Tevredenheid van de medewerkers
Tevredenheid van de medewerkers

Tevredenheid van de medewerkers

Analoog aan onze klantbelofte heeft Sensire ook een medewerkerbelofte: ‘Werken zoals jij wilt’. In een organisatie die draait om een optimale relatie tussen klanten en medewerkers is het welzijn en werkgeluk van onze mensen van groot belang.

Autonomie, eigenaarschap en ondernemerschap

‘Werken zoals jij wilt’ betekent voor ons: een werkgever die zich maximaal inzet om de medewerker regievrijheid en zelfontplooingsruimte te bieden. Net zoals 'leven zoals u wilt' pas werkelijkheid wordt door participatie van de klant, wordt ‘werken zoals jij wilt’ pas realiteit bij een actieve betrokkenheid van de medewerker.

In onze visie ligt de verantwoordelijkheid voor zaken waar zorgmedewerkers zelf invloed op uitoefenen, zoals zorg, welzijn, voeding en het eigen budget, bij de kleinst mogelijke organisatie eenheid. Dat betekent in de regio Doetinchem dat het team samen met de teamverpleegkundige instaat voor de kwaliteit. De teamverpleegkundige werkt mee en ziet in de dagelijkse praktijk en het contact met team en bewoners hoe het met de kwaliteit van zorg gesteld is. De teamverpleegkundige is zich bewust van alle verschillende aspecten van kwaliteit: de door de bewoner beleefde kwaliteit, de kwaliteit van de bedrijfsvoering in de teams (budgetresultaten, formatie) en de technische kwaliteit (beheersing van zorgrisico’s, hygiëne, veiligheid en comfort en het werken conform professionele standaarden en wet- en regelgeving). Waar nodig onderneemt ze actie, al of niet met ondersteuning. Teams werken samen in een cluster en worden hierbij ondersteund door de behandeldienst. In het cluster zorgt de senior teamverpleegkundige voor het aanbrengen van zinvolle verbanden, tussen de teams en binnen Wonen met Zorg. We werken stap voor stap toe naar zelfstandige clusters. De senior teamverpleegkundige wordt de contractpartij voor de klantlijn en dit vraagt naast de professionele competenties ook competenties inzake autonomie, eigenaarschap en ondernemerschap. De senior teamverpleegkundigen hebben verantwoordelijkheid op het gebied van clusteroverstijgende thema’s, zoals innovatie, kwaliteit en veiligheid.

Sensire ontwikkelt zich zo steeds meer naar een netwerkorganisatie bestaande uit zelfstandige eenheden. Waarbij de organisatie ondersteunend is in contracteren, innoveren en faciliteren, zodat de professional zelfstandig kan acteren.

In de regio Zutphen-Lochem is er sinds 2019 een extra organisatorische laag tussen de (toenmalige) manager zorg en de teams ingericht. Per team van 45 zorgmedewerkers is er 1,0 fte regieverpleegkundig, die samen met 0,5 fte teamcoördinator de leiding heeft en ondersteuning biedt. Elk team wordt via dit duaal leiderschap aangestuurd. Daarmee wordt consequenter gestuurd op kwetsbare teams en is er op teamniveau voor de zorgmedewerkers een vakinhoudelijke ‘vraagbaak’ beschikbaar. Voor de teams van de somatische woonlocaties bleek door de toenemende zorgzwaarte en daarmee verband houdende extra moeilijkheid om voldoende medewerkers aan te trekken dat er extra inzet van regieverpleegkundigen nodig is. Vanaf 2020 is dat via de kwaliteitsgelden gerealiseerd. In 2022, bij de intrede van het nieuwe functiehuis, wordt de aansturing op alle teams op dezelfde manier ingericht, onder andere met teamverpleegkundigen in alle teams.

Medewerkersgeluk

Samenwerking met EHERO

Sensire wil natuurlijk medewerkers hebben die hun vak ten dienste stellen aan klanten die dit nodig hebben. Maar dat is niet genoeg. Sensire wil ook haar medewerkers in staat stellen hun ambities in het eigen leven waar te maken. Vandaar dat we over ‘medewerkergeluk’ spreken.

Omdat geluk eerder een toestand is dan een drijfveer is het ook moeilijk te definiëren. Het is eigenlijk niet in een zin uit te leggen, omdat in iedere context, voor iedere situatie en voor elke persoon de term een andere betekenis kan hebben.

Om meer zicht te krijgen op de voorspellers van werkgeluk is Sensire In 2021 een driejarige samenwerking gestart met het Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO). EHERO is een denktank en onderzoeks- en onderwijsinstituut op het gebied van geluk en (bedrijfs)economie, en is onderdeel van de Erasmus Universiteit. Het traject heeft als doel om bij te dragen aan een groter (werk)geluk voor een groter aantal medewerkers binnen Sensire. In termen van medewerkergeluk legt toegepast wetenschappelijk onderzoek van EHERO bloot wat werkt, voor wie, onder welke omstandigheden en stelt het mensen en de organisatie in staat om zelf meer weloverwogen keuze te maken.

Deze webpagina is onderdeel van het Kwaliteitsvenster, waarin Sensire aan de hand van een aantal thema’s verantwoording aflegt over de manier waarop ze de kwaliteit van haar diensten waarborgt.