Governance en management
Governance en management

Governance en management

Sensire heeft een raad van toezicht en een raad van bestuur die met respect voor elkaars taken en verantwoordelijkheden samenwerken voor een goed resultaat.

Governance - bestuur en toezicht

De bestuursstructuur van Sensire voorziet in een raad van toezicht en een raad van bestuur. Het bestuur bestond tot 1 januari 2024 uit twee bestuurders: Maarten van Rixtel en Renée Wilke. Vanaf 1 januari 2024 vormen Renée Wilke en Margje Mahler de raad van bestuur.

De raad van toezicht bestaat uit de volgende leden: Astrid van der Valk (voorzitter), Marco Verheul (per 1 juli 2023 de opvolger van Astrid Veldhuizen), Mark Elstgeest, Jeroen van Roon, Marion Düpper en Monique Valentijn.

De uitgangspunten van de Zorgbrede Governancecode zijn vastgelegd in de statuten van Sensire en in de reglementen van de raad van toezicht en de raad van bestuur. In deze reglementen zijn onder meer de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van zowel de raad van toezicht, haar commissies en van de raad van bestuur vastgelegd.

Voor een verdere toelichting zie het jaardocument Stichting Sensire 2022.

Jaarverslag en Terugblik

Sensire legt elk jaar formeel verantwoording af in het jaarverslag. Naast het formele jaarverslag brengt Sensire jaarlijks een Terugblik uit.

In 2022 kwam het einde van de coronapandemie in zicht en konden wij als organisatie stappen zetten naar meer vrijheid. Voor onze klanten en bewoners én om de zorg voor de toekomst passend en houdbaar te maken. Onze klanten en bewoners konden - met de onmisbare hulp van hun naasten en onze collega’s - geleidelijk het gewone leven voortzetten. Ook werden er mooie stappen gezet in verschillende regionale samenwerkingen om gezamenlijk aan de slag te gaan met toekomstbestendige zorg. Want samen staan we sterker. Het anders benaderen van zorg is nodig om deze voor de toekomst passend en houdbaar te maken. Maar ook om het werken in de zorg aantrekkelijk te houden. Lekker aan het werk zijn en werkgeluk ervaren, vinden wij bij Sensire erg belangrijk. Vandaag en later. Samen gaan we onderweg naar de toekomst.

Lees de Terugblik op 2022: Samen onderweg naar de toekomst

Jaarverslag en Terugblik

Formeel én informeel

Sensire legt elk jaar formeel verantwoording af in het jaarverslag. Voor de informele, maar niet minder belangrijke menselijke kant, geeft Sensire ook elk jaar een zogenoemde Terugblik uit:

Sensire is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat wij geen schenk- en/of erfbelasting hoeven te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Uw gift komt daarom in zijn geheel ten goede aan de zorg die Sensire biedt.

Deze webpagina is onderdeel van het Kwaliteitsvenster, waarin Sensire aan de hand van een aantal thema’s verantwoording aflegt over de manier waarop ze de kwaliteit van haar diensten waarborgt.