Medezeggenschap
Medezeggenschap

Medezeggenschap

Bij Sensire vinden wij het belangrijk dat onze klanten meedenken, meepraten en ervaringen delen over de dienst- en zorgverlening. Juist uw beleving kan een belangrijke bijdrage zijn aan het verbeteren van ons werk.

Medezeggenschapsstructuur: locatieraden en (centrale) cliëntenraad

Bij Sensire staat een goede relatie tussen bewoners, klanten, hun familie en medewerkers centraal. We vinden het belangrijk om in dialoog te gaan over het dagelijks wonen en leven. Daarom hebben we op elke woonzorglocatie een locatieraad waar bewoners en naasten kunnen meepraten over de specifieke situatie op die locatie. Deze raad neemt besluiten over zaken die alleen van toepassing zijn op die specifieke locatie.

Voor beleidskwesties die betrekking hebben op wonen met zorg in zijn geheel, wordt dit besproken in de centrale cliëntenraad. Deze raad fungeert als gesprekspartner namens de klanten, bewoners en revalidanten voor de raad van bestuur van Sensire. Hier worden onderwerpen behandeld die relevant zijn voor meerdere locaties of voor Sensire als geheel, zoals het beleid voor wonen met zorg, de strategie van Sensire, algemeen klachtenbeleid, begroting en jaarrekening.

Om ervoor te zorgen dat alle belangrijke aspecten worden meegenomen, werkt de centrale cliëntenraad met commissies. Als er onderwerpen zijn die specifiek belangrijk zijn voor bepaalde groepen klanten, vraagt de centrale cliëntenraad advies aan de desbetreffende commissie. De centrale cliëntenraad bestaat uit een voorzitter, een financieel deskundige en vertegenwoordigers vanuit alle klantgroepen. 

Deze raden hebben een aantal rechten. Deze zijn door de regering in een wet vastgelegd. De cliëntenraad is geïnteresseerd in uw ervaring en mening. Mede op basis daarvan kan de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies geven over bijvoorbeeld:

 • de kwaliteit van zorg
 • hoe het geld wordt uitgegeven
 • informatieverstrekking aan klanten
 • belangrijke wijzigingen in de organisatie
 • de bejegening van klanten en het nakomen van afspraken
 • het omgaan met de privacy
 • het klantdossier

De cliëntenraad heeft twee zorginhoudelijke aanspreekpunten: één voor wonen met zorg en één voor zorg thuis. 

Het uitgangspunt is dat het gaat om algemene zaken en niet over een persoonlijke klacht of situatie. Hiervoor heeft Sensire een klachtenfunctionaris en een eigen klachtenprocedure
De cliëntenraad van Sensire is te bereiken via telefoonnummer 0900 - 88 56 en via e-mail: cr@sensire.nl

Lid worden van de cliëntenraad? 
Regelmatig zijn er vacatures voor onze cliëntenraden. Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie, neem dan contact op met de ambtelijk secretaris via cr@sensire.nl.

Verpleegkundige en verzorgende Adviesraad (VAR)

Vakmensen met een missie

Op 5 oktober 2017 is de Verpleegkundige en verzorgende Adviesraad (VAR) officieel geïnstalleerd. De leden van de VAR hebben sindsdien hard gewerkt aan hun positie binnen de organisatie. De VAR bestaat momenteel uit acht leden, te weten enkele coördinerend cluster verpleegkundigen (Wonen met Zorg), wijkverpleegkundigen en een Verzorgende IG (Zorg Thuis) en gespecialiseerd verpleegkundigen (Behandeling & Revalidatie). Samen met de raad van bestuur en alle andere zorgprofessionals, ‘van woonbegeleider tot wijkverpleegkundige’, hebben zij als doel de kwaliteit van zorg bij Sensire naar een hoger plan te tillen. Alles wat daarmee te maken heeft, komt aan bod en is bespreekbaar.

Collega's zijn de motor

Voor het overleg met de bestuurder heeft de VAR de input van medewerkers nodig. De zorgprofessional weet immers hoe het eraan toe gaat in de praktijk: bij de klant en bewoner. Die kunnen als geen ander vertellen waar ze tegen aan lopen, welke zaken in de uitvoering van hun functie belemmerend werken en vooral waar en hoe het beter kan.

Doorontwikkelen naar een Verpleegkundig Stafbestuur

Binnen Sensire vinden we het belangrijk dat een ontwikkeling wordt doorgemaakt naar een verdere professionalisering van zeggenschap van onze zorgprofessionals. Daarom willen we in 2023 met de VAR doorontwikkelen naar een Verpleegkundig Stafbestuur (VSB) met als fundamenteel onderdeel instemmingsrecht op alle thema’s die het verpleegkundig proces en de kwaliteit van zorg raken. Het professionaliseren van de VAR naar een VSB betekent dat zij zich gaan bezighouden met beleid en zullen bijdragen aan de beleidscyclus en (mede) bestuurlijke besluitvorming daar waar het verpleegkunde en de beroepsinhoud aangaat. Deze ontwikkeling gaat bijdragen aan het bevorderen van veerkracht en zeggenschap van alle professionals in de gehele organisatie. Dit is van belang om werknemers voor de zorg te behouden en zorg nu en in de toekomst goed te kunnen blijven organiseren, zodat het ook een positieve invloed heeft op het verzuim en op het verhogen van het medewerkergeluk.

Ondernemingsraad (OR)

Samenstelling

Na de fusie tussen Sensire en Sutfene in september 2020 heeft Sensire enkele maanden een TOR (Tijdelijke OR) gehad, bestaande uit alle leden van de toenmalige OR Sensire en OR Sutfene. In januari 2021 zijn verkiezingen gehouden en is een nieuwe OR gekozen. De OR heeft 15 leden en de verdeling is als volgt:

 • Zorg Thuis 3 leden
 • Wonen met Zorg 5 leden
 • Behandeling & Revalidatie 2 leden
 • Yunio 1 lid
 • Ondersteuning 4 leden

Focus op de nieuwe organisatie

De OR heeft zich in 2021 en 2022 vooral gebogen over diverse vraagstukken die te maken hadden met de fusie van de twee organisaties. Bij een dergelijke fusie komt veel kijken. Diverse processen en regelingen moeten worden geharmoniseerd. Er is tevens gewerkt aan een nieuw functiehuis voor de medewerkers bij Wonen met Zorg en Behandeling & Revalidatie. Ook is veel aandacht geweest voor cultuurverschillen tussen beide organisaties. Hoe breng je deze samen? Waar liggen de overeenkomsten? En op welke manier kunnen we het beste van beide organisaties behouden? Hier is binnen de organisatie én OR door heel veel mensen hard aan gewerkt. De belangrijkste zaken zijn inmiddels geharmoniseerd en afgerond.

Uitdagingen voor de toekomst

De OR heeft maandelijks overleg met de raad van bestuur. Tijdens dit overleg worden regelmatig de uitdagingen in de zorg besproken. Sensire is een vooruitstrevende organisatie die klaar wil zijn voor dat hetgeen de toekomst ons brengt. Hierin wil de organisatie geen afwachtende houding aannemen, maar denkt na over en werkt aan verschillende (digitale) innovaties om de zorg (bij Sensire en daarbuiten) toekomstbestendig te maken. Het is mooi te zien dat een diversiteit aan (zorg)medewerkers binnen Sensire betrokken wordt bij deze ontwikkelingen. Deze kunnen ook niet zonder hen worden vormgegeven.

Een belangrijke taak van de OR is om deze ontwikkelingen op de voet te volgen. Bij advies- of instemming trajecten checkt / borgt de OR dat voldoende medewerkers zijn betrokken (op wie het te nemen besluit van toepassing is en/of die de effecten ervan zullen ervaren) en er daardoor draagvlak is voor een besluit dat Sensire wil nemen. Dit is een werkwijze die de OR bij Sensire al enkele jaren hanteert en goed bevalt. Medezeggenschap is van iedereen, niet alleen een taak van de OR.

Inhoudsopgave Inhoudsopgave
Informatie op deze pagina