Personele bezetting
Personele bezetting

Personele bezetting

In een samenleving waarin veel vragen leven over de zorg, is vertellen over hoe en met welke mensen wij werken in onze verpleeghuizen voor Sensire meer dan een wettelijke plicht.

Onze zorgteams

Goede zorg vereist dat iedere medewerker de vakkennis heeft om professioneel te handelen en te zorgen voor een zo veilig mogelijke woonomgeving. Onze zorgteams werken daartoe nauw samen met behandelaars van het expertisecentrum om de bewoners optimaal te ondersteunen in hun dagelijkse leven.

Het aantal collega´s van de klantlijnen Wonen met Zorg en Behandeling & Revalidatie bestond in 2022 uit 1593 (965 fte) collega´s. In totaal heeft 79% van deze collega’s een vast contract. De gemiddelde contractomvang per collega is binnen Wonen met Zorg 0,60 fte.

Het personeelsbestand van beide klantlijnen bestond uit:

 • 2,1% verpleegkundigen niveau 5 en 6
 • 9,1% verpleegkundigen niveau 4
 • 39,3% verzorgenden niveau 3
 • 17,5% helpenden niveau 2
 • 7,7% woonassistenten niveau 1
 • 10,8% (para)medici
 • 9,1% leerlingen
 • 4,4% overig zorgpersoneel

Zelfstandige teams

De woonlocaties van Sensire hebben door de aard van hun bewoners, de zelfstandigheid van de teams en hun bouw allemaal een eigen karakter. Daarom startte Sensire in 2009 al met de ontwikkeling naar teams die zelfstandig werken, met korte lijnen naar de ondersteunende diensten en het management. Zo maken de teams zelf een passend werkrooster dat uitgaat van de zorgvraag van de bewoners. Flexibele contracten maken het mogelijk om zelf voor vervanging te zorgen bij vakantie of ziekte, met oog voor het belang van bekende gezichten voor bewoners en familie.

Dit zijn onze uitgangspunten in de organisatie van de zorgverlening:

 • De coördinerend cluster verpleegkundige is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg in het gehele cluster.
 • De coördinerend verpleegkundige is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg in het team. Zij kent de bewoners omdat zij zelf ook zorg verleent.
 • Om prettig te kunnen leven en wonen is de actieve inzet van familie en naasten van de bewoner een vereiste. Familie en vrijwilligers zijn een essentieel onderdeel van het dagelijks leven op onze locaties.
 • Op de intensieve zorgmomenten van de dag zijn er meestal twee medewerkers aanwezig op woningen waar acht tot tien bewoners wonen. Op de dag en in de avond is er altijd tenminste één verzorgende aanwezig voor het team.
 • ’s Nachts is de aanwezigheid vaak in een samenwerking tussen teams georganiseerd. Ook dan is de bezetting afgestemd op de specifieke vragen van bewoners.
 • Zo nodig is er altijd binnen een half uur een verpleegkundige of specialist ouderengeneeskunde aanwezig. Via het medisch servicecentrum of op de locatie zelf is er altijd direct verpleegkundig advies beschikbaar.
 • Toezicht en aanwezigheid in huiskamers bieden we samen met familie en vrijwilligers en met ondersteuning van domotica.
 • Elke bewoner heeft een vast aanspreekpunt met een eigen contactverzorgende, die geregeld contact heeft met bewoner en familie.
 • Bewoner/familie is aanwezig bij de bewonersbespreking en heeft altijd inzage in het bewonersdossier.
 • De groep teamregisseurs ondersteunt het functioneren van de zorg- en behandelteams door zich te richten op het continue verbeteren van ondersteunende processen, die nodig zijn om het primair proces goed uit te voeren.

Krapte op de arbeidsmarkt

Zowel binnen als buiten Sensire worden veel discussies gevoerd over de bewegingen in de arbeidsmarkt. In Nederland verlaten grote groepen medewerkers de zorgorganisaties. Kijkend naar de huidige situatie is er reden tot zorgen. De demografische ontwikkelingen laten zien dat de zorgvraag de komende jaren sterk zal toenemen terwijl de arbeidsmarkt krapper wordt. Tel daarbij op dat verwacht wordt dat het aantal mantelzorgers per zorgvraag de komende jaren gaat halveren. Dit legt druk bij de medewerkers van Sensire. Wij noemen dit de zorgkloof. Onze strategie is erop geënt om als systeemspeler een bijdrage te leveren om deze zorgkloof te overbruggen. Zodat mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, deze ook in de toekomst kunnen blijven ontvangen.

Er is een dalende trend zichtbaar in het langdurend verzuim ten opzichte van 2021. Echter zijn in 2022 voor het eerst de cijfers van regio Zutphen meegenomen in het totaal. Als we deze er globaal uit filteren blijft er nog steeds een licht dalende trend zichtbaar. Die lijn vasthouden en blijven verlagen heeft veel daadkracht en aandacht nodig. De impact van kortdurend verzuim is groot en heeft effect op langdurig verzuim door toch overvraging van collega’s in tijden van drukte. De reflex om harder te werken is hardnekkig en wordt binnen sommige clusters versterkt door de wens alles met het eigen team op te vangen. Voor 2023 zijn er naar aanleiding van de verzuimanalyse diverse acties uitgezet (bijvoorbeeld een pilot Gezond Werken). Begin 2022 zijn de clusters heringedeeld. Dit heeft ertoe geleid dat er in meerdere clusterteams wisselingen hebben plaatsgevonden. Dergelijke wijzigingen brengen altijd zowel kansen als risico’s met zich mee, zo ook op het gebied van verzuim. Om de aandacht voor verzuim te vergroten en tevens te ondersteunen in de nieuwe clusterverdeling is er per cluster een plan van aanpak t.b.v. het verzuim opgesteld. De uitkomsten hiervan hebben gevolg gekregen in de clustergesprekken. Deze lopen inhoudelijk m.b.t. verzuim uiteen. Binnen sommige clusters/clusterteams ligt de focus op casuïstiek niveau waar anderen meer focus hebben op de integrale aanpak van inzetbaarheid.

Toekomstbestendig functiehuis

In 2021 is er, als belangrijk onderdeel van de gehele harmonisatie binnen Wonen met Zorg, gestart met het ontwikkelen van een gezamenlijk en toekomstbestendig functiehuis. In een werkgroep van hbo-professionals zijn functieprofielen opgesteld. De functieprofielen zijn in de context van de toekomstige situatie geplaatst waar zij vervolgens vormgegeven zijn met competenties, kennis, kunde en concreet vertaald zijn naar werkzaamheden en verantwoordelijkheden.

De opgestelde functieprofielen zijn dusdanig beschreven dat instroom vanuit meerdere opleidingsrichtingen en relevante werkervaring mogelijk is. Hierbij is rekening gehouden met de, nu al, krappe arbeidsmarkt. Zo is er met een instroom van de MMZ Social Work een bredere instroom mogelijk vanuit de arbeidsmarkt. Hierbij wordt eveneens meer expertise toegevoegd op het gebied van samenwerking met informele zorg en het realiseren van welbevinden. De uiteindelijke functiemix per team is variabel en samen te stellen op basis van de behoefte en zorgvraag. Een aantal functies komt in ieder team voor. Zo is er per circa 50 bewoners 1 integraal verantwoordelijk hbo zorgprofessional en per 16 bewoners bestaat het team uit één mbo-verpleegkundige (niveau 4). De mbo-professional draagt zorg voor een totaaloverzicht op teamniveau. Ze werkt grotendeels mee in zorg en heeft daarnaast een coördinerende, signalerende en borgende rol op teamniveau. Hierin stemt ze af met de hbo- professional, zodat zij haar integrale verantwoordelijkheid voor 3 teams kan nemen. De overige profielen zijn in te vullen op basis van behoefte/zorgvraag van de betreffende bewonersgroep/ locatie. De functie van helpende plus is in 2022 ook toegevoegd aan het functiehuis van WmZ na vaststelling in de OR en VAR. De implementatie van het nieuwe functiehuis is medio 2022 volledig afgerond.

Praktijkonderwijs

Binnen Sensire wordt de inrichting van het praktijkonderwijs gebaseerd op het Sensire beleid Leren & Ontwikkelen. Deze inrichting gaat van start bij de zorgopleidingen die veel worden gevolgd binnen Sensire; mbo-helpende zorg en welzijn (niveau 2), mbo-verzorgende IG (niveau 3), mbo-verpleegkunde (niveau 4) én hbo-verpleegkunde (niveau 6).

Sensire kent binnen het opleiden verschillende soorten medewerkers. Het gaat hierbij om leerlingen, die hun basisberoepsopleiding volgen in dienst van Sensire en dus salaris ontvangen. Ook zijn er stagiaires die vanuit hun opleiding voor een bepaalde periode stage komen lopen en een stagevergoeding ontvangen volgens de CAO VVT (bij stage langer dan 144 uur). Daarnaast zijn er medewerkers die zich verder ontwikkelen door middel van een vervolgopleiding.

Sensire ziet het opleiden van (nieuwe) zorgmedewerkers als één van de acties om de zorgkloof zo klein mogelijk te maken. Daarom wordt er doorlopend geworven, waarbij leerlingen (binnen het mbo) vier keer per jaar kunnen starten met hun opleiding. Hierbij wordt gewerkt vanuit een carrousel. Dit zorgt binnen Sensire voor een gespreide belasting van leerwerkplekken en een brede ervaring vanuit leerlingen met het zorglandschap in de VVT. De aangenomen leerlingen kunnen voor aanvang van hun opleiding aangeven welke klantlijn hun voorkeur heeft qua werk. Er wordt naar gestreefd iedere leerling de mogelijkheid te geven in deze klantlijn hun laatste leerwerkperiode te doen. Daarnaast is een belangrijk uitgangspunt dat leerlingen in ieder geval één leerwerkplek krijgen binnen Zorg Thuis, één leerwerkplek binnen Wonen met Zorg somatiek of Behandeling & Revalidatie en één leerwerkplek binnen psychogeriatrie (PG). Er zijn medewerkers (werkbegeleiders) binnen Sensire die geschoold zijn om leerlingen en/of stagiaires te begeleiden en mee te nemen in hun dagelijkse werkzaamheden.

Om alle investeringen in leerlingen het ook waard te laten zijn is het belangrijk dat er aandacht is voor het behoud van deze medewerkers na diplomering. De praktijkopleider heeft de verantwoordelijkheid om vanaf een half jaar voor afronding van de opleiding met de leerlingen hun carrièreperspectief te bespreken.

Voor vervolgopleidingen (zoals specialisaties of vervolgopleidingen) worden op basis van de behoefte van de organisatie vacatures gezet. Deze vacatures zullen op gezette momenten verspreid worden indien er opleidingsplaatsen beschikbaar komen. Medewerkers die ontwikkelwensen hebben waarvoor deze opleidingsplaatsen de basis zijn, kunnen dus verwezen worden naar deze vacatures, zodat zij mee kunnen solliciteren. Hierdoor ontstaat een open en transparant beleid gericht op (door)ontwikkeling van medewerkers.

Deze webpagina is onderdeel van het Kwaliteitsvenster, waarin Sensire aan de hand van een aantal thema’s verantwoording aflegt over de manier waarop ze de kwaliteit van haar diensten waarborgt.