Zeggenschap
Zeggenschap

Zeggenschap

Bij Sensire draait alles om een goede relatie tussen de bewoners, hun familie en onze medewerkers. De dialoog over: wat vindt u van het dagelijks wonen en leven? is de kern waar het om gaat. Sensire wil transformeren naar een organisatie waarbij het huis écht het huis van de bewoner en zijn naaste is, en dat betekent zeggenschap over het eigen wonen en leven.

De locatieraden en het huis van de bewoner

Inspraak en verantwoordelijkheid

De bewoners en familie van Sensire hebben zeggenschap over de zorg, het wonen en het leven bij Sensire. Daarbij willen we aansluiten bij de lokale omstandigheden en de wensen en behoeften van onze bewoners. Er zijn verschillende vormen en die kunnen veranderen. Dit ontstaat organisch. Zo zijn er overleggen door locatieraden en of huiskamergesprekken (beide met bewoners en of vertegenwoordigers). In deze overleggen gaat het over allerlei aspecten met betrekking tot het dagelijks leven en wonen. Sensire streeft naar een gedeelde besluitvorming en verantwoordelijkheid voor zaken in het dagelijks leven in de woongroep. Met haar visie ‘Leven zoals u wilt‘ streeft Sensire na dat bewoners hun leven zo veel mogelijk voortzetten zoals zij dat altijd hebben geleefd en daarbij onderdeel blijven van de maatschappij. Familie is nodig om ervoor te zorgen dat iemand zijn gewone leven kan voortzetten in ongewone omstandigheden. Het faciliteren van de constante dialoog tussen familie, medewerkers en vrijwilligers over welke bijdrage een ieder vanuit zijn of haar rol aan het dagelijks leven wil en kan leveren helpt daar enorm bij. Daarnaast leert familie elkaar beter kennen en ontstaat een natuurlijk ‘lotgenotencontact’. Men heeft steun aan elkaar en dat maakt ook dat verwanten zich meer thuis voelen en met meer plezier op bezoek komen. 

Het jaar 2021

Bij Wonen met Zorg ging veel aandacht uit naar het integreren van de twee fusiepartners met als doel het beste van twee werelden te behouden en dat verder uit te bouwen. Met het samenvoegen van de beide cliëntenraden Wonen met Zorg in juli 2021 startte het gezamenlijk adviseren over de integratie van Wonen met Zorg. Gestart is met een nieuwe visie voor Wonen met Zorg, een nieuw functiehuis en het harmoniseren van het klantproces inhuizing. Behandeling & Revalidatie startte de integratie met een onderzoek naar hoe diensten te stroomlijnen in de toekomst. De cliëntenraad is steeds nauw betrokken via participaties in werkgroepen en via ‘stand van zaken harmonisatie’ als vaste agendapunt in de overlegvergaderingen.

De nieuwe Wet Medezeggenschap Cliëntenraden (WMCZ-2018) maakte dat lokale medezeggenschap een nieuwe impuls en doorstart kreeg. Ook stond familieparticipatie en welzijn hoog op de agenda. Vanuit ervaringen door deelname aan Waardigheid en Trots, Radicale Vernieuwing Zorg en de projecten Ruimte voor dementie en Familieparticipatie zijn veel locaties enthousiast geworden om samen met familie, vrijwilligers en het team nog beter vorm te geven aan die visie. De cliëntenraad is nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van de visie ‘Leven zoals u wilt’, met name voor wat betreft de vertaling van de cliëntmedezeggenschap in de praktijk. Er is geen blauwdruk. Elke locatie kijkt welke vorm past om de zeggenschap over het dagelijks leven en wonen bij bewoners/familie te leggen.

De nieuwe wet WMCZ-2018 schrijft voor dat er lokale medezeggenschap plaats dient te vinden als een gerede vertegenwoordiging van de bewonersgroep daar om vraagt. Vanuit visie waren bij Sensire al langer locatieraden actief. Bij de (her)verdeling van de rechten en bevoegdheden is helder gemaakt waarover lokaal en op cliëntenraadniveau advies of instemming moet worden gevraagd. Inmiddels hebben de meeste locaties al een locatieraad of zijn zij actief met de oprichting hiervan. Op sommige locaties wordt gekeken welke vorm (beter) past.

De coronapandemie vroeg ook in 2021 continu aandacht. De cliëntenraad was steeds nauw betrokken. Een afvaardiging vanuit de cliëntenraad nam deel aan de werkgroep van Sensire die het landelijk beleid hierover vertaalt. Met elkaar is veel gesproken over vaccinaties, (lokale) maatregelen en versoepelingen en zelfs over een draaiboek in het geval ‘code zwart’ zich zou voordoen. Ook namen leden deel aan gesprekken over ethische dilemma’s rond vaccineren. Per locatie is gewerkt aan een veilige bezoekregeling en er is steeds gestreefd naar maatwerk, maar ondanks dat, bleef het voor alle partijen een moeilijke periode.

Corona en de strenge bezoekregelingen bemoeilijkten ook de contacten met de achterban. Gelukkig was op sommige locaties digitaal contact tussen de contactpersonen mogelijk. Voor de cliëntenraad is het steeds een uitdaging om een goede modus te vinden, waarin de bewoner/familie zeggenschap heeft over het wonen en het dagelijks leven op de locatie, maar er ook verbinding is met de cliëntenraad Wonen met Zorg die vanuit de WMCZ-2018 adviseert over zaken die meerdere locaties of heel Wonen met Zorg raken.

Voor de cliëntenraad Wonen met Zorg ligt er de opdracht om ook verbinding te houden met die locaties die (nog) geen afgevaardigde in de cliëntenraad hebben. Op steeds meer locaties worden huiskameroverleggen structureel ingevoerd, maar door corona kon dat vaak niet fysiek plaatsvinden en dat blijkt toch een belemmerende factor. Gehoopt wordt dit in 2022 weer volop te herstarten en verder uit te breiden. In het jaarplan Wonen met Zorg voor 2022 is het vormgeven en borgen van de lokale cliëntmedezeggenschap als speerpunt benoemd. Implementatie en borging worden dan ook gezamenlijk opgepakt.

In de afgelopen periode is nog meer duidelijk geworden dat Sensire die continue dialoog in alle vormen van medezeggenschap moet blijven faciliteren. Sensire is hierin de constante factor en zal een ondersteunende en begeleidende rol moeten blijven spelen. Sensire zal een initiërende rol op zich nemen als de medezeggenschap stokt. De ervaring leert dat door de steeds wisselende bewonerspopulatie een constante factor nodig blijft en er continue verbinding tussen mensen gefaciliteerd en soms georganiseerd moet worden.

De (integrale) Cliëntenraad

De Sensire-onderdelen Wonen met Zorg, Wijkzorg en Yunio hebben elk een eigen cliëntenraad waarin klanten, bewoners en naasten meepraten over zaken die binnen het eigen gebied spelen. Zo hebben ze invloed op de zorgverlening, op de besteding van het huishoudelijke budget van een woonlocatie of hoe de privacy is geregeld.

Elke locatie kent lokale medezeggenschap. Vanuit elke locatie is er zo mogelijk één afgevaardigde naar de cliëntenraad Wonen met Zorg. De cliëntenraad Wonen met Zorg spreekt met de directie Wonen met Zorg over het beleid voor heel Wonen met Zorg. Vanuit de cliëntenraad Wonen met Zorg is er weer een afvaardiging naar de centrale cliëntenraad Sensire.

De centrale cliëntenraad is het overkoepelende orgaan van deze cliëntenraden en is namens de cliënten de gesprekspartner van de raad van bestuur van Sensire. Het gaat dan om onderwerpen die voor heel Sensire spelen, zoals het algemene beleid voor de afhandeling van klachten, de Sensire begroting en jaarrekening. 

De Verpleegkundige en verzorgende Adviesraad

Op 5 oktober 2017 is de Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VAR) officieel geïnstalleerd. De leden van de VAR hebben zich sindsdien sterker gepositioneerd in de organisatie. De VAR bestaat uit een vertegenwoordiging van verpleegkundigen en verzorgenden uit de verschillende klantlijnen. Samen met de raad van bestuur en alle andere zorgprofessionals in het zorg en verpleegkundig domein, hebben zij als doel de kwaliteit van zorg bij Sensire naar een hoger plan te tillen. Alles wat daarmee te maken heeft, komt aan bod en is bespreekbaar.

Voor het overleg met de bestuurder heeft de VAR de input van medewerkers nodig. De zorgprofessional weet immers hoe het eraan toe gaat in de praktijk, bij de klant en bewoner en diens omgeving. Die kunnen als geen ander vertellen waar ze tegenaan lopen, welke zaken in de uitvoering van hun functie belemmerend werken en vooral waar en hoe het beter kan.

Het jaar 2021 stond voor een groot deel in het teken van corona. De fysieke bijeenkomsten werden digitaal en sommige werkgroepen liepen vertraging op. Toch zijn enkele belangrijke onderwerpen besproken zoals het nieuwe leermanagementsysteem Leerplein en het nieuwe functiehuis. Ook is er een start gemaakt met het schrijven van een meerjarenplan (2022/2024).

De Professionele AdviesRaad

Oud-Sutfene kende sinds 2018 een PAR (Professionele AdviesRaad). Binnen de PAR komen alle kwaliteit- en veiligheidsaspecten aan de orde, zodat de samenhang ook organisatiebreed gezien kan worden. De PAR bestaat uit (regie)verpleegkundigen, medische vakgroep (specialist ouderen- geneeskunde of verpleegkundig specialist), verzorgende, ergotherapeut, psycholoog, fysiotherapeut, beweegagoog, diëtist en kwaliteitsfunctionaris.

Sinds de fusie tot het nieuwe Sensire, is er gesproken over de positie van de PAR en de VAR. Waar leden van de PAR voorheen onder één organisatie ressorteerde, is dat met de klantlijnindeling van Wonen met Zorg en Behandeling & Revalidatie anders geworden. Er is een verkenning geweeste om de PAR om te vormen tot een platform waarin het multidisciplinair werken binnen geheel Sensire verder uitgewerkt zou kunnen worden. Daar is op dit moment geen behoefte aan bij de betrokken professionals.

De Ondernemingsraad

Vanaf 1 september 2020 zijn de ondernemingsraden van oud-Sutfene en oude-Sensire samengevoegd tot één OR, te weten de Tijdelijke OR (TOR) Sensire. Deze bestaat dan uit veertien leden, vier van voormalig OR Sutfene en tien van voormalig OR Sensire. In januari 2021 zijn verkiezingen voor een nieuwe OR Sensire gehouden. Tot die tijd heeft de TOR als taak gehad deze verkiezingen voor te bereiden en te organiseren en heeft de TOR daarnaast ook de ontwikkelingen binnen de fusieorganisatie gevolgd en waar nodig geadviseerd op keuzes die daaruit voortkwamen.

Nieuw beleid ontstaat in samenwerking

Via haar medewerkers beschikt Sensire over een geweldige verzameling kennis, deskundigheid en interesses. In een nooit stilstaande sector als de zorg is de participatie van medewerkers cruciaal om goed te kunnen inspelen op alle ontwikkelingen, binnen en buiten Sensire. Daarnaast beschikken we door de familieraden en cliëntenraden over een schat aan informatie en deskundigheid. Beiden betrekken we waar mogelijk bij de ontwikkeling van nieuw beleid in werkgroepen. Zo werken leden van de cliëntenraad en verzorgenden bijvoorbeeld samen in werkgroepen over nieuwe domotica, facilitaire zaken en kwaliteitskader. Ook zoeken de leden van de CCR, VAR en OR elkaar steeds vaker op bij bespreking van overlappende thema’s.

Verpleegkundig Meesterschap

Verpleegkundig Meesterschap is de kwaliteitsstandaard voor de senior- en regieverpleegkundigen van Sensire. De essentie is dat verpleegkundigen weer eigenaar zijn van hun eigen professionele proces. Het herkrijgen van dit eigenaarschap maakt hen zelf verantwoordelijk voor de uitkomsten van hun handelen. Het nemen van die verantwoordelijkheid en het op een juiste manier invulling daaraan geven is het kenmerk van leiderschap tonen.

Goed ontwikkeld eigenaarschap en leiderschap vormen belangrijke randvoorwaarden voor het kunnen waarmaken van de verantwoordelijkheid die gepaard gaat met de professionele autonomie. Verpleegkundig Meesterschap heeft betrekking op alle drie aspecten; eigenaarschap, leiderschap en professionele autonomie.

Het handelen van de senior- en regieverpleegkundigen is gebaseerd op het besef dat bewoners kwetsbare ouderen of functioneel oudere mensen in de laatste fase van hun leven zijn met een intensieve en complexe zorgbehoefte. Door het verhuizen naar een woonlocatie heeft hun vertrouwde thuis plaats gemaakt voor een nieuwe vreemde leefomgeving met vele betrokkenen. Kwetsbaar en afhankelijk zijn in een complexe leefomgeving vormen een risico voor het geluk van bewoners en vraagt van de verpleegkundige dat zij (of hij) doet wat nodig is om dat te voorkomen.

2021 heeft grotendeels in het teken gestaan van harmonisatie van de senior teamverpleegkundigen en regieverpleegkundigen. Er is een nieuw profiel geschreven voor de rol van de hbo-professional. De missie, visie en strategie die de verpleegkundigen van Sensire al voor de fusie hadden geschreven is opnieuw bekeken. Ook is er veel gesproken over de richtlijn ´senior verpleegkundig meesterschap´. Het is van belang dat deze visie door alle verpleegkundigen wordt gedragen en iedereen zich hierin kan herkennen. Er is veel tijd voor genomen hier goed met elkaar over in gesprek te gaan. Daarnaast is er in de regio Doetinchem veel intervisie geweest met behulp van de incidentmethode.

Deze webpagina is onderdeel van het Kwaliteitsvenster, waarin Sensire aan de hand van een aantal thema’s verantwoording aflegt over de manier waarop ze de kwaliteit van haar diensten waarborgt.