Tevredenheid van de medewerkers
Tevredenheid van de medewerkers

Tevredenheid van de medewerkers

Analoog aan onze klantbelofte heeft Sensire ook een medewerkerbelofte: ‘Werken zoals jij wilt’. In een organisatie die draait om een optimale relatie tussen klanten en medewerkers is het welzijn en werkgeluk van onze mensen van groot belang.

Autonomie, eigenaarschap en ondernemerschap

‘Werken zoals jij wilt’ betekent voor ons: een werkgever die zich maximaal inzet om de medewerker regievrijheid en zelfontplooingsruimte te bieden. Net zoals 'leven zoals u wilt' pas werkelijkheid wordt door participatie van de klant, wordt ‘werken zoals jij wilt’ pas realiteit bij een actieve betrokkenheid van de medewerker. In 2022, bij de intrede van het nieuwe functiehuis, is de aansturing op alle teams op dezelfde manier ingericht, onder andere met coördinerend verpleegkundigen in alle teams. Daarnaast heeft er een clusterherverdeling plaatsgevonden.

In onze visie ligt de verantwoordelijkheid voor zaken waar zorgmedewerkers zelf invloed op uitoefenen, zoals zorg, welzijn, voeding en het eigen budget, bij de kleinst mogelijke organisatie eenheid. Dat betekent dat het team, samen met de coördinerend verpleegkundige, instaat voor de kwaliteit. De coördinerend verpleegkundige werkt mee en ziet in de dagelijkse praktijk en het contact met team en bewoners hoe het met de kwaliteit van zorg gesteld is. De coördinerend verpleegkundige is zich bewust van alle verschillende aspecten van kwaliteit: de door de bewoner beleefde kwaliteit, de kwaliteit van de bedrijfsvoering in de teams (budgetresultaten, formatie) en de technische kwaliteit (beheersing van zorgrisico’s, hygiëne, veiligheid en comfort en het werken conform professionele standaarden en wet- en regelgeving). Waar nodig onderneemt ze actie, al of niet met ondersteuning. Teams werken samen in een cluster en worden hierbij ondersteund door het behandelteam. In het cluster zorgt de coördinerend cluster verpleegkundige voor het aanbrengen van zinvolle verbanden, tussen de teams en binnen Wonen met Zorg. We werken stap voor stap toe naar zelfstandige clusters. De coördinerend cluster verpleegkundige wordt de contractpartij voor de klantlijn en dit vraagt naast de professionele competenties ook competenties inzake autonomie, eigenaarschap en ondernemerschap. De coördinerend cluster verpleegkundigen hebben verantwoordelijkheid op het gebied van clusteroverstijgende thema’s, zoals innovatie, kwaliteit en veiligheid. Sensire ontwikkelt zich zo steeds meer naar een netwerkorganisatie bestaande uit zelfstandige eenheden. Waarbij de organisatie ondersteunend is in contracteren, innoveren en faciliteren, zodat de professional zelfstandig kan acteren. 

Medewerkersgeluk

Samenwerking met EHERO

 Sensire streeft er natuurlijk naar dat medewerkers hun vak ten dienste stellen aan klanten die dit nodig hebben. Maar dat is niet genoeg. Sensire wil ook haar medewerkers in staat stellen hun ambities in het eigen leven waar te maken. Vandaar dat we over ‘medewerkergeluk’ spreken. Omdat geluk eerder een toestand is dan een drijfveer, is het ook moeilijk te definiëren. Het is eigenlijk niet in een zin uit te leggen, omdat in iedere context, voor iedere situatie en voor elke persoon de term een andere betekenis kan hebben.

Om meer zicht te krijgen op de voorspellers van werkgeluk is Sensire in 2021 een driejarige samenwerking gestart met het Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO). EHERO is een denktank en onderzoeks- en onderwijsinstituut op het gebied van geluk en (bedrijfs)economie, en is onderdeel van de Erasmus Universiteit. Het traject heeft als doel om bij te dragen aan een groter (werk)geluk voor een groter aantal medewerkers binnen Sensire. In termen van medewerkergeluk legt toegepast wetenschappelijk onderzoek van EHERO bloot wat werkt, voor wie, onder welke omstandigheden en stelt het mensen en de organisatie in staat om zelf meer weloverwogen keuze te maken.

Na de Kick-Off op 20 september zijn eind 2022 41 verkenners binnen de organisatie op pad gegaan om de verlangens op te halen bij de collega’s met betrekking tot vier ‘voorspellers’: waardering, werk-privé balans, emotionele belasting en samenwerking. Iedere verkenner had als doel drie medewerkers te vragen om een gesprek en die medewerkers te interviewen. Dat deden de verkenners niet zomaar uit de losse pols. Zij hebben daar training in gehad en zijn daarin begeleid. Zij hebben verlangens opgehaald en deze verlangens en ideeën omgezet naar concrete experimenten. Experimenten die in hun ogen bijdragen aan het werkgeluk. Begin 2023 zijn de verkenners met behulp van de nodige ondersteuning aan de slag gegaan om hun experiment in de praktijk te brengen. In het voorjaar vindt een 1-meting plaats: een opvolging van de 0-meting die eerder is gedaan.

Deze webpagina is onderdeel van het Kwaliteitsvenster, waarin Sensire aan de hand van een aantal thema’s verantwoording aflegt over de manier waarop ze de kwaliteit van haar diensten waarborgt.