Hier vindt u alle informatie rondom Corona klik hier
Zeggenschap
Zeggenschap

Zeggenschap

Bij Sensire draait alles om een goede relatie tussen de bewoners, hun familie en onze medewerkers. De dialoog over: wat vindt u van het dagelijks wonen en leven? is de kern waar het om gaat. Sensire wil transformeren naar een organisatie waarbij het huis écht het huis van de bewoner en zijn naaste is, en dat betekent zeggenschap over het eigen wonen en leven.

Inspraak en verantwoordelijkheid

De bewoners en familie van Sensire hebben zeggenschap over de zorg en het leven bij Sensire. Op dit moment kent deze zeggenschap niet één vorm, maar verschillende vormen binnen de woningen. Dit komt doordat wij willen aansluiten bij de lokale omstandigheden en de wensen en behoeften van onze bewoners.

Er vinden veranderingen plaats in zeggenschap. Dit ontstaat organisch op de woningen en is nergens hetzelfde. De vorm van deze inspraak kan verschillen. Zo zijn er overleggen door lokale raden (bewoners en of hun vertegenwoordigers) en huiskamergesprekken met bewoners en of familie. Deze overleggen zijn vanuit de visie “leven zoals u dat wil” voortgekomen.

In de huiskamergesprekken en in de overleggen van de lokale raden komen allerlei aspecten met betrekking tot het dagelijks leven en wonen aan de orde. Het faciliteert de zeggenschap over het dagelijks leven en wonen. Sensire streeft naar een gedeelde besluitvorming en verantwoordelijkheid voor zaken in het dagelijks leven in de groep. Sensire streeft ernaar dat de mensen die bij Sensire wonen, hun leven zo veel mogelijk voortzetten zoals zij dat altijd hebben geleefd. De bewoner blijft onderdeel van de maatschappij, zoals de dorp of de stad waar hij woont. Maar we hebben familie nodig om ervoor te zorgen dat iemand zijn gewone leven kan voortzetten in ongewone omstandigheden. Ook het faciliteren van de constante dialoog tussen familie, medewerkers en vrijwilligers over welke bijdrage een ieder vanuit zijn of haar rol aan het dagelijks leven wil en kan leveren helpt daar enorm bij. Om samen hiervoor verantwoordelijkheid te nemen is het belangrijk om voortdurend met elkaar in gesprek te zijn. Daarnaast leert familie elkaar beter kennen en ontstaat een natuurlijk ‘lotgenotencontact’. Men heeft steun aan elkaar en dat maakt ook dat verwanten zich meer thuis voelen en met meer plezier op bezoek komen. Regelmatig sluiten medewerkers bij deze gesprekken aan en soms ook vrijwilligers.  

Het jaar 2020

Het jaar 2020 stond in het teken van Corona. De overleggen waren daardoor fysiek niet mogelijk. Er is gezocht naar nieuwe vormen van contact door middel van online bijeenkomsten. Op sommige woningen lukte dit goed en op andere woningen zag familie om verschillende redenen een dergelijk overleg niet zitten. Wat we merkten was dat de zeggenschap over het dagelijks leven en wonen moeilijk was, omdat huiskamer overleggen fysiek niet door konden gaan en ook vertegenwoordigers niet meer dagelijks in de woningen konden komen. Het was een moeilijke tijd voor alle betrokkenen. Familie vond het moeilijk om medewerkers te belasten omdat zij zagen hoe zwaar het al voor hen was. Daarnaast voelden de vertegenwoordigers nauwelijks ruimte om in gesprek te blijven omdat Sensire de landelijke maatregelen hanteerde en er daardoor weinig ruimte leek voor maatwerk. Medewerkers vonden de maatregelen ook heel lastig, maar probeerden wel zoveel mogelijk individueel contact te onderhouden met familieleden. In dit filmpje komen twee familieleden aan het woord over de impact van de Corona maatregelen.

Aan de andere kant zijn er ook op sommige woningen gesprekken geweest met familie en medewerkers over de ervaringen rondom corona. Dit leverde hele waardevolle uitkomsten op, waarbij vooral meer begrip voor elkaar is ontstaan. Een voorbeeld is het Grotenhuis, waarin gesproken is over de bezoekregeling, waarbij ook naar voren kwam dat niet elk familielid en ook niet elke medewerker er hetzelfde over dacht. Hierdoor ontstond ruimte voor maatwerk. De continue dialoog blijft ontzettend belangrijk en waardevol.

In deze periode is nog meer duidelijk geworden dat Sensire die continue dialoog in alle vormen van medezeggenschap moet blijven faciliteren. Sensire is hierin de constante factor en zal een ondersteunende en begeleidende rol moeten blijven spelen. Sensire zal een initiërende rol op zich nemen als de medezeggenschap stokt. De ervaring leert dat door de steeds wisselende bewonerspopulatie een constante factor nodig blijft en er continue verbinding tussen mensen gefaciliteerd en soms georganiseerd moet worden.    

De Cliëntenraad

De Sensire-onderdelen Wonen met Zorg, Wijkzorg en Yunio hebben elk een eigen cliëntenraad waarin klanten, bewoners en naasten meepraten over zaken die binnen het eigen gebied spelen. Zo hebben ze invloed op de zorgverlening, op de besteding van het huishoudelijke budget van een woonlocatie of hoe de privacy is geregeld. Daarnaast heeft de cliëntenraad ook deel uitgemaakt van de Covid werkgroep. Op deze manier zijn ze nauw betrokken geweest bij de maatregelen en regelingen rondom Corona binnen Sensire.

Elke locatie kent lokale medezeggenschap. Vanuit elke locatie is er één afgevaardigde naar de cliëntenraad Wonen met Zorg. De cliëntenraad Wonen met Zorg spreekt met de directie Wonen met Zorg over het beleid voor heel Wonen met Zorg. Vanuit de cliëntenraad Wonen met Zorg is er weer een afvaardiging naar de cliëntenraad Sensire.

De centrale cliëntenraad is het overkoepelende orgaan van deze cliëntenraden en is namens de cliënten de gesprekspartner van de raad van bestuur van Sensire. Het gaat dan om onderwerpen die voor heel Sensire spelen, zoals het algemene beleid voor de afhandeling van klachten, de begroting en de jaarrekening. 

Kijken door de ogen van de klant

Nu we de zeggenschap van bewoners (op basis van de nieuwe wet medezeggenschap cliënten in de zorg 2018 en de fusie met Sutfene) herinrichten, willen we geen vast systeem maar juist lokaal maatwerk. Daarover zijn we in gesprek met de bewonersraden, leden van de huiskameroverleggen en de cliëntenraad. Vragen die spelen zijn: Moeten aan de (mede)zeggenschap mensen deelnemen die een directe relatie hebben met de bewoner? Of kunnen dat ook mensen zijn die zich betrokken voelen? Of kan dat een mix zijn? En hoe houd je de noodzakelijke verbinding tussen lokale (mede)zeggenschap en de cliëntenraad wonen met zorg? 

De Verpleegkundige en verzorgende Adviesraad

Vakmensen met een missie

Op 5 oktober 2017 is de Verpleegkundige en verzorgende Adviesraad (VAR) officieel geïnstalleerd. De leden van de VAR hebben zich sindsdien sterker gepositioneerd in de organisatie. De VAR bestaat momenteel uit negen leden, te weten enkele wijkverpleegkundigen, een senior teamverpleegkundige, een verzorgende-IG en een verpleegkundige uit de klantlijn Zorg Thuis maar ook een jeugd- en een gespecialiseerd verpleegkundige. Samen met de raad van bestuur en alle andere zorgprofessionals in het zorg en verpleegkundig domein, hebben zij als doel de kwaliteit van zorg bij Sensire naar een hoger plan te tillen. Alles wat daarmee te maken heeft, komt aan bod en is bespreekbaar.

Collega’s zijn de motor

Voor het overleg met de bestuurder heeft de VAR de input van medewerkers nodig. De zorgprofessional weet immers hoe het eraan toe gaat in de praktijk, bij de klant en bewoner en diens omgeving. Die kunnen als geen ander vertellen waar ze tegenaan lopen, welke zaken in de uitvoering van hun functie belemmerend werken en vooral waar en hoe het beter kan.

De Ondernemingsraad

Structuur en werkwijze

De Ondernemingsraad (OR) was jarenlang de plek waar Sensire de invloed van haar medewerkers zoveel mogelijk bundelde. Doordat steeds meer eigenaarschap bij de zelfstandige teams is komen te liggen, is de structuur van de (formele) medezeggenschap de afgelopen jaren aanzienlijk vereenvoudigd. Er is nog één OR met elf leden, afkomstig uit verschillende onderdelen van de organisatie (uit de verschillende klantlijnen en uit de ondersteuning). Die leden staan in goed contact met de medewerkers en directie van de klantlijnen en ondersteuning en weten daardoor goed wat er speelt, en welke onderwerpen voor die collega’s belangrijk zijn. De belangrijkste taak van de OR is te borgen dat participatie (actieve deelname) van zoveel mogelijk verschillende medewerkers op medezeggenschap thema's wordt georganiseerd of de OR neemt hiertoe zelf het initiatief. 

Medezeggenschap na de fusie met Sutfene

In september 2020 is de fusie met Sutfene een feit. Enkele maanden voorafgaand aan deze fusie zijn er besprekingen geweest tussen de ondernemingsraden van Sutfene en Sensire waarin zorgvuldig werd gekeken naar elkaars visie, structuur en werkwijze. Vanaf 1 september 2020 werden de ondernemingsraden samengevoegd tot één OR, te weten de Tijdelijke OR (TOR) Sensire. Deze bestaat dan uit veertien leden, vier van voormalig OR Sutfene en tien van voormalig OR Sensire. In januari 2021 zijn verkiezingen voor een nieuwe OR Sensire gepland. Tot die tijd heeft de TOR als taak deze verkiezingen voor te bereiden en te organiseren en zal de TOR daarnaast ook de ontwikkelingen binnen de fusieorganisatie volgen en waar nodig adviseren op keuzes die daaruit voortkomen. 

Nieuw beleid ontstaat in samenwerking

Via haar medewerkers beschikt Sensire over een geweldige verzameling kennis, deskundigheid en interesses. In een nooit stilstaande sector als de zorg is de participatie van medewerkers cruciaal om goed te kunnen inspelen op alle ontwikkelingen, binnen en buiten Sensire. Daarnaast beschikken we door de familieraden en cliëntenraden over een schat aan informatie en deskundigheid. Beiden betrekken we waar mogelijk bij de ontwikkeling van nieuw beleid in werkgroepen. Zo werken leden van de cliëntenraad en verzorgenden bijvoorbeeld samen in werkgroepen over nieuwe domotica, facilitaire zaken en kwaliteitskader. Ook zoeken de leden van de CCR, VAR en OR elkaar steeds vaker op bij bespreking van overlappende thema’s. Als het de medewerker goed gaat, heeft dit een positief effect op de klant en bewoner. En vice versa!

Deze webpagina is onderdeel van het Kwaliteitsvenster, waarin Sensire aan de hand van een aantal thema’s verantwoording aflegt over de manier waarop ze de kwaliteit van haar diensten waarborgt.