Hier vindt u alle informatie rondom Corona klik hier
Tevredenheid van de medewerkers
Tevredenheid van de medewerkers

Tevredenheid van de medewerkers

In een organisatie die draait om een optimale relatie tussen klanten en medewerkers is het welzijn van onze mensen van groot belang. Daarom meten we geregeld hun tevredenheid.

Transformatie

In onze visie ligt de verantwoordelijkheid voor zaken waar zorgmedewerkers zelf invloed op uitoefenen, zoals zorg, welzijn, voeding en het eigen budget, bij de kleinst mogelijke organisatie eenheid. Dat betekent dat het team samen met de teamverpleegkundige instaat voor de kwaliteit. De teamverpleegkundige werkt mee en ziet in de dagelijkse gang van zaken en het contact met team en bewoners hoe het met de kwaliteit van zorg gesteld is. Daarbij is de teamverpleegkundige zich bewust van alle verschillende aspecten van kwaliteit: de door de bewoner beleefde kwaliteit, de kwaliteit van de bedrijfsvoering in de teams (budgetresultaten, formatie) en de technische kwaliteit (beheersing van zorgrisico’s, hygiëne, veiligheid en comfort en het werken conform professionele standaarden en wet- en regelgeving). Waar nodig onderneemt ze actie, al of niet met ondersteuning. Teams werken samen in een cluster. In het cluster zorgt de senior verpleegkundige voor het aanbrengen van zinvolle verbanden, tussen de teams en binnen Wonen met Zorg. We werken stap voor stap toe naar zelfstandige clusters. De senior teamverpleegkundige wordt de contractpartij voor de klantlijn en dit vraagt naast de professionele competenties ook competenties ten aanzien van autonomie, eigenaarschap en ondernemerschap. In 2019 hebben de senior teamverpleegkundigen een start gemaakt met hun professionele ontwikkeling tot autonome professionals die weer eigenaarschap hebben over het eigen professionele proces.

Met deze transformatie ontwikkelen we ons naar een netwerkorganisatie bestaande uit zelfstandige eenheden. Waarbij de organisatie ondersteunend is in contracteren, innoveren en faciliteren, zodat de professional zelfstandig kan acteren.

In gesprek met elkaar

Tijdens de tevredenheidsmeting in 2018 waren de vragen specifiek gericht op de thema’s werkdruk, werksfeer en communicatie. We hechten er waarde aan om open en transparant met elkaar te communiceren. Collega’s met verschillende functies worden betrokken bij projecten en de uitkomsten worden in een open sfeer met elkaar besproken.

Om te onderzoeken of de administratieve taken op een andere wijze konden worden ingevuld om de werkdruk te verlichten, is in 2018 een werkgroep gestart. Deze werkgroep heeft in een pilotfase getest of een cluster-ondersteuner voor administratieve taken een meerwaarde is voor de teams binnen Wonen met Zorg. In 2019 is daardoor de nieuwe functie van teamregisseur in het leven geroepen. In de zomer van 2019 zijn enkele teamregisseurs gestart in de clusters en begin september zijn de regisseurs dan ook echt gestart in de teams. De teamregisseur is gericht op procesverbetering van taken die het primair proces ondersteunen, zij brengt daar oplossingen of verbeteringen in aan, gericht op de langere termijn. Zodat zorgprofessionals de aandacht kunnen richten op (de relatie met) de bewoner. Zoals de zorgprofessional regie voert op het proces van zorg verlenen, voert de teamregisseur regie op het proces dat daaraan ondersteunend is. Samen zijn zij de drijvende kracht achter het team en zorgen zij ervoor dat het team kan werken als een ‘geoliede machine’.

Binnen Sensire vinden we het belangrijk dat onze medewerkers tevreden zijn. Bij de gezamenlijke medezeggenschapsraden, intern ook wel de VOC genoemd (dat zijn de VAR, OR en CCR), staat het verhogen van werkplezier van onze medewerkers hoog op onze agenda's. Ook omdat dit bij kan dragen aan het geluk van de klant.

Als werkgever vinden we het natuurlijk belangrijk dat medewerkers met plezier aan het werk zijn. Naast klantgeluk, zien wij ook medewerkergeluk als centraal thema. Wanneer de medewerker plezier heeft in zijn/haar werk heeft dat een positief effect op het waarmaken van onze klantbelofte.Dit is ook in de besprekingen met de verschillende zeggenschapsorganen aan de orde geweest, de Verpleegkundige en verzorgende Advies Raad (VAR) , de Ondernemingsraad (OR) en de Centrale cliëntenraad(CCR) De raden zijn er tevens van overtuigd dat het verhogen van medewerkersgeluk en werkplezier leidt tot meer gevoel van trots zijn op en verbondenheid met de organisatie Sensire. Wat weer resulteert in een lager ziekteverzuim, minder verloop en een positieve aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt. Vanuit deze uitgangspunten is in maart 2019 een traject gestart (de aftrap was een gezamenlijke medezeggenschapsdag) waarbij de VAR, de Ondernemingsraad en de Centrale cliëntenraad tot een initiatief zijn gekomen met betrekking tot het vergroten van het medewerkersgeluk en werkplezier bij Sensire. Hier zijn de raad van bestuur bestuur en directie van de klantlijnen snel bij betrokken en in juni 2019 is gekeken hoe hier vorm aan gegeven kon worden. In het najaar is de conclusie getrokken dat we, om een beeld te krijgen van het werkplezier van onze medewerkers, het beste kunnen starten door enkele interviews af te nemen bij medewerkers (door een extern bureau). Begin 2020 gaat dit onderzoek (door bureau Mare) plaatsvinden waarna bekeken zal worden op welke manier we binnen Sensire met dit thema verder aan de slag kunnen gaan.

Deze webpagina is onderdeel van het Kwaliteitsvenster, waarin Sensire aan de hand van een aantal thema’s verantwoording aflegt over de manier waarop ze de kwaliteit van haar diensten waarborgt.