Zeggenschap
Zeggenschap

Zeggenschap

Bij Sensire draait alles om een goede relatie tussen de bewoners, hun familie en onze medewerkers. De dialoog over: wat vindt u van het dagelijks wonen en leven? is de kern waar het om gaat. Sensire wil transformeren naar een organisatie waarbij het huis écht het huis van de bewoner en zijn naaste is, en dat betekent zeggenschap over het eigen wonen en leven.

De locatieraden en het huis van de bewoner

Inspraak en verantwoordelijkheid

De bewoners en familie van Sensire hebben zeggenschap over de zorg, het wonen en het leven bij Sensire. Daarbij willen we aansluiten bij de lokale omstandigheden en de wensen en behoeften van onze bewoners. Er zijn verschillende vormen en die kunnen veranderen. Dit ontstaat organisch. Zo zijn er overleggen door locatieraden en/of huiskamergesprekken (beide met bewoners en/of vertegenwoordigers). In deze overleggen gaat het over allerlei aspecten met betrekking tot het dagelijks leven en wonen. Sensire streeft naar een gedeelde besluitvorming en verantwoordelijkheid voor zaken in het dagelijks leven in de woongroep. Met haar visie ‘Leven zoals u wilt‘ streeft Sensire na dat bewoners hun leven zo veel mogelijk voortzetten zoals zij dat altijd hebben geleefd en daarbij onderdeel blijven van de maatschappij. Familie is nodig om ervoor te zorgen dat iemand zijn gewone leven kan voortzetten in ongewone omstandigheden. Het faciliteren van de constante dialoog tussen familie, medewerkers en vrijwilligers over welke bijdrage een ieder vanuit zijn of haar rol aan het dagelijks leven wil en kan leveren helpt daar enorm bij. Daarnaast leert familie elkaar beter kennen en ontstaat er een natuurlijk ‘lotgenotencontact’. Men heeft steun aan elkaar en dat maakt ook dat verwanten zich meer thuis voelen en met meer plezier op bezoek komen

Groei in medezeggenschap 

Bij Wonen met Zorg ging veel aandacht uit naar corona en naar het verder harmoniseren van processen van de voormalige fusiepartners om zo verder te bouwen aan één Sensire. De lokale medezeggenschap kreeg op veel locaties een nieuwe doorstart nu door corona veel raden niet meer op sterkte waren of zelfs gestopt. Ook is gezocht naar andere vormen van contact met de achterban via het uittesten van platforms waar cliëntenraad en naasten met elkaar kunnen communiceren. Die zoektocht wordt voortgezet in 2023.

Verder zijn uitgangspunten opgesteld voor het familieoverleg / huiskameroverleg op locatie om de raad nog beter te faciliteren in haar contact met de achterban. Op steeds meer locaties worden huiskameroverleggen structureel gehouden. In het jaarplan Wonen met Zorg voor 2022 is het vormgeven en borgen van de lokale cliëntmedezeggenschap als speerpunt benoemd. Implementatie en borging worden dan ook gezamenlijk opgepakt.

Voor de cliëntenraad is het steeds een uitdaging om een goede modus te vinden, waarin de bewoner/familie zeggenschap heeft over het wonen en het dagelijks leven op de locatie, maar er ook verbinding is met de cliëntenraad Wonen met Zorg die vanuit de WMCZ-2018 adviseert over zaken die meerdere locaties of heel Wonen met Zorg raken.

Voor de cliëntenraad Wonen met Zorg ligt er de opdracht om ook verbinding te houden met die locaties die (nog) geen afgevaardigde in de cliëntenraad hebben. In het jaarplan voor 2023 is het thema ‘contact met locatieraden’ als speerpunt opgenomen.

Aan het begin van 2022 is vanuit de cliëntenraden Zorg Thuis en Wonen met Zorg een werkgroep opgericht die de revalidanten en de bezoekers van de dagbehandeling en de dagvoorziening van Sensire vertegenwoordigt. Dat was wenselijk omdat dit een specifieke groep betreft met een andere financiering en regelgeving. Door de gedelegeerde bevoegdheden kan deze werkgroep voldoende tijd en aandacht schenken aan de thema’s die binnen deze klantgroepen spelen en nog gaan spelen, zoals de geplande nieuwbouw voor revalidatie naast het nieuw te bouwen ziekenhuis aan de A18 in Doetinchem. Met de evaluatie van de reglementen in 2023 wordt gekeken of deze werkgroep omgezet kan worden in een volwaardige cliëntenraad.

De coronapandemie vroeg ook in 2022 nog aandacht. De cliëntenraad bleef steeds nauw betrokken. Een afvaardiging vanuit de cliëntenraad nam deel aan de werkgroep van Sensire die het landelijk beleid hierover vertaalt. Met elkaar is regelmatig gesproken over vaccinaties, (lokale) maatregelen en versoepelingen.

In de afgelopen periode is nog meer duidelijk geworden dat Sensire die continue dialoog in alle vormen van medezeggenschap moet blijven faciliteren. Sensire is hierin de constante factor en zal een ondersteunende en begeleidende rol moeten blijven spelen. Sensire zal een initiërende rol op zich nemen als de medezeggenschap stokt. De ervaring leert dat door de steeds wisselende bewonerspopulatie een constante factor nodig blijft en er continue verbinding tussen mensen gefaciliteerd en soms georganiseerd moet worden.

Vanaf januari 2024 wordt een nieuwe medezeggenschapsstructuur binnen Sensire gehanteerd. De cliëntmedezeggenschap werd geherstructureerd vanwege de overstap van het organiseren van zorg in zogenaamde klantlijnen naar regio’s sinds januari 2024. Een mooie stap naar meer verbinding tussen klanten, bewoners en revalidanten (hierna te noemen ‘klant’), hun naasten, de zorgprofessionals van Sensire, maar ook met het zorgnetwerk rondom de klant buiten Sensire, zoals ziekenhuizen en huisartsen in de regio’s waarmee steeds meer wordt samengewerkt. En dat allemaal voor het bieden van de juiste zorg op de juiste plek, ongeacht of iemand thuis woont of (tijdelijk) verblijft op een van onze woonzorg- of revalidatie locaties. Iets wat de kwaliteit van zorg alleen maar ten goede komt en de cliëntenraad daarom alleen maar kan behartigen. Lees er meer over in dit artikel op onze website.  

De locatieraden en (integrale) cliëntenraad

Sensire en Yunio hebben elk een eigen cliëntenraad waarin klanten, bewoners en naasten meepraten over zaken die binnen het eigen gebied spelen. Zo hebben ze invloed op de zorgverlening, op de besteding van het huishoudelijke budget van een woonlocatie of hoe de privacy is geregeld.

Elke woonzorglocatie van Sensire kent lokale medezeggenschap met een zogenaamde locatieraad. Door middel van de locatieraad kunnen bewoners en naasten meepraten over de specifieke situatie op die locatie. Deze raad neemt besluiten over zaken die alleen van toepassing zijn op die specifieke locatie. Voor beleidskwesties die betrekking hebben op wonen met zorg in zijn geheel, wordt dit besproken in de centrale cliëntenraad. Deze raad fungeert als gesprekspartner namens de klanten, bewoners en revalidanten voor de raad van bestuur van Sensire. Hier worden onderwerpen behandeld die relevant zijn voor meerdere locaties of voor Sensire als geheel, zoals het beleid voor wonen met zorg, de strategie van Sensire, algemeen klachtenbeleid, begroting en jaarrekening.

Om ervoor te zorgen dat alle belangrijke aspecten worden meegenomen, werkt de centrale cliëntenraad met commissies. Als er onderwerpen zijn die specifiek belangrijk zijn voor bepaalde groepen klanten, vraagt de centrale cliëntenraad advies aan de desbetreffende commissie.

De centrale cliëntenraad is het overkoepelende orgaan van deze cliëntenraden en is namens de cliënten de gesprekspartner van de raad van bestuur van Sensire. Het gaat dan om onderwerpen die voor heel Sensire spelen, zoals het algemene beleid voor de afhandeling van klachten, de Sensire begroting en jaarrekening. 

De Verpleegkundige en verzorgende Adviesraad

De leden van de VAR hebben zich sinds de installatie van de VAR in 2017 steeds sterker gepositioneerd in de organisatie. De VAR bestaat uit een vertegenwoordiging (8 leden) van verpleegkundigen en verzorgenden uit de verschillende klantlijnen, en vertegenwoordigen alle zorgprofessionals van de klantlijnen Zorg Thuis, Wonen met Zorg en Behandeling & Revalidatie. Samen met de raad van bestuur hebben zij als doel de kwaliteit van zorg bij Sensire naar een hoger plan te tillen. Alles wat daarmee te maken heeft, komt aan bod en is bespreekbaar.

De meest relevante gespreksonderwerpen tussen de raad van bestuur en de VAR in 2022 zijn geweest: de doorontwikkeling van het platform Vief, medicatieverstrekking door medewerkers niveau 2, inzet van niet gevaccineerde (covid) medewerkers in de zorg, het Leerplein van Sensire, de scheiding tussen het professionele (zorg) domein en het organisatie domein, een nieuw leer management systeem, het integraal zorgakkoord, PGO als essentieel onderdeel van het zorgsysteem en de ontwikkelingen binnen de grootste klantlijnen Zorg Thuis en Wonen met Zorg (de transformatie) als ook de doorontwikkeling van de (HBO) zorgprofessionals.

Sinds maart 2022 zijn de leden van de VAR samen met Maarten van Rixtel in gesprek over het vergroten van zeggenschap van de zorgprofessionals bij Sensire en hoe dat aan te pakken. Hiervoor is begeleiding en advies ingewonnen bij CC Zorgadviseurs die sinds juni 2022 betrokken zijn om de VAR te helpen doorontwikkelen naar een verpleegkundig stafbestuur (VSB). Hierover zullen medewerkers in de loop van het voorjaar van 2023 worden geïnformeerd en betrokken.

De Ondernemingsraad

De OR (ondernemingsraad) van Sensire bestaat uit 15 leden afkomstig uit verschillende onderdelen van de organisatie, dit betreffen zowel zorgprofessionals (11 leden) als medewerkers van de ondersteuning (4 leden). De leden van de OR hebben zich verdeeld over verschillende commissies die zich richten op een samenwerking met de klantlijnen (Zorg Thuis, Wonen met Zorg, Behandeling & Revalidatie en Yunio) en op diverse aandachtsgebieden (Arbo, HR, financiën en communicatie). Op die manier kunnen zij het werk dat er ligt, per thema dat behandeld moet/mag worden, goed verdelen. Zo worden de verschillende onderwerpen goed voorbereid en kunnen de verschillende commissies de OR voorzien van een weloverwogen pré advies.

Onderwerpen waar de OR zich in 2022 o.a. over gebogen heeft (om een advies op te geven of instemming op te verlenen) zijn: het Balansbudget, de herijking van de domeinstructuur bij Zorg Thuis, de Klachtenregeling ongewenst gedrag, de Klokkenluidersregeling, een nieuw leermanagement systeem (LMS), de MIM procedure, de Studieregeling, een Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden, nieuwbouw revalidatiecentrum A18, de Attentieregeling, etc.

Nieuw beleid ontstaat in samenwerking

Via haar medewerkers beschikt Sensire over een geweldige verzameling kennis, deskundigheid en interesses. In een nooit stilstaande sector als de zorg is de participatie van medewerkers cruciaal om goed te kunnen inspelen op alle ontwikkelingen, binnen en buiten Sensire. Daarnaast beschikken we door de familieraden en cliëntenraden over een schat aan informatie en deskundigheid. Beiden betrekken we waar mogelijk bij de ontwikkeling van nieuw beleid in werkgroepen. Zo werken leden van de cliëntenraad en verzorgenden bijvoorbeeld samen in werkgroepen over nieuwe domotica, facilitaire zaken en kwaliteitskader. Ook zoeken de leden van de CCR, VAR en OR elkaar steeds vaker op bij bespreking van overlappende thema’s. 

Verpleegkundig Meesterschap

Verpleegkundig Meesterschap is de kwaliteitsstandaard voor de coördinerend cluster verpleegkundigen van Sensire. De essentie is dat verpleegkundigen weer eigenaar zijn van hun eigen professionele proces. Het herkrijgen van dit eigenaarschap maakt hen zelf verantwoordelijk voor de uitkomsten van hun handelen. Het nemen van die verantwoordelijkheid en het op een juiste manier invulling daaraan geven is het kenmerk van leiderschap tonen.

Goed ontwikkeld eigenaarschap en leiderschap vormen belangrijke randvoorwaarden voor het kunnen waarmaken van de verantwoordelijkheid die gepaard gaat met de professionele autonomie. Verpleegkundig Meesterschap heeft betrekking op alle drie aspecten: eigenaarschap, leiderschap en professionele autonomie.

Het traject naar coördinerend cluster verpleegkundig meesterschap heeft in 2022 vertraging opgelopen door fusieontwikkelingen binnen de klantlijn. Kwartaal 4 2022 is er een projectleider aangesteld om de ontwikkeling naar verpleegkundig meesterschap te bevorderen. Eind 2022 is de richtlijn coördinerend cluster verpleegkundig meesterschap grotendeels afgerond. Hierin staat de visie op zorg en het normenkader van de coördinerend cluster verpleegkundigen beschreven. In het eerste kwartaal van 2023 is vastgesteld met bestuurder en klantlijndirecteur dat, gezien de ontwikkelingen binnen de zorg, de richtlijn nadere uitwerking en meer scherpte behoeft. Hier wordt in 2023 verder aan gewerkt. Tevens zal de steunstructuur voor besturing van het Professionele Domein, in de vorm van inhoudelijke domeinen, ingericht gaan worden. Waarna het Professioneel Statuut getekend kan worden.

Deze webpagina is onderdeel van het Kwaliteitsvenster, waarin Sensire aan de hand van een aantal thema’s verantwoording aflegt over de manier waarop ze de kwaliteit van haar diensten waarborgt.