Hier vindt u alle informatie rondom Corona klik hier
Medezeggenschap
Medezeggenschap

Medezeggenschap

Bij Sensire vinden wij het belangrijk dat onze klanten meedenken, meepraten en ervaringen delen over de dienst- en zorgverlening. Juist uw beleving kan een belangrijke bijdrage zijn aan het verbeteren van ons werk.

Het is niet mogelijk om alle klanten over onze ontwikkelingen mee te laten praten. Daarom werken wij met cliëntenraden. Ieder onderdeel van Sensire heeft een eigen cliëntenraad. Zij denken en praten mee over de manier waarop zorg wordt verleend. De cliëntenraad heeft een aantal rechten. Deze zijn door de regering in een wet vastgelegd. De cliëntenraad is geïnteresseerd in uw ervaring en mening. Mede op basis daarvan kan de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies geven over bijvoorbeeld:

  • de kwaliteit van zorg
  • hoe het geld wordt uitgegeven
  • informatieverstrekking aan klanten
  • belangrijke wijzigingen in de organisatie
  • de bejegening van klanten en het nakomen van afspraken
  • het omgaan met de privacy
  • het klantdossier

Het uitgangspunt is dat het gaat om algemene zaken en niet over een persoonlijke klacht of situatie. Hiervoor heeft Sensire een klachtenfunctionaris en een eigen klachtenprocedure. 
De cliëntenraad van Sensire is te bereiken via telefoonnummer 0900 - 88 56 en via e-mail: cr@sensire.nl. 

Lid worden van de cliëntenraad? 
Regelmatig zijn er vacatures voor onze cliëntenraden. Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie, neem dan contact op met de ambtelijk secretaris via cr@sensire.nl.

VAKMENSEN MET EEN MISSIE

Op 5 oktober 2017 is de Verpleegkundige en verzorgende Adviesraad (VAR) officieel geïnstalleerd. De leden van de VAR hebben sindsdien hard gewerkt aan hun positie binnen de organisatie.

De VAR bestaat momenteel uit zeven leden, te weten enkele team- en wijkverpleegkundigen maar ook een jeugd- en een gespecialiseerd verpleegkundige. Samen met de raad van bestuur en alle andere zorgprofessionals, ‘van woonbegeleider tot wijkverpleegkundige’, hebben zij als doel de kwaliteit van zorg bij Sensire naar een hoger plan te tillen. Alles wat daarmee te maken heeft, komt aan bod en is bespreekbaar.

COLLEGA’S ZIJN DE MOTOR

Voor het overleg met de bestuurder heeft de VAR de input van medewerkers nodig. De zorgprofessional weet immers hoe het eraan toe gaat in de praktijk, bij de klant en bewoner. Die kunnen als geen ander vertellen waar ze tegen aan lopen, welke zaken in de uitvoering van hun functie belemmerend werken en vooral waar en hoe het beter kan.

EEN EENVOUDIGER STRUCTUUR

De Ondernemingsraad (OR) was jarenlang de plek waar Sensire de invloed van haar medewerkers zoveel mogelijk bundelde. Er was tot 2016 een zogenoemde strategische OR, ondersteund door een aantal kernteams (binnen de klantlijnen), die elk over relevante onderwerpen rapporteerden. Doordat steeds meer eigenaarschap bij de zelfstandige teams is komen te liggen, kon de structuur van deze medezeggenschap aanzienlijk vereenvoudigd worden.

Er is nog één OR met elf leden, afkomstig uit verschillende onderdelen van de organisatie (uit de verschillende klantlijnen en uit de ondersteuning). Die leden staan in goed contact met de medewerkers en directie van de klantlijnen en ondersteuning en weten daardoor goed wat er speelt, welke onderwerpen voor die collega’s belangrijk zijn. De belangrijkste taak van de OR is te borgen dat participatie (actieve deelname) van zoveel mogelijk verschillende medewerkers op medezeggenschapsthema’s wordt georganiseerd of de OR neemt hiertoe zelf het initiatief.

NIEUW BELEID ONTSTAAT IN SAMENWERKING

Via haar medewerkers beschikt Sensire over een geweldige verzameling kennis, deskundigheid en interesses. In een nooit stilstaande sector als de zorg is de participatie van medewerkers cruciaal om goed te kunnen inspelen op alle ontwikkelingen, binnen en buiten Sensire. 
Daarnaast beschikken we door de familieraden en cliëntenraden over een schat aan informatie en deskundigheid.

Beiden betrekken we waar mogelijk bij de ontwikkeling van nieuw beleid in werkgroepen. Zo werken leden van de cliëntenraad en verzorgenden bijvoorbeeld samen in werkgroepen over nieuwe domotica, facilitaire zaken en kwaliteitskader.

Ook zoeken de leden van de CCR, VAR en OR elkaar steeds vaker op bij bespreking van overlappende thema’s. Als het de medewerker goed gaat, heeft dit een positief effect op de klant en bewoner. En vice versa!

Inhoudsopgave Inhoudsopgave
Informatie op deze pagina