Medezeggenschap
Medezeggenschap

Medezeggenschap

Bij Sensire vinden wij het belangrijk dat onze klanten meedenken, meepraten en ervaringen delen over de dienst- en zorgverlening. Juist uw beleving kan een belangrijke bijdrage zijn aan het verbeteren van ons werk.

Het is niet mogelijk om alle klanten over onze ontwikkelingen mee te laten praten. Daarom werken wij met cliëntenraden. Ieder onderdeel van Sensire heeft een eigen cliëntenraad. Zij denken en praten mee over de manier waarop zorg wordt verleend. De cliëntenraad heeft een aantal rechten. Deze zijn door de regering in een wet vastgelegd. De cliëntenraad is geïnteresseerd in uw ervaring en mening. Mede op basis daarvan kan de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies geven over bijvoorbeeld:

 • de kwaliteit van zorg
 • hoe het geld wordt uitgegeven
 • informatieverstrekking aan klanten
 • belangrijke wijzigingen in de organisatie
 • de bejegening van klanten en het nakomen van afspraken
 • het omgaan met de privacy
 • het klantdossier

Het uitgangspunt is dat het gaat om algemene zaken en niet over een persoonlijke klacht of situatie. Hiervoor heeft Sensire een klachtenfunctionaris en een eigen klachtenprocedure. 
De cliëntenraad van Sensire is te bereiken via telefoonnummer 0900 - 88 56 en via e-mail: cr@sensire.nl. 

Lid worden van de cliëntenraad? 
Regelmatig zijn er vacatures voor onze cliëntenraden. Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie, neem dan contact op met de ambtelijk secretaris via cr@sensire.nl.

Vakmensen met een missie

Op 5 oktober 2017 is de Verpleegkundige en verzorgende Adviesraad (VAR) officieel geïnstalleerd. De leden van de VAR hebben sindsdien hard gewerkt aan hun positie binnen de organisatie.

De VAR bestaat momenteel uit zeven leden, te weten enkele team- en wijkverpleegkundigen maar ook een jeugd- en een gespecialiseerd verpleegkundige. Samen met de raad van bestuur en alle andere zorgprofessionals, ‘van woonbegeleider tot wijkverpleegkundige’, hebben zij als doel de kwaliteit van zorg bij Sensire naar een hoger plan te tillen. Alles wat daarmee te maken heeft, komt aan bod en is bespreekbaar.

Collega's zijn de motor

Voor het overleg met de bestuurder heeft de VAR de input van medewerkers nodig. De zorgprofessional weet immers hoe het eraan toe gaat in de praktijk, bij de klant en bewoner. Die kunnen als geen ander vertellen waar ze tegen aan lopen, welke zaken in de uitvoering van hun functie belemmerend werken en vooral waar en hoe het beter kan.

De Tijdelijke ondernemingsraad

De fusie-organisatie kent een Tijdelijke Ondernemingsraad (een TOR) met leden vanuit beide organisaties. De komende maanden wordt tijd geïnvesteerd in het samenbrengen van het beste uit twee werelden zodat we kunnen toewerken naar de verkiezingen voor een nieuwe OR Sensire (medio januari 2021).

Betrokkenheid OR bij fusie

Al in een vroeg stadium van de fusiebesprekingen zijn de ondernemingsraden betrokken, juist omdat het belangrijk was dat beide raden zich konden vinden in de beweegredenen waarom Sensire en Sutfene wilden fuseren. Sinds begin 2020 heeft een afvaardiging van beide ondernemingsraden elkaar met enige regelmaat gesproken o.a. over de overeenkomsten en verschillen tussen Sensire en Sutfene. Een belangrijke conclusie was dat de visie van beide organisaties op zorg, op het ontwikkelen van medewerkers, op innovatie en vernieuwing veel meer overeenkomsten heeft dan eerst werd gedacht. Waar het verschil meestal zit is in de werkwijze of de aanpak. En daarin kunnen we nog veel van elkaar leren. Er is niet maar één goede manier om iets te bereiken of voor elkaar te krijgen.

Samenvoegen van twee organisatie

Nadat het adviestraject was afgerond, hebben alle leden van beide raden onder begeleiding van twee externe adviseurs uitgebreid kennis gemaakt. Tijdens deze sessies is duidelijk geworden wáár precies de overeenkomsten en verschillen zitten tussen beide organisaties niet alleen op het gebied van visie, maar ook ten aanzien van werkwijze en de organisatie structuur. Het komende jaar zal worden gebruikt als harmonisatie periode (het beste uit beide organisaties te bundelen) en dat geldt ook voor de medezeggenschap. Belangrijk hierbij is een open houding ten aanzien van de ander. Naar elkaar luisteren, nieuwsgierig zijn en blijven naar de ander. We brengen allemaal onze eigen geschiedenis mee, welke voor ieder van ons van waarde is. Dat proberen we op een goede manier samen te brengen. Tot nu toe bevalt ons deze samenwerking meer dan prima!

Taak van de tijdelijke OR

De OR Sutfene en OR Sensire zijn op 1 september jl. samengevoegd tot tijdelijke OR van de fusieorganisatie (TOR). De TOR zal de ontwikkelingen binnen de fusieorganisatie volgen en waar nodig op deze ontwikkelingen, en keuzes die daaruit voortkomen, adviseren. Ook zal de komende maanden worden toegewerkt naar de verkiezingen (medio januari 2021) voor een nieuwe OR Sensire. De TOR heeft de schone taak deze te organiseren. De TOR zal dan medio februari 2021 het stokje overdragen aan de nieuw gekozen OR Sensire.

Professionele Advies Raad (PAR)

De locatie De Lunette, Het Spijk, De Beekdelle en De Borkel kennen sinds eind 2018 een gezamenlijke Professionele Advies Raad (PAR). De PAR is net als de Cliëntenraad en Ondernemingsraad een onafhankelijk adviesorgaan, dat niet verbonden is aan afdelingen.

Doel

De PAR levert vanuit de eigen beroepsinhoudelijke kennis en kunde een bijdrage aan de korte- en lange termijn beleidsvorming binnen de genoemde locaties. Het doel is om hiermee de kwaliteit en veiligheid van zorg te waarborgen en te verbeteren, de professionaliteit van de medewerkers te bevorderen en het draagvlak voor beleidskeuzes te verbreden.

Naast de PAR kennen de locaties ook een aantal zorginhoudelijke commissies. Deze commissies communiceren niet rechtstreeks naar het Management Team. Dit verloopt via de PAR, via notulen en adviesaanvragen. Op deze manier worden uitkomsten van alle onderzoeken, metingen of evaluaties altijd gebundeld in de PAR en van een oordeel of advies voorzien.

Taken

De Professionele Advies Raad heeft een aantal taken:

 • Vanuit de professionele invalshoek gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan het MT en de bestuurder over het zorgbeleid.
Signalering van:
 • (nieuwe, landelijke) ontwikkelingen voor de beroepsgroepen werkzaam binnen de locaties;
 • (nieuwe) ontwikkelingen voor de organisatie;
 • problemen ten aanzien van beroeps- en zorginhoudelijke ontwikkelingen en processen.
 • activiteiten ontplooien gericht op het informeren, motiveren en meningsvorming van de professionals over zorginhoudelijke thema’s/ontwikkelingen.
 • volgen, stimuleren, initiëren en ondersteunen van beroeps- en zorginhoudelijke ontwikkelingen en processen gericht op het verbeteren van de zorg en/of beter aansluiten bij de professionele beroepsuitoefening.

Samenstelling

De samenstelling van de PAR is een afspiegeling van functiegroepen werkzaam in het primaire proces en behandeling bij de genoemde locaties. De PAR hanteert de volgende verdeling van disciplines:

 • een fysiotherapeut;
 • een diëtist;
 • een ergotherapeut;
 • een psycholoog;
 • een arts of verpleegkundig specialist;
 • een verpleegkundige van het Verantwoordelijk Verpleegkundig Team (VVT);
 • een regieverpleegkundige;
 • een verzorgende/verpleegkundige niveau 3 of 4;
 • de kwaliteitsfunctionaris.

De PAR komt eens in de vijf weken bij elkaar.

Inhoudsopgave Inhoudsopgave
Informatie op deze pagina