Hier vindt u alle informatie rondom Corona klik hier
Governance en management
Governance en management

Governance en management

Sensire heeft een raad van toezicht en een raad van bestuur die met respect voor elkaars taken en verantwoordelijkheden samenwerken voor een goed resultaat.

Bestuur en toezicht

De bestuursstructuur van Sensire voorziet in een raad van toezicht en een raad van bestuur. Het bestuur bestond tot de fusie tussen Sutfene en Sensire uit twee bestuurders: Maarten van Rixtel en Renée Wilke. Vanuit de fusie is Ben van Gent per 1 september 2020 als derde bestuurder toegetreden.

De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur is vastgelegd in de statuten van de stichting en in de reglementen van de raad van toezicht. De raad van toezicht bestond derhalve van 1 januari 2020 tot 1 juli 2020 uit de volgende personen:

  • De heer Frits Verschoor (voorzitter)
  • Mevrouw Astrid van der Valk (vice-voorzitter)
  • Mevrouw Nynke Scherpbier (lid)
  • Mevrouw Astrid Veldhuizen (lid)
  • De heer Mark Elstgeest (lid)

De heer Frits Verschoor heeft op 1 juli 2020 afscheid genomen als lid en voorzitter van deze raad en de heer Jeroen van Roon is op 1 juli 2020 toegetreden als lid van deze raad en tevens benoemt als voorzitter Per fusiedatum van 1 september 2020 is mevrouw Marion Louise Düpper toegetreden als lid van de raad van toezicht. 

Onafhankelijk en deskundig

Het reglement van de raad van toezicht voldoet aan de eisen die aan toezichthouders van zorginstellingen worden gesteld. Daarnaast staan conform het desbetreffende model van de Nederlandse Vereniging Toezichthouders Zorg onderwerpen beschreven op het gebied van haar positionering, de samenwerking met de raad van bestuur, informatievoorziening, evaluatie, verantwoording en gedragsregels. Het reglement is nauwkeurig afgestemd op de statuten van Sensire en de Zorgbrede Governancecode.

Geen van de leden heeft op enigerlei wijze een verbinding met Sensire, anders dan uit hoofde van het lidmaatschap van de raad. De (neven)functies vormen naar het oordeel van de raad van toezicht geen belemmering voor het functioneren als lid van de raad.

De raad van toezicht ontving in 2020 voorafgaand aan haar vergaderingen een overzicht van de strategische onderwerpen die Sensire bezighouden, de financiële stand van zaken, de belangrijkste ontwikkelingen en risico’s. 

Op de hoogte blijven

De leden van de raad van toezicht zijn allen lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorgsector. Ze volgen regelmatig scholingen en wonen congressen bij die veelal thema’s behandelen die voortvloeien uit het onderwerp ‘governance’.

De raad van toezicht evalueert elk jaar zijn eigen resultaten, prestaties en functioneren op het gebied van haar verantwoordelijkheden en bevoegdheden, die in de statuten en het reglement raad van toezicht zijn vastgelegd.

Over de uitkomst is met de raad van bestuur gecommuniceerd. De evaluatie vond plaats met externe begeleiding en de uitkomsten dienen als leidraad voor het toezicht in het komende jaar. 

Aanspreekbaar op ons werk

SSensire hanteert de Zorgbrede Governancecode 2017. Dat gebeurt in een cultuur van laagdrempelig contact tussen de verschillende medezeggenschapsorganen, met respect voor elkaars rol en verantwoordelijkheid. Dit vanuit dezelfde visie als we de relatie tussen bewoners, familie en medewerkers invulling geven.

De uitgangspunten van de Zorgbrede Governancecode 2017 zijn vastgelegd in de statuten van Sensire en in de reglementen van de raad van toezicht en de raad van bestuur. In deze reglementen zijn onder meer de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van zowel de raad van toezicht, haar commissies en van de raad van bestuur vastgelegd.

De raad van toezicht heeft tot taak, toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de rechtspersonen die deel uitmaken van Stichting Sensire.

Ook heeft de raad van toezicht een belangrijke adviesrol richting de raad van bestuur van Sensire. De raad van toezicht handelt zoveel als mogelijk in het belang van alle stakeholders. Tot slot vervult de raad van toezicht de werkgeversfunctie richting de raad van bestuur.

De raad heeft drie commissies ingesteld, te weten de Auditcommissie (financiën), de Remuneratiecommissie (benoemingen en werkgeverszaken) en de commissie Kwaliteit & Innovatie. 

Naleving van de regels

Er is uitvoering gegeven aan het compliance-beleid conform de aanwijzingen van de brancheorganisatie Actiz, om op die wijze de mededingingsregels te kunnen borgen in de organisatie.

Op basis van dit beleid is een bedrijfscode vastgesteld, waarin vooral de gedragsregels op het gebied van mededingingsrecht zijn vastgelegd. Op het compliance beleid, de bedrijfscode inclusief de scholing en controle op naleving van de gedragsregels, wordt door de daartoe aangestelde compliance officer binnen Sensire toegezien. 

Beloning bestuurders Sensire

De beloning van de bestuurders voldoet aan de Wet normering topinkomens (WNT).

De Raad van Toezicht van Sensire, zijnde de werkgever van bestuurders Renée Wilke, Ben van Gent en Maarten van Rixtel, heeft bewust gekozen voor een lagere inschaling dan op grond van de normering van de Nederlandse Vereniging van Zorgdirecteuren (de NVZD) mogelijk is.

Het personeel van Sensire wordt verloond volgens de Collectieve Arbeidsovereenkomst Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg en binnen de klantlijn Yunio is ook de Collectieve Arbeidsovereenkomst Sociaal Werk van toepassing. 

Jaarverslag en Terugblik

Formeel én informeel

Sensire legt elk jaar formeel verantwoording af in het jaarverslag. Voor de informele, maar niet minder belangrijke menselijke kant, geeft Sensire ook elk jaar een zogenoemde Terugblik uit.

Sensire is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat wij geen schenk- en/of erfbelasting hoeven te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Uw gift komt daarom in zijn geheel ten goede aan de zorg die Sensire biedt.

Deze webpagina is onderdeel van het Kwaliteitsvenster, waarin Sensire aan de hand van een aantal thema’s verantwoording aflegt over de manier waarop ze de kwaliteit van haar diensten waarborgt.