Sensire is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw donatie aan Sensire aftrekbaar is bij de aangifte inkomstenbelasting. Ook is Sensire vrijgesteld van (schenk- of erf-) belasting over uw gift. Uw donatie komt daarmee in zijn geheel ten goede aan de zorg die Sensire biedt.

Doelstellingen

Als grootste zorgorganisatie in de Achterhoek en de Liemers biedt Sensire al meer dan zestig jaar dag en nacht verzorging, verpleging en gespecialiseerde zorg, bij u thuis of in een van onze woonzorgcentra. Sensire verkrijgt haar inkomsten voornamelijk vanuit de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en subsidies. Wij helpen u gezond te blijven, beter te worden of te leven met zorg. Zodat u uw leven kunt leiden zoals u dat gewend bent. We laten ons daarbij leiden door onze klantbelofte: “Uw geluk, dat motiveert ons. We laten u het leven leven zoals u dat wilt. Ondanks beperkingen. Naar eigen wens, eigen gewoonten, in uw eigen omgeving. Kortom: Leven zoals uw wilt.”

De stichting Sensire heeft als financieel beleid dat ze gericht is op de continuïteit van de zorgverlening en de bedrijfsvoering. De belangrijkste doelstellingen daarbij zijn het realiseren van een gezonde exploitatie, liquiditeit- en solvabiliteitspositie.

Financiële verantwoording

In het jaarverslag legt Sensire verantwoording af over de wijze waarop wij onze middelen besteden en ons vermogen beheren en besteden. Ook vindt u hierin een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en informatie we over de hoofdlijnen van het beleidsplan.

Sensire maakt met Yunio deel uit van Sensire. De geconsolideerde jaarrekening van Stichting Sensire is terug te vinden in het Sensire Kwaliteitsvenster. Hier vindt u ook de financiële verantwoording.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid voor bestuurders is vastgelegd in de statuten van de Stichting Sensire. Daarnaast hanteert Sensire de bezoldigingsregels van de Wet normering topinkomens (WNT).

De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur geschiedt namens de stichting Sensire door de raad van toezicht. De beloning van de raad van bestuur wordt vastgesteld binnen de kaders van de Zorgbrede Governance code. Medewerkers van stichting Sensire worden beloond conform de CAO VVT. Gedetailleerde informatie over het beloningsbeleid van de Stichting Sensire is te vinden op de pagina Governance en management.

Beleid onkostenvergoeding

De raad van toezicht stelt een beleid op voor de vergoeding van onkosten van de raad van bestuur conform de Zorgbrede governancecode, waarbij het uitgangspunt is, dat sober wordt omgegaan met middelen. Op basis van dit beleid worden de onkosten voor 2023 gepubliceerd op deze pagina

Overige gegevens

Stichting Sensire
Boterstraat 2
7051 DA Varsseveld

Sensire heeft een raad van bestuur. Vanaf 1 januari 2024 zijn de bestuurders:
Mevrouw R.M.H. (Renée) Wilke en;
Mevrouw M. (Margje) Mahler.

Tot 1 januari 2024 bestond de raad van bestuur uit
Mevrouw R.M.H. (Renée) Wilke en;
De heer G.M.A.M. (Maarten) van Rixtel.

De raad van toezicht bestaat uit de volgende leden: Astrid van der Valk (voorzitter), Marco Verheul (per 1 juli 2023 de opvolger van Astrid Veldhuizen), Mark Elstgeest, Jeroen van Roon, Marion Düpper en Monique Valentijn.

Meer informatie over de ANBI-status kunt u opvragen via fa@sensire.nl

KvK-nummer

Ons nummer bij de Kamer van Koophandel is 09110174.

RSIN

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen met andere (overheids)organisaties. Daardoor hoeft u niet steeds dezelfde informatie op te geven. Het RSIN van Sensire is 8085.40.282.


AGB-code
De AGB-code van Sensire is 41410703

Bankrekeningnummer

Het bankrekeningnummer van Sensire is NL 91 RABO 0314 39 86 00

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon van Sensire is Anna Kempe, interne vertrouwenspersoon, 06 - 20017978
Amélie Timmermans, externe vertrouwenspersoon, 06 - 42108578