Hier vindt u alle informatie rondom Corona klik hier
Personele bezetting
Personele bezetting

Personele bezetting

In een samenleving waarin veel vragen leven over de zorg, is vertellen over hoe en met welke mensen wij werken in onze verpleeghuizen voor Sensire meer dan een wettelijke plicht.

Vakkennis en passie

Wij staan voor openheid en vertellen graag hoe onze zorgteams dagelijks het verschil willen maken voor onze bewoners. Wonen bij Sensire is het leven voortzetten zoals de bewoner dat wenst. Zoveel mogelijk als thuis, met warmte, aandacht, goede zorg en een vanzelfsprekend blijvende actieve betrokkenheid van familie en de andere naasten.

Dit vraagt om medewerkers die hun vak uitstekend beheersen en dat combineren met de wil om echt iets voor een ander te betekenen. Zoals een collega onlangs zei: “Van goed zorg verlenen word je ook zelf een beter mens.” We stellen de medewerker graag in staat te doen, daar waar ze goed in zijn, zorg verlenen. De ontwikkeling van de teamregisseurs draagt bij aan deze visie door ondersteunend te zijn aan het primaire proces, dichtbij de teams. 

Meer middelen helpt

We zien knelpunten in de ontwikkelingen in de verpleeghuiszorg. Er ontstaat een tekort aan zorgmedewerkers, de zorgvraag in verpleeghuizen neemt toe en de financiering is vrijwel ongewijzigd. De extra middelen zijn net zoals in 2019 daarom voor een groot gedeelte ingezet voor formatie uitbreiding in de teams, wat neerkomt op 5% per team. We werken aan de optimalisatie van de zorgverlening. De extra ruimte om zorg te leveren draagt bij aan de visie van Sensire en geeft teams de mogelijkheden om flexibeler om te gaan met de zorgvraag.

Een oplopend tekort

Landelijk stijgt het ziekteverzuim bij organisaties in de ouderenzorg. Waar we in 2019 een daling mee maakten in het verzuim zien we in 2020 een forse stijging. In 2020 was het verzuim binnen Wonen met Zorg en Behandeling & Revalidatie 10% t.o.v. 6,23% in 2019. Corona heeft een forse impact gehad op de stijging van het verzuim. Zowel de uitval door besmettingen als het uitstel van passende behandeling door corona was van invloed op het verzuim. Door het hoge verzuim nam in veel teams de werkdruk toe, continu werken met beschermende middelen vergt ook veel van onze medewerkers. Van zorgprofessionals werd gedurende de pandemie continu gevraagd zich te blijven inzetten. Medewerkers werden aan het begin van de pandemie geacht om te blijven werken conform de richtlijnen van het RIVM en te werken zonder beschermende middelen. Sensire heeft vervolgens zelf de keuze gemaakt om alles op alles te zetten om beschermende middelen op voorraad te hebben en te verstrekken onder de medewerkers.  

Een andere landelijke trend is een oplopend tekort aan mensen in de functie van verzorgenden niveau 3, en ook dat herkent Sensire Wonen met Zorg.

Sensire speelt hierop in door intern op te leiden en meer samen te werken met woonbegeleiders met niveau 2 diploma in de teams. Anderzijds krijgen verzorgenden sneller een keuze voor contractophoging en werft Sensire actief leerlingen.

Fantastisch werk

Sensire ondersteunt van harte het initiatief om met de regionale zorgaanbieders en opleidingsinstituten een actieplan te ontwerpen, zodat meer (toekomstige) studenten kiezen voor de opleiding en in de ouderenzorg gaan werken.

Dat is niet alleen goed voor onze bewoners en onze organisatie. Het is immers fantastisch werk om te doen. Geen dag is hetzelfde en als verzorgende of verpleegkundige heb je veel ruimte om écht iets voor een ander te betekenen en je in je vak te ontwikkelen. Zoals we al zeiden: “Van goed zorg verlenen word je zelf ook een beter mens”. 

Nauwe samenwerking

Goede zorg vereist dat iedere medewerker de vakkennis heeft om professioneel te handelen en te zorgen voor een zo veilig mogelijke woonomgeving. Onze zorgteams werken daartoe nauw samen met behandelaars van het expertisecentrum om de bewoners optimaal te ondersteunen in hun dagelijkse leven.

Met de persoonlijke leefwensen van onze bewoners centraal, is ook aandacht voor zingeving en welbevinden onderdeel van ieders dagelijks werk. We hebben, met de overname van Trimenzo, 28 zorgteams die gemiddeld met 20 tot 25 personen, en samen met familie en vrijwilligers, instaan voor het huiselijke leven en goede zorg.

Het aantal collega´s van de klantlijnen Wonen met Zorg en Behandeling en Revalidatie bestond in 2020 uit 810 en 120 collega´s. Binnen Wonen met Zorg heeft 74 procent een vast contract en binnen de klantlijn Behandeling en Revalidatie is dit 80%. De gemiddelde contractomvang per collega is binnen Wonen met Zorg 0,53 fte. Binnen Behandeling en Revalidatie is dit 0,66 fte.

Het personeelsbestand van klantlijn Wonen met Zorg bestaat uit:

 • 14% verpleegkundigen niveau 4 en 5;
 • 58% verzorgenden niveau 3;
 • 28% woonbegeleiders niveau 2.

Sensire telt in 2020 gemiddeld 100 BBL-leerlingen en 30 BOL-leerlingen. De BBL-leerlingen zijn onderverdeeld in 36 leerlingen VP/HBOV, 51 leerlingen verzorgende en 13 leerlingen woonbegeleider.

Het complete personeelsbestand van de klantlijn Behandeling en Revalidatie bestaat uit:

Behandeling:

 • 17,5% diëtisten;
 • 13% ergotherapeuten;
 • 26,5% fysiotherapeuten;
 • 1% geestelijk verzorgers;
 • 9% logopedisten;
 • 22% medisch specialisten;
 • 3,5% muziekfysiotherapeuten;
 • 7,5% psychologen.

Revalidatie:

 • 15% woonbegeleiders;
 • 38% verzorgenden;
 • 47% verpleegkundigen.

Binnen Wonen met zorg gaat 40% van de totale behandeling naar de artsen. De overige behandeling binnen Wonen met zorg is als volgt verdeeld:

 • Diëtetiek 7%
 • Ergotherapie 20%
 • Fysiotherapie 26%
 • Logopedie 12%
 • Muziektherapie 10%
 • Psychologie 25%

Zelfstandige teams

De twaalf woonlocaties van Sensire hebben door de aard van hun bewoners, de zelfstandigheid van de teams en hun bouw allemaal een eigen karakter. Daarom startte Sensire in 2009 al met de ontwikkeling naar teams die zelfstandig werken, met korte lijnen naar de ondersteunende diensten en het management.

Zo maken de teams zelf een passend werkrooster dat uitgaat van de zorgvraag van de bewoners. Flexibele contracten maken het mogelijk om zelf voor vervanging te zorgen bij vakantie of ziekte, met oog voor het belang van bekende gezichten voor bewoners en familie.

Van onze opbrengsten gaat dan ook 70 procent naar de inzet van mensen: zorgteams, een behandelteam en ondersteuning van de teams. Het percentage overhead is minder dan 10 procent, het gros van de opbrengsten gaat direct naar de bewoners. Heel Sensire Wonen met Zorg en Behandeling & Revalidatie wordt door vier directeuren aangestuurd sinds de fusie met Sutfene.

Dit zijn onze uitgangspunten in de organisatie van de zorgverlening:

 • De teamverpleegkundige is verantwoordelijke voor de kwaliteit van zorg in het team. Zij kent de bewoners omdat zij zelf ook zorg verleent.
 • Om prettig te kunnen leven en wonen is de actieve inzet van familie en naasten van de bewoner een vereiste. Familie en vrijwilligers zijn een essentieel onderdeel van het dagelijks leven op onze 12 locaties.
 • Op de intensieve zorgmomenten van de dag zijn er meestal twee medewerkers aanwezig op woningen waar 8 tot 10 bewoners wonen. Op de dag en in de avond is er altijd tenminste één verzorgende aanwezig voor het team.
 • ’s Nachts is de aanwezigheid vaak in een samenwerking tussen teams georganiseerd. Ook dan is de bezetting afgestemd op de specifieke vragen van bewoners.
 • Zo nodig is er altijd binnen een half uur een verpleegkundige of specialist ouderengeneeskunde aanwezig. Via het medisch service centrum of op de locatie zelf is er altijd direct verpleegkundig advies beschikbaar.
 • Toezicht en aanwezigheid in huiskamers bieden we samen met familie en vrijwilligers en met ondersteuning van domotica.
 • Elke bewoner heeft een vast aanspreekpunt met een eigen contactverzorgende, die geregeld contact heeft met bewoner en familie.
 • Bewoner/familie is aanwezig bij de bewonersbespreking en heeft altijd inzage in het bewonersdossier.
 • De groep teamregisseurs ondersteunt het functioneren van de zorg- en behandelteams door zich te richten op het continue verbeteren van ondersteunende processen, die nodig zijn om het primair proces goed uit te voeren.  

Blijven leren

We zien dat de bewonersvraag is veranderd; mensen kunnen langer thuis blijven wonen en verblijven korter in een verpleeghuis. De zorgvraag wordt complexer. Dit vraagt om nog meer intensieve en deskundige zorg. Het scholingsprogramma 'U woont nu bij Sensire’ uit 2017 droeg bij aan het beter inspelen op het leren kennen van de bewoner.

32 medewerkers volgen bovendien individuele opleidingen tot verzorgende IG of (team)verpleegkundige. Medewerkers worden gestimuleerd om een opleiding te volgen. Voor 2020 heeft Sensire als doel om 15% leerlingen binnen de woonzorgteams te realiseren. Deze realisatie is nodig om de hoge uitstroom van de aankomende jaren op te vangen.

In 2020 hebben we 91 stagiaires voorzien van een stageplaats.

Daarnaast hebben we alle aandachtsvelders geschoold en is dit doorgezet in 2020.

Zo willen we samen werken aan nog betere zorg voor onze bewoners, en tegelijkertijd onze medewerkers een loopbaan bieden die ze blijft boeien en waarin ze zich doorlopend verder kunnen ontwikkelen. 

Deze webpagina is onderdeel van het Kwaliteitsvenster, waarin Sensire aan de hand van een aantal thema’s verantwoording aflegt over de manier waarop ze de kwaliteit van haar diensten waarborgt.