwaam.

In 2023 zal er een evaluatie plaatsvinden van het Sensire Leerplein en het B&B beleid.

Opleidingsjaarplan

Sensire wil van organisatie naar organiseren door als lerende organisatie medewerkers in staat te stellen een leven lang te leren en hun werkzaamheden aan te passen aan een voortdurend veranderende omgeving door scholing, ontwikkeling en initiatief te stimuleren. Dit komt tot uiting in de opleidingsjaarplannen per cluster/team.

De opleidingsjaarplannen worden opgesteld voor en door professionals. De hierin opgenomen doelstellingen sluiten enerzijds aan bij de leer- en ontwikkelbehoefte binnen een cluster/team en anderzijds levert het cluster/team hiermee een bijdrage aan het realiseren van het jaarplan van de klantlijn, voortvloeiend uit de kaderbrief.

Er is een uniform format voor het opleidingsjaarplan, die door elke klantlijn wordt gebruikt. Daarnaast ligt er de wens om, voorafgaand aan het opstellen van het opleidingsjaarplan, duidelijkheid te creëren over het beschikbare clusterbudget en de daarvoor geldende kaders en afspraken. Conform CAO wordt tenminste 2% van de totale inkomsten van Sensire besteed aan leer- en/of ontwikkelactiviteiten. De klantlijn Wonen met Zorg is vervolgens zelf verantwoordelijk voor het toekennen van budget aan cluster/team.

De afdeling Leren & Ontwikkelen ondersteunt, adviseert en gaat in dialoog met professionals over het opstellen, uitvoeren en coördineren van de opleidingsjaarplannen. Daarnaast zal deze afdeling de doelstellingen van de klantlijn WmZ, waar wenselijk, aan andere klantlijnen verbinden om hiermee de efficiëntie en de kwaliteit te waarborgen binnen Sensire.

Deze werkwijze resulteert in een eenduidig opleidingsjaarplan en een efficiënte organisatie en bekostiging daarvan. Het cluster/team zijn autonome professionals die zelf verantwoordelijk zijn voor dit toegekende clusterbudget en nemen eigen regie in het (mede) realiseren van het opleidingsjaarplan.

Nieuwe Leerplein

Vanaf 1 december konden alle collega’s van Sensire gebruikmaken van het nieuwe Leerplein om aan hun eigen ontwikkeling te werken. Het nieuwe Leerplein biedt iedere collega overzicht in wat er van hem of haar verwacht wordt op het gebied van Bevoegd & Bekwaam of overige scholingen. Op de startpagina zijn daarvoor 2 tegels zichtbaar, namelijk het ‘bekwaamheidspaspoort’ en de ‘verplichte scholingen’. De verplichte bekwaamheden zijn afgestemd op de behoeften van klanten en bewoners. Uiteraard is het Leerplein niet alleen voor verplichte activiteiten en dus ook niet alleen voor zorgprofessionals, maar voor alle collega’s. Er is ook allerlei materiaal te vinden om je persoonlijk te ontwikkelen, in zowel vakinhoud als ook andere zaken. Voorbeelden zijn onderwerpen als gesprekstechnieken, mentale kracht of taaltrainingen. In de loop van 2023 is het Leerplein verder geoptimaliseerd en is ook verdere invulling gegeven aan de scholingsmomenten voor woonassistentes en -begeleiders, maar ook helpenden en helpenden plus. Daarnaast wordt er vanaf niveau 3 gewerkt met toetscarrousels, hier wordt een handeling in de praktijk getoetst.

Kwaliteitsverbetertraject De Poorten in Zutphen

De zorgen rondom de kwaliteit en veiligheid op de Poorten zijn in het derde kwartaal van 2022 verder toegenomen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2022. Grote thema’s waren hoge uitstroom, hoog verzuim, maar ook gedrag en cultuur in Zutphen. Dit heeft o.a. geresulteerd in een toename van het aantal (ernstige) incidenten waarbij niet altijd voldoende werd gesignaleerd en/of geëscaleerd door verschillende functionarissen. Daarnaast kwamen ook veiligheidsrisico's naar voren die te maken hebben met de BHV-uitvoering op De Poorten, waarop direct is geacteerd. In het derde kwartaal is daarom een kwaliteitsverbetertraject gestart onder begeleiding van de klantlijndirectie, adviseur zorgproces en kwaliteit en een ervaren HBO kwaliteitsverpleegkundige. De eerste te nemen stappen zijn opgenomen in een actieplan en werden tweewekelijks gemonitord. Door middel van een kwaliteitsverbetertraject wordt op de Poorten methodisch en gestructureerd gewerkt om de kwaliteits- & veiligheidsrisico’s op korte termijn te mitigeren en vervolgens werken naar het kwaliteitsniveau conform de standaard van Sensire. De analyse, acties en uitkomsten voortkomend uit het kwaliteitsverbeterproces worden gedeeld met de andere (voormalig Sutfene) locaties. Zodat daar proactief gesignaleerd kan worden op risico's die bij de Poorten naar voren zijn gekomen en indien van toepassing ook gelijktijdig aangepakt kunnen worden.

We passen hierbij de aanpak toe zoals gehanteerd bij de voormalig Trimenzo locaties. Het kwaliteitsverbeterplan is proactief gedeeld met de IGJ. In het laatste kwartaal van 2022 heeft een kanteling plaatsgevonden. De situatie is veranderd van toenemende zorgen zonder volledig inzicht in de risicoaspecten naar een situatie waarbij de risico’s relatief goed in kaart gebracht zijn. Inmiddels zijn een aantal van de verhoogde risico’s weggenomen met diverse beheersmaatregelen. Dit heeft onder andere impact op de kwaliteit van zorg, het leer- en verbeterproces en de bedrijfsvoering. Ondanks de initiële weerstand op veranderingen zien wij nog wel ruimte om de ervaren veiligheid in de lerende organisatiecultuur verder te laten toenemen. Sensire is hierover op eigen verzoek meermaals het gesprek aan gegaan met de IGJ. De IGJ heeft aangegeven vertrouwen te hebben in de aanpak van Sensire.

Deze webpagina is onderdeel van het Kwaliteitsvenster, waarin Sensire aan de hand van een aantal thema’s verantwoording aflegt over de manier waarop ze de kwaliteit van haar diensten waarborgt.